velikost textu

České středohoří - kulturní krajina

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
České středohoří - kulturní krajina
Název v angličtině:
The České středohoří Mountains - Cultural Landscape
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ing. Jana Štefaniková, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Lubomír Procházka, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Id práce:
104655
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 11. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
České středohoří, lidová architektura, venkovské stavitelství, vlastivěda, česko-německé vztahy, 19. století, 20. století.
Klíčová slova v angličtině:
The České Středohoří Mountains, vernacular architecture, rural construction, national history and geography, Czech and German national emancipation, 19th century, 20th century.
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce „České středohoří – kulturní krajina“ nahlíží na území vytyčené převážně současnou linií Chráněné krajinné oblasti České středohoří jako na krajinu sídel, konkrétně sídel venkovské povahy. Na základě terénního průzkumu jsou přiblíženy základní charakteristiky venkovského stavitelství na zmíněném území a vybrané vlivy, které zástavbu místních obcí dotvářely. Práce také přináší četné doklady regionálního vlastivědného zájmu o České středohoří, zejména pak o venkovské stavitelství. Tento vlastivědný zájem je diskutován v kontextu vývoje české a německé národní emancipace. V celé práci je kladen důraz na období od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis „The České Středohoří Mountains – Cultural Landscape“ deals with the territory of the České Středohoří Mountains´ Protected Area as the landscape of settlements, namely settlements of rural character. Based on the field research, the basic characteristics of vernacular architecture in that territory are described and selected influences, that completed local villages’ rural construction, are depicted. The thesis also provides evidence of regional interest in the national history and geography of the České Středohoří Mountains, especially in rural construction and urbanism. This interest in the national history and geography is discussed in the context of the development of Czech and German national emancipation. The entire work put emphasis on the period from the mid-19th century to the mid-20th century. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Jana Štefaniková, Ph.D. 3.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ing. Jana Štefaniková, Ph.D. 3.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Jana Štefaniková, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Jana Štefaniková, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ing. Jana Štefaniková, Ph.D. 308 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lubomír Procházka, CSc. 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. 166 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. 325 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 418 kB