velikost textu

Aspekty antropologizace ďábla v kontextu staroiránské mytologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aspekty antropologizace ďábla v kontextu staroiránské mytologie
Název v angličtině:
Aspects of Reflecting the Devil in Ancient Iranian Mythology
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Darina Zaicová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Oponenti:
Beáta Čierniková
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Id práce:
104643
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Mytologické myslenie v rámci princípov vlastnej architektoniky tvorí syntaktické symbolické formy založené na schopnosti ľudskej mysle vytvárať mentálne obrazy. Mytologické symboly sa však nevyčerpávajú na úrovni svojej obraznosti, ide o kategórie, ktoré spájajú ontologickú, kognitívnu, semiotickú a naratívnu. Mytologickú postavu diabla určuje jej funkcia v mýte, a to je úloha protivníka, oponenta. V kontexte staroiránskeho mazdaizmu je tento prvok personifikovaný v postave božieho oponenta a ako intertextuálna významová jednotka nadobúda v jednotlivých vrstvách mytologického sujetu rôzne formy. Tento mytologický prvok sa ako istý druh kultúrnej jednotky spája viaceré významové štruktúru v rámci kultúry. Kľúčové slová Reprezentácia, symbol, symbolická forma myslenia, protivník, mazdaizmus, štrukturalizmus
Abstract v angličtině:
Abstract The mythological form creates syntactic symbolic categories within it´s own unique functional principles according to the limits of the human mind to create mental representations. But mythological symbols exists far beyond their metaphoric reflection, they are functional categories, involving the ontological, cognitive, semiotic and a narrative level. The mythological figure of the devil is determined by it´s function in the story, it exists always in opposition. In Iranian Mazdaism it stays for the opponent of the supreme god and playing a role as an intertextual item, the devil several times metamorphoses itself on the narrative level. And as a cultural item the mythological devil can be seen as structural link in the structure of the culture. Keywords Mental representation, sign, symbolic form, oponent, mazdaism, structuralism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Darina Zaicová, Ph.D. 698 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Darina Zaicová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Darina Zaicová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Darina Zaicová, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. František Vrhel, CSc. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta Beáta Čierniková 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 77 kB