velikost textu

Psychologická intervence u problémových řidičů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologická intervence u problémových řidičů
Název v angličtině:
Psychological interventions for risk group drivers
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Mgr. Jana Šmolíková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.
Oponenti:
PhDr. David Michalík, Ph.D.
PhDr. Martin Kořán, CSc.
Id práce:
104642
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Psychologie práce a organizace (XPSP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rizikové skupiny řidičů, teorie a metody pro intervenci, DBQ dotazník chyb řidiče, dotazník SPARO
Klíčová slova v angličtině:
risk group drivers, theory and methods for intervention, Driver Behaviour Questionaire, SPARO Personality Inventory
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce je v teoretické části zaměřena na rozbor východisek, determinujících psychologickou intervenci u problémových řidičů. Teoretická část je v prvním bloku (kapitoly 1-6) zaměřena na problematiku nehodovosti a na rozbor chování. řidičů. Druhý blok (kapitoly 7-9) analyzuje teoretické přístupy k prevenci nehod a k možným intervencím. Vybrané teorie a postupy jsou popsány a komentovány. Kapitola 10 přináší charakteristiky dvou cílových skupin, na něž jsme se zaměřili a které by měly být v budoucnosti předmětem snahy zvýšit jejich bezpečnou účast v dopravě. Kapitola 11 obsahuje metodické otázky rozboru chování řidičů. Empirická část disertační práce obsahuje charakteristiku cílů výzkumu, soubor použitých metod a výsledky dvou výzkumných etap řešení úkolu. V první etapě byla výzkumně zjišťována vhodnost tří dotazníkových metod pro diagnostiku problémových řidičů (DAS, DBQ a IMCH) u souboru 655 řidičů. Ve druhé etapě výzkumu u vybrané skupiny řidičů s vyšší mírou rizikovosti byly zjišťovány vztahy osobnostních charakteristik (měřených SPARO) k výkonovým charakteristikám, zejména k riskování (v testu WRBTV) a nehodovému chování (zjišťovanému DBQ a DAS i vyjádřenému počtem nehod a přestupků). Získané výsledky umožnují doporučit tyto metody k hodnocení řidičů v rámci intervenčních programů. 4
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation thesis in the first part is focused on psychological causes of accidents and the possibilities of psychological prevention. The advantages of various theories and the importance of intervention programs are emphasized. Author bring the overview of knowledge for two focus group, about changes of abilities of older driver and knowledge about risky driving, which can lead to negative effects during driving. In the second empirical part attitudes and behavior of 655 drivers using three questionnaires were explored. Czech version of Driver Anger Scale Questionnaire, used for discovering frustration and type with frequency of anger in traffic situations, Driver Behaviour Questionnaire, used for discovering different kinds of errors of behavior and their frequency, and Brief Inventory of Small Errors, which is concerned on smaller errors and their frequency. The purpose of present study was also to test DBQ and DAS through correlations with the SPARO Personality Inventory and WRBTV test for risky behavior. The results show that these methods can be recommended for risky driving assessment and intervention programs. 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Jana Šmolíková, Ph.D. 8.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Jana Šmolíková, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Jana Šmolíková, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Mgr. Jana Šmolíková, Ph.D. 415 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. David Michalík, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Kořán, CSc. 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 47 kB