velikost textu

Jauerer Schlossbibliothek Otto des Jüngeren von Nostitz

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jauerer Schlossbibliothek Otto des Jüngeren von Nostitz
Název v češtině:
Javorská zámecká knihovna Otty ml. z Nostitz
Název v angličtině:
Castle Library of Otto Jr. on Nostitz in Jawor
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
Školitel:
Dott. Laura De Barbieri
Oponenti:
prof. Václav Bok, CSc.
Jan Andrea Bernhard
Id práce:
104619
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
dějiny knihoven - provenience - knižní provenience - Nostická knihovna - Majorátní knihovna hrabat z Nostic a Rienecka - Knihovna Národního muzea - zámecké knihovny - šlechtické knihovny - měšťanské knihovny - 16. stolení - 17. století - raný novověk - renesanční knihovny - barokní knihovny - Slezsko - Otto z Nostic - Jawor - Jauer - Javor - NAKI - PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí
Klíčová slova v angličtině:
history of libraries - provenance – book provenance – Nostitz Library – The National Museum Library – castle libraries - aristocratic libraries - bourgeois libraries – 16th century – 17th century – early modern libraries – Renaissance libraries - Baroque libraries - Silesia – Otto Nostitz – Jawor – Project NAKI (Applied Research and Development of National and Cultural Identity Programme): PROVENIO: The Method of the Book Provenance Research
Abstrakt:
JAVORSKÁ ZÁMECKÁ KNIHOVNA OTTY MLADŠÍHO Z NOSTIC Někdejší zámecká knihovna z dolnoslezského Javoru představuje jedinečný barokní knihovní soubor, jenž vznikl krátce po polovině 17. století sběratelskou činností Otty mladšího z Nostic, významného raně novověkého bibliofila. Krátce po jeho smrti byl celý knihovní fond čítající bezmála 5 000 svazků společně s neknižními sbírkami zakoupen jeho bratrem Janem Hartvíkem, hrabětem z Nostic a převezen do Prahy. V nově vystavěném paláci na malostranském Maltézském náměstí byla Ottova knižní sbírka položena za základ budoucí Majorátní knihovně hrabat z Nostic a Rienecka, v jejímž fondu se javorská zámecká knihovna dochovala téměř v úplnosti až do dnešních dnů. Tato disertační práce si klade za cíl představit původce javorské knihovny Ottu mladšího z Nostic, jeho knihovnu, její obsahové složení i osudy po Ottově smrti. Hlavní složkou doktorandské práce jsou však výsledky zevrubného provenienčního průzkumu nejstarší části knihovního fondu. Nostická knihovna dosud disponuje pouze zastaralým katalogem z 19. století, který nepokrývá fond v úplnosti (adligáty v přívazcích) a namnoze reformuluje znění knižních titulů. Provenienční průzkum je proto mimo jiné přípravnou fází na rekatalogizaci fondu Nostické majorátní knihovny, během níž byly vytipovány nejvzácnější a nejpozoruhodnější části knihovny, které by měly být rekatalogizovány přednostně. Během provenienčního výzkumu bylo fyzicky prohlédnuto cca 13 000 knih z celkového počtu 14 000 svazků, přičemž vymezujícím kritériem pro výběr byla hranice ante quem, definovaná vydáním knihy do roku 1665, tedy do roku Ottovy smrti. Přitom bylo evidováno přibližně 5 000 provenienčních záznamů 1 072 vlastníků (osob, rodů, institucí) ve 2 395 svazcích, nepočítaje v to svazky, u nichž byl evidován pouze podpis Otty mladšího z Nostic (celkem 1939 svazků). Souhrnně bylo tedy excerpováno celkem 4 304 svazků. Provenienční struktura fondu ilustruje téměř příkladně raně novověký svět dolnoslezských knihoven. Obsahuje relikty významných soukromých i institucionálních knihoven především ještě renesančního, ale také již barokního Slezska a v provenienčních záznamech, nejčastěji v exlibris typu ex dono a rukopisných dedikacích reflektuje obcování a vnitřní vazby v rámci res publica litteraria. Nejvýznamnější skupinu z provenienčního hlediska tvoří v někdejší javorské zámecké knihovně knihovny renesančních lékařů, převážně slezských, v čele se 125 svazky z knihovny osobního lékaře tří císařů a významného humanisty Johanna Cratona z Crafftheimu. Také v dalších skupinách bývalých vlastníků javorských knih, rozdělených na základě sociálně- profesních kriterií, je vždy patrná konkrétní převládající tendence. Mezi měšťanskými knihovnami převládají vlastníci z řad členů vratislavské městské rady, zatímco většina vlastníků z prostředí kléru, pocházela z řad vratislavské kapituly při katedrále sv. Jana Křtitele. Původci šlechtických provenienčních záznamů pak velmi často vystupují v dochovaném deníku Otty mladšího z Nostic jako kolegové z vratislavské a později svídnicko-javorské administrativy, jako Ottovi přátelé a hosté u oběda či večeře. Nejen co do počtu, ale i co do obsahově-formální výjimečnosti stojí na prvním místě provenienční záznamy Otty mladšího z Nostic, které neplnily pouze funkci identifikační, ale také hodnotící, odsuzujíce často evangelické zaměření knihy, popř. přímo osobu autora- protestanta. V evropském kontextu nemá tento fenomén v takovéto podobě obdoby. Výzkum proveniencí v Nostické majorátní knihovně je úzce spjat s projektem programu NAKI „PROVENIO: metodika výzkumu knižních proveniencí“. Nově vytvářené bibliografické záznamy knih s provenienčními značkami či zápisy, ale i autoritní záznamy vlastníků knih tvoří proto integrální součást nové databáze proveniencí PROVENIO. Nostická knihovna totiž představovala a stále ještě představuje jeden z několika fondů, na němž jsou nové zásady popisu proveniencí aplikovány a zkoušeny nejprve. Proto tato práce obsahuje rovněž kapitolu věnovanou zásadám popisu provenienčních záznamů v knihách. Tato disertační práce je pokusem o vytvoření základního východiska budoucího soustavného výzkumu unikátního fondu Nostické majorátní knihovny. Začátkem, který má téměř zapomenutý fond Nostické knihovny opět vnést do obecného povědomí. Současně však přináší výsledky provenienčního výzkumu a zásady metodiky katalogizace v této oblasti knihovědného bádání.
Abstract v angličtině:
CASTLE LIBRARY OF OTTO JR. OF NOSTITZ IN JAWOR The library of Otto Jr. of Nostitz was founded in the beginning of the 1650’s in the Lower Silesian castle Jawor. It consists approximately of 5 000 volumes and its structure as well as its history makes it unique and elevates the Jawor library among the most interesting book collections of early modern Europe. Shortly after death of its founder, the library was bought by Otto’s brother Johann Hartwig of Nostitz and moved to the newly built palace in Malá Strana in Prague where it laid the foundations of the new family library of the house of Nostitz. The library is placed in two rooms on the second floor till today. The thesis tries to introduce the personality of the founder of the Jawor library Otto Jr. of Nostitz, his tastes in the book purchase as well as the topical structure of his book collection and its future fates. Notwithstanding, the main point of the doctor thesis is to present the issues of the thorough provenance research of the oldest part of the library. The terminus ante quem for the year of edition of the books relevant for the provenance research marks out the death of Otto Jr. in the year 1665. The most recent and complete catalogue of the Nostitz library in the present use dates back to the 19th century and shows remarkable leaks and deviations from the actual text of the book titles. Therefore, the provenance research, beside its other issues of importance, ought to mark out the most important and precious groups of books which should be re-catalogued in the first place. Approximately 13 000 volumes were physically checked up during the work on the list of provenance records and the research discovered about 1 000 different former owners of the books, no matter whether private persons, families or institutions. The structure of the provenance record list reveals important aspects of the actual situation in the early modern Silesian book collections and book collecting. Besides, the provenance records prove and illustrate close relations of the scholars connected in the Silesian respublica litteraria. The biggest extant fragment of an earlier book collection in the Nostitz Library is the group of the books marked with name of the personal physician of three emperors and excellent scholar, Johannes Crato of Crafftheim and the library fragments of other 16th century physicians. With respect not only for the content of the medical libraries but also for the provenance records and pursuable ways of the books among the scholarly libraries, this group of library fragments on all accounts represent the most precious part of the Nostitz Library. Analogical attributes can be found even in the other groups of library fragments which are clustered mostly according to the social status of the book owners. Each group is thus distinguished with its own distinctive attribute. E. g. among the bourgeois book owners predominate the members of the city council in Wrocław, among the clergymen predominate the members of the Wrocław cathedral chapter house. The aristocratic provenance records can usually be attributed to Otto’s friends or at least to his good acquaintances who appear in his diary. A unique category of highly interesting provenance records represent the handwritten commentaries of Otto Jr. von Nostitz himself. The prevailing part of his provenance records actually comments, criticises and reprobates protestant books. The form of his comments as well as their content is unique in Europe. The catalogue of the provenance records in the Nostitz Library is published as the second part of the thesis. Approximately 3 000 volumes (approx. 5 000 provenance records) of the Nostitz Library were excerpted on account of the creation of the provenance catalogue. To make the search in the catalogue as friendly as possible a CD-ROM with digital version of the catalogue is enclosed to each copy of the thesis. The provenance research of the Nostitz Library is closely attached to the project “PROVENIO: Methodology of the Book Provenance Research”. The newly created bibliographic records of the books from the Nostitz Library as well as the authority records of the former owners of the books are accessible in the online database PROVENIO (http://www.provenio.net). The cataloguing of the Nostitz books became one of the first occasions for application of the PROVENIO methodology in the “real life”. Therefore, one chapter in the first part of the thesis contains summary of the PROVENIO methodology and samples of the bibliographic and authority records in MARC 21. The thesis tries to re-introduce the almost forgotten Nostitz Library to general awareness. It also presents the recently finished provenance research and its results as well as the applied methodology which was partly developed during the research in the Nostitz Library. I am fully aware about the fact that this thesis only laid the foundations for a possible further research and the greater part of work awaits in future.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Richard Šípek, Ph.D. 9.91 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Richard Šípek, Ph.D. 3.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Richard Šípek, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Richard Šípek, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Richard Šípek, Ph.D. 451 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dott. Laura De Barbieri 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Václav Bok, CSc. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Andrea Bernhard 3.71 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 127 kB