velikost textu

Využití supervize jako metody pro zvyšování kompetencí u vybrané skupiny pracovníků v oblasti pomáhajících profesí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití supervize jako metody pro zvyšování kompetencí u vybrané skupiny pracovníků v oblasti pomáhajících profesí
Název v angličtině:
The use of supervision as a method to increase the competence of a selected group of workers in the area of support profesions
Typ:
Disertační práce
Autor:
PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.
Id práce:
104610
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Andragogika (XAND)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 10. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Supervize, supervizor, metoda, supervidovaný, pomáhající profese, růst, supervizní vztah, celoživotní učení, příležitost, synergie
Klíčová slova v angličtině:
Supervision, supervisor, method, supervised, support proffessions, growth, supervision relation, lifelong learning, opportunity, synergy
Abstrakt:
Využití supervize jako metody pro zvyšování kompetencí u vybrané skupiny pracovníků v oblasti pomáhajících profesí PaedDr. Vladimír Šik ABSTRAKT Disertační práce „Využití supervize jako metody pro zvyšování kompetencí u vybrané skupiny pracovníků v oblasti pomáhajících profesí“, je zaměřena na výzkum problematiky zvyšování kompetencí sociálních pracovníků v rámci celoživotního vzdělávání prostřednictvím supervize. Tato metoda je v disertační práci analyzována z hlediska příležitostí, které supervize jako nástroj podpory v oblasti sociální práce nabízí, a dále z hlediska potenciálních problémů, které se v oblasti využívání supervize jako metody celoživotního vzdělávání a učení objevují. Téma zvyšování kompetencí sociálních pracovníků je v současné orientaci na zajištění vysoké kvality sociálních služeb a jejich standardizaci, tématem velmi aktuálním a žádaným. Motivem směřování k tomuto tématu je hledání specifických faktorů, které by sociálním pracovníkům umožnily využívat potenciál supervize jako andragogicky orientovanou metodu učení, která je kvalitní, efektivní a bezpečná. Zpracované téma je v kontextu andragogického výzkumu navíc poměrně ojedinělé; zejména proto, že většina nalezených publikovaných studií zabývajících se supervizí, byla doposud zaměřena spíše jiným směrem a k jiným oblastem výzkumu. Teoretická část práce vymezuje a operacionalizuje jak pojmy z oblasti pomáhajících profesí a sociální práce, tak také oblast kompetencí, potřebných pro výkon role sociálního pracovníka. Samozřejmě se zabývá také problematikou supervize jako metody podporující celoživotní učení a potřebnými kontexty. Práce tak v daném kontextu představuje zcela původní návrh výzkumu, kde realizované výzkumné šetření je provedeno třemi nezávislými metodami. Validita výzkumného šetření využívá triangulace dílčích výstupů, získaných jednotlivými výzkumnými metodami. V poměrně složitém výzkumném procesu se práce dále zaměřuje především na zjištění, jakým způsobem probíhá celoživotní vzdělávání prostřednictvím supervize, jak je reflektováno zkušenými supervizory z praxe, ale i pohledem účastníků praktického supervizního procesu (sociálních pracovníků). Jako referenční zdroj k těmto získaným datům byl zvolen metodický dokument, poskytující shrnující náhled na více než dvouletou širokou supervizní práci v rámci projektu MPSV, zaměřeného na zkvalitnění sociálních služeb. 1 V závěru výzkumu studie nabízí porovnání zjištěných výsledků. Triangulace zvolených metod ukázala řadu vzájemných souvztažností. Výzkum ukázal poměrně výraznou spojitost mezi předchozí informovaností poskytovatelů služeb (ale i sociálních pracovníků) před zavedením supervize do dané organizace a možností využít naplno její potenciál. Dosažené výsledky také naznačují, které kompetence v rámci pregraduálního vzdělávání sociálních pracovníků chybí a bylo by vhodné je rozvíjet. Hlavně se jedná o praktické dovednosti a umění využít je v praxi. Závěrečné shrnutí tak sleduje, které faktory při procesu supervize ovlivňují její úspěšnost. Závěrem výzkumného šetření je také potvrzení skutečnosti, že i samotná supervize je metodou, která se musí neustále rozvíjet a utvářet. Pouze v krátkém časovém období průběhu psaní práce reálná praxe přinesla několik nových podnětů, na které je nutné bezprostředně reagovat. Tato nová témata mají zároveň poměrně vysoký výzkumný potenciál pro rozšíření či pokračování realizovaného výzkumu a mohla by být velkou výzvou pro další vědeckou činnost. 2
Abstract v angličtině:
Využití supervize jako metody pro zvyšování kompetencí u vybrané skupiny pracovníků v oblasti pomáhajících profesí The use of supervision as a method to increase the competence of a selected group of workers in the area of support professions PaedDr. Vladimír Šik ABSTRACT This disertation thesis „The use of supervision as a method to increase the competence of a selected group of workers in the area of support professions“, is focusing on the research to increase the competence of social workers through supervision in regard to lifelong education. This method is in this disertation thesis analysed from the point of view of possibilities which supervision as a tool of support offers in the line of social work and also from the potencial problems which appear in the area of using supervision as a method in lifelong education and learning. The theme of increasing the competence of social workers is in the today demand for high standards and quality of social services a very actual topic. The motivation is discovering the specific factors which allow a social worker to exploit the potencial of supervision as a andragogical method of learning, which is efective, safe and has high quality. The used topic in context with the andragogical research is unique, mainly as most of the published studies of supervision have been oriented towards different fields of research. The theoretical part is focusing and operating with terminology from support professions and social work, also in the field of competences needed for the role of a social worker. At the same time concentrating on the area of supervision as a method supporting lifelong learning and the needed context. This thesis in the given context is representing an original research approach, where the research is done using three independent methods. The validity of the research is triangulated from the parts received from the individual research methods. In a complex process the thesis is focusing on investigating how lifelong education is influenced by supervision, how experienced supervisors reflect in practical life, but also from the point of view of participants in the supervision process (social workers). As a reference point for this data was selected a methodological document summarising a more then two year supervizory job done for a MPSV project, focusing on improving social services. 1 In the research the thesis shows the comparison between the results. The triangulation of chosen methods showed an amount of interactions. The research showed a large correlation between the knowledge of providers of services ( but also of social workers) before the introduction of supervision in the given organisation and the possibilities how to use its potencial. The reached results also show which competences in the pregradual education of social workers is missing and would be needed to introduce. Mostly they are practical skills and their application in practical life. The conclusion summary is following which factors during the proces of supervision influence its success. The conclusion of the research confirmed the fact that supervision alone is a method which must be constantly developed and improved. In the short period in which this thesis was written occured several suggestions to which must be focused a reaction. These new themes have a high research potencial to expand or continue in the research and can be a new challenge for additional research activity. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D. 2.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D. 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D. 419 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc. 423 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 53 kB