velikost textu

Vývoj umění kresby v německy mluvících zemích od 15. do 1. poloviny 17. století s ohledem na její zastoupení v českých a moravských sbírkách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj umění kresby v německy mluvících zemích od 15. do 1. poloviny 17. století s ohledem na její zastoupení v českých a moravských sbírkách
Název v angličtině:
The Development of the Drawing Art in German Speaking Countries from the 15th to the First Half of 17th Century Regarding its Representation in Czech and Moravian Collections
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Lubomír Konečný
Oponenti:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
Id práce:
104602
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá vývojem kresby v německy mluvících zemích od počátků 15. století, kdy ještě doznívaly pozdně gotické tradice, dále obdobím manýrismu v 16. století, až do 1. poloviny 17. století, ve kterém již nastupoval barokní umělecký směr. Úvodní kapitola se věnuje stavu dosavadního bádání, jenž se odehrával a stále odehrává zejména mezi německými badateli. V Čechách se mu věnovala ve své kandidátské práci v roce 1969 Eliška Fučíková, po té se tématu dotkl Pavel Preiss, v současné době Lubomír Slavíček. Další kapitola se zabývá technikou kresby v těchto obdobích se zřetelem na perokresbu obvyklou v Německu a následuje shrnutí typických znaků německé kresby, která se většinou vyznačovala oproti soudobé italské kresbě větší uzavřeností a pevností objemu. Část o zastoupení německé kresby v českých sbírkách je věnována jednak provenienci kreseb a z toho vyplývající obsah muzejních sbírek v českých zemích, jenž poměrně dobře zastupuje vývoj sledovaného tématu, ačkoliv zde citelně chybí listy Albrechta Dürera. Základní korpus práce pak sleduje prostřednictvím okruhů vývoj kresby v německy mluvících oblastech ilustrovaný příklady nacházející se ve veřejných sbírkách. Lze se opřít o několik velmi kvalitních listů z 1. poloviny 15. století, dále jsou k dispozici kresby z 2. poloviny 15. století. Tvorbu významného mistra tohoto období Martina Schongauera je doložen kresbami z jeho okruhu nebo dobovými – dílenskými kopiemi. Největší prostor je věnován vývoji německé kresby v 16. století. Přes absenci Dürerových děl bylo možné vytvořit poměrně plynulý vývojový přehled umění kresby z 1. poloviny 16. století, který je možné ilustrovat prostřednictvím prací Hanse Baldunga zv. Grien, Hanse Holbeina st., 6 Josta Ammana nebo Jörga Breue a řady dalších autorů na Dürera více či méně navazujících.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the development of drawing in German-speaking countries since the early 15 th century, when the late Gothic traditions still echoed, to mannerism in the 16 th and first half of the 17 th centuries, when the Baroque enjoyed its ascent. The introductory chapter is dedicated to the current state of ongoing research, especially in Germany. Eliška Fučíková, in her Candidate of Sciences (CSc.) thesis in 1969, and later Pavel Preiss and today Lubomír Slavíček, have dealt with the subject in Bohemia. The next chapter deals with drawing techniques in the respective periods, with a focus on the pen drawing common in Germany at the time. The chapter that follows summarises the typical characteristics of German drawing, which was usually more confined and firm in volume than the Italian drawing of the time. The section addressing the representation of German drawing in the Czech collections is dedicated to the provenance of the drawings and the resulting repertoire of the museum collections in the Czech Lands. The explored theme is well represented for the most part, despite a painful lack of drawings by Albrecht Dürer. The thesis’ main section follows the development of drawing in different art circles in German-speaking regions, illustrating its subject with examples found in public collections. I can relied on several excellent-quality graphic sheets from the first half of the 15 th century as well as drawings from its second half. Drawings done by artists in Martin Schongauer’s circle or contemporary workshop copies illustrate the work of this leading master of the period. The most extensive section is dedicated to the development of 16 th -century German drawing. Despite the absence of works by Dürer, a developmental overview of the art of drawing in the first half of the 16 th century is created and illustrated using works by Hans 8
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Alena Volrábová, Ph.D. 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Alena Volrábová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Alena Volrábová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lubomír Konečný 8 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eliška Fučíková, CSc. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 50 kB