velikost textu

Mezi textem a kontextem. Teorie literárního pole a kulturní materialismus jako modely zprostředkování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezi textem a kontextem. Teorie literárního pole a kulturní materialismus jako modely zprostředkování
Název v angličtině:
Between Text and Context. The Theory of the Literary field and Cultural Materialism as Models of Meditation
Typ:
Disertační práce
Autor:
Josef Šebek
Školitel:
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Oponenti:
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Id práce:
104597
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pierre Bourdieu, Raymond Williams, Alan Sinfield, Ladislav Fuks, sociologie literatury, literární pole, habitus, kulturní kapitál, literární hra, postura, kulturní materialismus, ideologie, hegemonie, disidence, čtení, queer studia
Klíčová slova v angličtině:
Pierre Bourdieu, Raymond Williams, Alan Sinfield, Ladislav Fuks, sociology of literature, literary field, habitus, cultural capital, literary game, posture, cultural materialism, ideology, hegemony, dissidence, reading, queer studies
Abstrakt:
Mezi textem a kontextem. Teorie literárního pole a kulturní materialismus jako modely zprostředkování Mgr. Josef Šebek Abstrakt Ve své disertační práci Mezi textem a kontextem. Teorie literárního pole a kulturní materialismus jako modely zprostředkování se autor zabývá problematikou zprostředkování mezi literárním textem a jeho sociálním kontextem. Zaměřuje se na dva významné současné kontextově orientované přístupy: teorii literárního pole vypracovanou Pierrem Bourdieuem a kulturní materialismus, formulovaný nejprve Raymondem Williamsem a poté rozpracovaný Alanem Sinfieldem a Jonathanem Dollimorem, a chápe je jako dva základní, komplementární modely zprostředkování: teorie literárního pole postuluje existenci (relativně) autonomního mikrosvěta literatury, zatímco kulturní materialismus vychází z přesvědčení o plném začlenění literárního textu do sociálního kontextu, „společensko-materiálního pohybu“ (Williams). Po úvodním nastínění problematiky se autor zabývá Bourdieuovou teorií literárního pole, jeho „novou vědou o dílech“ a následně současnými postbourdieuovskými přístupy (Alain Viala, Anna Boschetti, Jacques Dubois, Gisèle Sapiro, Pascale Casanova, Bernard Lahire, Jérôme Meizoz, Geoffroy de Lagasnerie), které teorii literárního pole aplikují, rozvíjejí a modifikují, a využívá je ke kritice této teorie jakožto modelu zprostředkování. Následně se věnuje kulturnímu materialismu: nejprve základním pojmům teorie kultury Raymonda Williamse a jeho literární teorii, poté jeho nevýznamnějšímu pokračovateli Alanu Sinfieldovi. U Sinfielda se problematika zprostředkování posouvá do roviny sexuální disidence a sociální diference, a vzniká tak pozoruhodná varianta literárních queer studií, v níž centrální pozici zaujímají pojmy subkultury a disidentního čtení. Závěr tvoří kritická komparace obou teorií, zaměřující se na otázky historicity, textu jako události, singularity, produkce a recepce, problematiku formy a sebereflexivitu bádání a blíže tak osvětlující problém zprostředkování mezi textem a kontextem. Klíčová slova Pierre Bourdieu, Raymond Williams, Alan Sinfield, Ladislav Fuks, sociologie literatury, literární pole, habitus, kulturní kapitál, literární hra, postura, kulturní materialismus, ideologie, hegemonie, disidence, čtení, queer studia
Abstract v angličtině:
Between Text and Context: The Theory of the Literary Field and Cultural Materialism as Models of Mediation Josef Šebek, Mgr. Abstract In his dissertation Between Text and Context: The Theory of the Literary Field and Cultural Materialism as Models of Mediation the author deals with the problem of mediation between literary text and its social context. He focuses on two important contemporary context- oriented approaches to literature: the theory of literary field, developed by Pierre Bourdieu, and cultural materialism, first formulated by Raymond Williams and further elaborated by Alan Sinfield and Jonathan Dollimore. He interprets these two theories as basic, mutually complementary models of mediation: the theory of literary field presupposes the existence of a (semi-)autonomous literary micro-world, whereas cultural materialism stresses the full integration of the literary text into the social context, the “social material process” (Williams). After an introduction outlining the problem, the author concentrates on Bourdieu’s theory of the literary field, his “new science of works,” and on contemporary post-Bourdieusian approaches (those of Alain Viala, Anna Boschetti, Jacques Dubois, Gisèle Sapiro, Pascale Casanova, Bernard Lahire, Jérôme Meizoz, Geoffroy de Lagasnerie) which employ, develop, and modify the field theory, and he uses them to shape his critique of this theory as a model of mediation. He then focuses on cultural materialism, first sketching the fundamental notions of Williams’s theory of culture and literature, before moving on to Williams’s most important continuator, Alan Sinfield. With Sinfield the problem of mediation is re-oriented towards sexual dissidence and social difference, and the result is a remarkable variant of queer literary studies with the concepts of subculture and dissident reading at its centre. The author concludes by re-examining and comparing both theories, with special emphasis on problems of historicity, text as an event, singularity, production and reception, the question of form, and self-reflexivity of research, thus illuminating the question of the mediation between the text and the context. Keywords Pierre Bourdieu, Raymond Williams, Alan Sinfield, Ladislav Fuks, sociology of literature, literary field, habitus, cultural capital, literary game, posture, cultural materialism, ideology, hegemony, dissidence, reading, queer studies
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Josef Šebek 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Josef Šebek 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Josef Šebek 77 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Josef Šebek 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 375 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 864 kB