velikost textu

Spolkový život v Lounech v letech 1861 - 1914

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spolkový život v Lounech v letech 1861 - 1914
Název v angličtině:
Associational life in the town of Louny since 1861 till 1914
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Martin Vostřel, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Lydie Petráňová, CSc.
PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Id práce:
104591
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spolkový život, 19. století, Louny, pěvecké spolky, divadelní spolky, vzdělávací spolky, dějiny sportu, turistika, ženské spolky, židovské spolky, zábavní spolky
Klíčová slova v angličtině:
associational life, 19th century, Louny, choral societies, dramatic societies, educational societies, history of sport, walking and hiking, womens' groups, Jewish associations, amusement societies
Abstrakt:
Abstrakt Cílem mé práce bylo zmapovat spolkový život v Lounech v letech 1861-1914. Časově jsem práci vymezil rokem vydání Říjnového diplomu na jedné straně a vypuknutím světové války na straně druhé. V úvodních pasážích jsem nastínil rozvoj Loun ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století po stránce urbanistické, demografické, průmyslové a politické, neboť všechny tyto aspekty měly vliv na rozvoj spolkového života. Po načrtnutí celkového vývoje spolkového života v monarchii jsem se věnoval jeho rozvoji v Lounech. V medailonech čtyř významných osobností – vlastence a představitele počátků spolkového života Jana Havránka, dlouholetého starosty JUDr. Petra Hilberta, majitele lázní Josefa Krýzla a společensky činné ženy Kristýny Ehrlichové jsem představil různé typy aktivních lounských osobností. Poté jsem se zaměřil na spolkovou činnost ve městě. Desítky spolků jsem rozdělil do podkapitol podle převládajícího zaměření činnosti (pěvecké spolky, divadelnické spolky, vzdělávací činnost, výlety a turistika, sportovní činnost, ženy ve spolkovém životě, spolkový život Židů a stolní a zábavní společnosti). Spolkový život ve městě ovlivňovala jeho geografická poloha na česko-německé jazykové hranici. Louny se staly „baštou češství“ a spolky podporovaly české menšiny v okolních převážně německých obcích. Důležitým rysem byla úzká provázanost spolkového života a komunální politiky. Politické špičky vždy patřily k nejaktivnějším osobnostem spolkového života. Zastávaly vysoké funkce předsedů či jednatelů spolků, čímž si zvyšovaly svoji prestiž. Daný spolek měl zároveň i blíže k finanční podpoře ze strany města. Tato práce přispěje při komparaci s ostatními podobně velkými českými městy k hlubšímu poznání spolkového života v Čechách, neboť principy, na kterých spolkový život fungoval, byly podobné.
Abstract v angličtině:
Abstract The objective of my work is to describe associational life in the town of Louny since 1861 to 1914. The years correspond with the year of “October Diploma” issue (1861), resp. the outbreak of World War I. (1914). In the first passages I tried to show the development of the town in the second half of the 19th century and at the beginning of the 20th century from the urbanistic, demographical, industrial and political point of view. All these aspects influenced the associational life there. After the outline of the development of the associational life within the monarchy I aimed at it in Louny. I introduced various types of active notable local personalities in the profiles of Josef Havránek, the representative of the beginning of associational life; long-standing mayor Dr. Petr Hilbert, the owner of the local spa Josef Krýzl and extraordinary socially active woman Mrs Kristýna Ehrlichová. Then I aimed at associational activities in the town. I divided many of the societies into subchapters according to the prevailing orientation: choral dramatic and educational societies, walking and hiking, sport, womens’ groups, Jewish associations and amusement societies. Associational life in Louny was influenced by its geographical position, at the Czech-German linguistic border. The town became the hub of allegiance to Czech customs and aspirations. These societies, associations and groups supported Czech minorities in the surroundings mostly German villages. The narrow interconnection of the associational life and municipal policy became the important feature of that period. Leading political representatives always belonged to the most active personalities of the associational life. They held posts of chairmen and secretaries in many of the societies and in this way they helped to increase their prestige. Certainly, such societies had benefits in the form of getting more money from the town funds. I believe that this work will contribute, within the comparison with other similar towns, to deeper knowledge of associational life in Bohemia because the principles of its working in the towns of similar size are analogous.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Martin Vostřel, Ph.D. 3.55 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Martin Vostřel, Ph.D. 11.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Martin Vostřel, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Martin Vostřel, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Martin Vostřel, Ph.D. 164 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lydie Petráňová, CSc. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. 329 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.99 MB