velikost textu

Psychologie v krizovém řízení: zátěžové a ochranné faktory u policistů zasahujících u hromadného neštěstí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologie v krizovém řízení: zátěžové a ochranné faktory u policistů zasahujících u hromadného neštěstí
Název v češtině:
Psychologie v krizovém řízení: zátěžová a ochranné faktory u policistů zasahujících u hromadného neštěstí
Název v angličtině:
Psychology in Crisis Management: Stressful and Protective Factors in Police Officers working in Mass Casualty Disaster
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
Oponenti:
Mgr. JUDr. Joža Spurný, Ph.D.
doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
Id práce:
104587
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Sociální psychologie (XPSS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
coping, hromadné neštěstí, integrovaný záchranný systém (IZS), odolnost, policie, psychologie katastrof, psychologie v krizovém řízení, psychosociální podpora, rizikové a ochranné faktory, zvládání
Klíčová slova v angličtině:
coping, disaster psychology, Integrated Rescue System, mass causalty incident, police, psychology in crisis management, psychosocial support, resiliency, risk and protective factors.
Abstrakt:
Abstrakt Klíčová slova: coping, hromadné neštěstí, integrovaný záchranný systém (IZS), odolnost, policie, psychologie katastrof, psychologie v krizovém řízení, psychosociální podpora, rizikové a ochranné faktory, zvládání. Tato práce se zaměřuje do oblasti zvládání zátěže u členů zasahujících složek IZS v rámci záchranných a likvidačních prací u hromadné dopravní nehody. Předpokladem je, že rozsáhlá hromadná dopravní nehoda je typem mimořádné události, která klade zvýšené nároky na zvládání nejen u dotčených občanů, ale také na straně zasahujících profesionálů. Jedná se totiž o událost nečekanou, urgentní, zvýšeně emočně a fyzicky náročnou, vyžadující flexibilitu, zvýšenou součinnost různých profesí a nestandardní pracovní výkony. Událost, kde není možné uplatnit rutinní pracovní postupy a řízení. Specifickou skupinou, kterou se práce zabývá do hloubky, jsou policisté. U této profesní skupiny můžeme předpokládat v uvedeném kontextu zvýšenou zátěž ve srovnání s dalšími základními složkami IZS – zdravotníky a hasiči. Důvodem k této úvaze jsou následující zátěžová specifika, která se týkají práce policistů u hromadných neštěstí: horší materiální vybavení pro zásah a horší zajištění základních potřeb, omezený trénink pro hromadná neštěstí, minimální zkušenost, delší doba expozice, pasivní role, menší předpoklad práce v sehraném týmu, nižší průměrný věk, méně zkušeností, obecně nižší společenské docenění, dlouhodobě zhoršené klima v organizaci. Výsledkem disertační práce je zmapování činností a identifikace zátěžových a podpůrných faktorů u zasahujících u hromadného neštěstí. Dalším cílem bylo určení převažujících zvládacích strategií a vnímaných přínosů u policistů v souvislosti s mimořádnou zátěží. Byla zvolena smíšená výzkumná strategie, která kombinuje kvalitativní a kvantitativní výzkum. Jednalo se o třífázový model výzkumu se sekvenční povahou. Z metod byly využity: kazuistika, dotazníkové šetření a strukturované hloubkové rozhovory. Výzkum se uskutečnil na podkladě konkrétní události, kterou byla železniční nehoda u Studénky, ke které došlo v r. 2008. Výsledky výzkumu vedou k doporučením pro zlepšení praxe řízení lidských zdrojů a systémů psychologické podpory v Policii ČR. Některá zjištění jsou zobecnitelná také pro další uniformované složky.
Abstract v angličtině:
Abstract Key words: coping, disaster psychology, Integrated Rescue System, mass causalty incident, police, psychology in crisis management, psychosocial support, resiliency, risk and protective factors. This work focuses on the area of coping in members of intervening Integrated Rescue System (IRS) bodies in rescue and disaster work following a mass traffic accident. The assumptions is that a vast mass traffic accident is a type of disaster that places increased demands on coping not only for affected citizens concerned, but also on intervening professionals. It is an unexpected, urgent, and emotionally and physically demanding event that requires flexibility, heightened cooperation between different professions, and a non-standard work performance. It is an event where it is not possible to apply routine operative procedures and management. A specific group, which this work explores in depth, is that of police officers. This professional group can be expected, in the given context, to be subjected to an increased burden in comparison to other IRS bodies – medics and firefighters. The reason for this consideration is the following list of burdensome specifics, which relate to the work of police officers in mass disasters: worse material equipment for intervention and worse availability of basic needs, limited training for mass disasters, minimal experience, longer exposure time, passive role, lesser expectation of work in an established team, lower average age, less experience, generally lower social appreciation, long-term deterioration of the climate within the organization. The result of this dissertation is the mapping of activities and the identification of stress and support factors in bodies intervening in mass disasters. Another objective was to determine the prevailing coping strategies and their perceived benefits for police officers in connection with extraordinary burdens. A mixed research strategy was chosen, which combines qualitative and quantitative research. It consisted of a three-phase research model of a sequential nature. The methods used included: case study, questionnaire, and structured in-depth interviews. The research was carried out on the basis of a specific event, which was a railroad accident at Studénka, which occurred in 2008. Research results lead to recommendations for improving the practice of human resources management and the system of psychological support within the Police of the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D. 5.18 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D. 558 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D. 265 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. JUDr. Joža Spurný, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB