velikost textu

Angažované drama všedního dne (Francouzské sociálně angažované drama přelomu 19. a 20. století)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Angažované drama všedního dne (Francouzské sociálně angažované drama přelomu 19. a 20. století)
Název v angličtině:
Engaged Drama of Everyday Life (Socially Engaged French Drama of the late 19th and 20th Century)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Vokáč, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Oponenti:
Mgr. Petr Christov, Ph.D.
prof. Petr Kyloušek, CSc.
Id práce:
104581
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Divadelní věda (XDV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociálně angažované drama, společensko-kritické drama, naturalistické drama, realistické drama, hra na tezi, divadlo idejí, „krutá hra“, „živé divadlo“, bulvární divadlo, veršované drama, neoromantismus, každodennost, všední den, divadelní průmysl, komerc
Klíčová slova v angličtině:
socially engaged drama, socio-critical drama, naturalistic drama, realistic drama, a play on the idea, the theatre of ideas, "cruel play", "live theatre", commercial theatre, verse drama, neo-romanticism, everyday life, theatre industry, commercialization
Abstrakt:
Mgr. Tomáš Vokáč Angažované drama všedního dne (Francouzské sociálně angažované drama přelomu 19. a 20. století) Disertační práce Abstrakt Práce popisuje zásadní ontologickou proměnu charakteru francouzského dramatu na přelomu 19. a 20. století a na základě analýzy příkladových dramat určuje sociálně angažovanou a společensko-kritickou tematiku, které je východiskem pro moderní francouzské drama 20. století. Práce definuje základní vývojovou linii společensky angažovaného dramatu, která začíná tvorbou naturalistických autorů Émila Zoly a bratrů Goncourtů, pokračuje v podobě dramatiky Henryho Becquea, odhaluje divadelní autory seskupené kolem Théâtre Libre André Antoinea, především dílo Jean Julliena a jeho teorii „živého divadla“ a vyúsťuje v definici dramatu Eugèna Brieuxe, Françoise de Curela a částečně i Octava Mirbeaua. Jako pandán k této linii je pak popsán opačný charakter francouzského divadla a dramatu konce století. Práce nabízí srovnání s dobovým vlivem bulvárních a subvencovaných divadel, odkazuje k symbolistickému divadlu, k tvorbě pozdních parnasistů a detailněji popisuje drama veršovaného neoromantismu prezentované tvorbou Edmonda Rostanda, Jean Richepina a dílčím způsobem i Théodora de Banvillea. Zároveň práce zasazuje linii sociálně angažovaného dramatu do kontextů myšlenek moderny v kontrastu s definicí podstaty umění v postmoderním diskursu. Jako spojnice sociálně angažovaných autorů pak slouží koncept každodennosti a všedního dne, který umožňuje přesah k divadlu a dramatu 20. století. Sociálně angažované drama se zasazuje do dobového rámce Druhého císařství a Třetí republiky a celkové atmosféry Belle Époque. V práci sledujeme společenské a kulturní aspekty nově se formující kapitalistické společnosti, které ovlivňují tvorbu tehdejších dramatiků. Akcentována je zejména diferenciace podstaty divadelního umění v rámci konceptu umělecké avantgardy a na druhé straně nastupující komercionalizace divadla. Práce kombinuje širší obecný výklad s rozborem několika děl klíčových dramatiků na základě vytyčené teze sociálně angažovaného dramatu všedního dne, které nejlépe ujednocuje žánrovou i stylovou rozličnost studované etapy a přesahuje svým horizontem k francouzskému dramatu 20. století.
Abstract v angličtině:
Mgr. Tomáš Vokáč Engaged Drama of Everyday Life (Socially Engaged French Drama of the late 19th and 20th Century) Abstract This thesis describes the fundamental ontological change in the character of the French drama of the 19th and 20th century which became the basis for the modern French drama of the 20th century. The thesis is based on the analysis of the selected plays with the focus on socially engaged and socio-critical themes. This thesis defines the basic line of development of the socially engaged drama that begins with the work of naturalistic writers Émile Zola and the Goncourt brothers, continues in the form of Henry Becque´s playwrights and the authors grouped around Andre Antoine´s Théâtre Libre, especially Jean Jullien and his theory of "live theatre", and results in the definition of Eugène Brieux´s, François de Curel´s and partly Octava Mirbeaua´s drama. The opposite character of French theatre and drama at the turn of the 19th and 20th century is described as the counterpart to this line. The thesis provides comparison with the contemporary influences of commercial and subsidized theatres, refers to the symbolist theatre and to the work of late Parnassians. It also closely describes Neo- Romanticism Drama in verse represented by the works of Edmond Rostand, Jean Richepina and, partially, Theodore de Banvillea. At the same, the thesis places the socially committed drama into the context of modern ideas in contrast to the definition of the nature of art in the postmodern discourse. The concept of everyday life and everyday then serves as the connecting element of the socially engaged authors. Moreover, this concept allows the overlap to the theatre and drama of the 20th century. Socially engaged drama is given a contemporary framework of the Second Empire and Third Republic and the overall atmosphere of Belle Époque. The social and cultural aspects of the newly formed capitalist society that influence the creation of contemporary playwrights can also be traced in this thesis. The emphasis is then placed on the differentiation of the nature of theatre arts within the concept of artistic avant-garde on one hand, and the rising commercialization of theatre on the other hand. Following its main thesis of the socially engaged drama of everyday life, this thesis presents a combination of a broader general interpretation and a closer analysis of several plays written by the key dramatists of that period. Socially committed drama provides a solid framework for the variety of genres and styles that were present in the studied period and its broad horizon also allows drawing connections to the French drama of the 20th century. Keywords socially engaged drama, socio-critical drama, naturalistic drama, realistic drama, a play on the idea, the theatre of ideas, "cruel play", "live theatre", commercial theatre, verse drama, neo- romanticism, everyday life, theatre industry, commercialization of art, Belle Époque, the Théâtre Libre, André Antoine, Emile Zola, Edmond Rostand, Jena Richepin, Edmond de Goncourt, Henry Becque, Jean Jullien, Eugène Brieux, Francois de Curel, Octave Mirbeau
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Vokáč, Ph.D. 2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Vokáč, Ph.D. 173 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Vokáč, Ph.D. 204 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tomáš Vokáč, Ph.D. 453 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Christov, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Petr Kyloušek, CSc. 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 39 kB