velikost textu

Vzdělávání dospělých a sociální změna. Analýza vztahů a závislostí mezi změnami ve společnosti a vzděláváním

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání dospělých a sociální změna. Analýza vztahů a závislostí mezi změnami ve společnosti a vzděláváním
Název v angličtině:
Adult Education and Social Change. Analysis of Interdependence and Relationship between Changes in Society and Education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Sycha, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Oponenti:
Mária Machalová
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Id práce:
104557
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Andragogika (XAND)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 12. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Vše se mění. Lidská společnost není a nikdy v historii nebyla stabilní a rigidní strukturou. Naopak je strukturou dynamickou, jež se neustále vyvíjí a mění. Svět se stává stále více a více komplexním a komplikovaným. Můžeme sledovat rychlé a zásadní změny ve všech oblastech života člověka. Často se říká, že právě rychlost, diskontinuita či turbulence jsou hlavními charakteristikami současného světa a společnosti. Cílem mé práce je popsat, jak tyto změny mohou souviset s procesy vzdělávání a učení. Nakolik jsou tyto procesy závislé na sociálních změnách a naopak zda mohou být nástrojem, který další změny přináší. Na problematiku vzájemných závislostí a interdependencí mezi vzděláváním dospělých a sociálními změnami se snažím pohlížet z různých úhlů pohledu. Při zkoumání zvolené problematiky se opírám především o analýzu a komparaci aktuálních politických dokumentů týkajících se této problematiky a teoretičtěji a většinou výrazně kritičtěji zaměřených odborných andragogických, sociologických či pedagogických pramenů. Disertační práce vychází z charakteristiky sociální změny a teorií vývoje společnosti a jejích transformací. V druhé kapitole se pak v teoretické rovině zabývám otázkami oboustranného působení sociálních vlivů a vzdělávání. Rozlišuji zde čtyři odlišné přístupy, skupiny autorů a jejich teorií, a to z hlediska jejich interpretace vztahu mezi vzděláváním a sociálními změnami. Třetí kapitola se pak zabývá změnami spjatými s přechodem od tradiční společnosti ke společnosti moderní a rolí vzdělávání při těchto změnách. Tento přechod, který lze charakterizovat komplexem sociálních transformací, jež výrazně proměnily tehdejší sociální realitu, lze chápat jako základ změn, jichž jsme svědky v současné době. Poslední, čtvrtá a z hlediska této práce nejdůležitější kapitola se pak věnuje aktuálním sociálním transformacím a jejich vztahu ke vzdělávání dospělých. Snažím se zde o rozbor a objasnění úlohy vzdělávání v rámci komplexu transformací spojených s procesy globalizace a individualizace, s rozvojem nových technologií, s procesy ekonomizace společnosti či se sociálními konflikty souvisejícími s novými sociálními nerovnostmi. Mou snahou bylo vytvořit kompaktní práci, jež by zvolenou problematiku řešila na obecnější, teoretičtější rovině, jež by se však opírala také o analýzu dostupných empirických dat a výsledků výzkumů a šetření týkajících se vzdělávání dospělých.
Abstract v angličtině:
Abstrakt Vše se mění. Lidská společnost není a nikdy v historii nebyla stabilní a rigidní strukturou. Naopak je strukturou dynamickou, jež se neustále vyvíjí a mění. Svět se stává stále více a více komplexním a komplikovaným. Můžeme sledovat rychlé a zásadní změny ve všech oblastech života člověka. Často se říká, že právě rychlost, diskontinuita či turbulence jsou hlavními charakteristikami současného světa a společnosti. Cílem mé práce je popsat, jak tyto změny mohou souviset s procesy vzdělávání a učení. Nakolik jsou tyto procesy závislé na sociálních změnách a naopak zda mohou být nástrojem, který další změny přináší. Na problematiku vzájemných závislostí a interdependencí mezi vzděláváním dospělých a sociálními změnami se snažím pohlížet z různých úhlů pohledu. Při zkoumání zvolené problematiky se opírám především o analýzu a komparaci aktuálních politických dokumentů týkajících se této problematiky a teoretičtěji a většinou výrazně kritičtěji zaměřených odborných andragogických, sociologických či pedagogických pramenů. Disertační práce vychází z charakteristiky sociální změny a teorií vývoje společnosti a jejích transformací. V druhé kapitole se pak v teoretické rovině zabývám otázkami oboustranného působení sociálních vlivů a vzdělávání. Rozlišuji zde čtyři odlišné přístupy, skupiny autorů a jejich teorií, a to z hlediska jejich interpretace vztahu mezi vzděláváním a sociálními změnami. Třetí kapitola se pak zabývá změnami spjatými s přechodem od tradiční společnosti ke společnosti moderní a rolí vzdělávání při těchto změnách. Tento přechod, který lze charakterizovat komplexem sociálních transformací, jež výrazně proměnily tehdejší sociální realitu, lze chápat jako základ změn, jichž jsme svědky v současné době. Poslední, čtvrtá a z hlediska této práce nejdůležitější kapitola se pak věnuje aktuálním sociálním transformacím a jejich vztahu ke vzdělávání dospělých. Snažím se zde o rozbor a objasnění úlohy vzdělávání v rámci komplexu transformací spojených s procesy globalizace a individualizace, s rozvojem nových technologií, s procesy ekonomizace společnosti či se sociálními konflikty souvisejícími s novými sociálními nerovnostmi. Mou snahou bylo vytvořit kompaktní práci, jež by zvolenou problematiku řešila na obecnější, teoretičtější rovině, jež by se však opírala také o analýzu dostupných empirických dat a výsledků výzkumů a šetření týkajících se vzdělávání dospělých.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Sycha, Ph.D. 1.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Sycha, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Sycha, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mária Machalová 394 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 141 kB