velikost textu

Akustické vlastnosti českých diftongů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Akustické vlastnosti českých diftongů
Název v angličtině:
Acoustic properties of Czech diphthongs
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. David Studenovský, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Zdena Palková, CSc.
Oponenti:
prof. Ing. Július Zimmermann, CSc.
PhDr. Marie Svobodová, Ph.D.
Id práce:
104544
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Fonetický ústav (21-FU)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Fonetika (XFO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 7. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce si klade za cíl přinést základní údaje akustického popisu českých diftongů [ou, au, eu]. Diftong je jednotkou, pro kterou je charakteristická změna kvality během jeho trvání, jakási „dvoučlennost“. Analýza povahy této změny je obtížná, stejně jako fonologická interpretace dvoučlenných segmentů v systému konkrétního jazyka. Také proto byl popis diftongů často opomíjen. V současné době narůstá potřeba jednotky tohoto typu zkoumat. Významný podíl na tom má zájem, který projevují o problematiku zvukových segmentů s krátkou časovou změnou jednak neurofonetický a psychologický výzkum, jednak některé aplikace řečových technologií. Získání podrobnějších údajů o akustické podobě diftongů patří proto k aktuálním úkolům současného popisu jazyka. V práci jsme sledovali aspekt trvání, spektrálního složení a změn intenzity na lokální úrovni, které jsme následně srovnávali s výsledky získanými pro jednoduché vokály. V časové doméně jsme sledovali hodnoty trvání diftongů rozdělených na část iniciální, přechodovou a finální na základě sluchové percepce. vedle toho bylo sledováno trvání celkové. K analýzám bylo použito jednak materiálu pocházejícího z databáze Fonetického ústavu FFUK, jednak byly vytvořeny speciální texty pro potřeby jednotlivých měření. Vesměs to byly nahrávky čtených a semispontánních projevů. Výsledky ukazují, že nejdelší částí českého diftongu je část finální, nekratší pak část přechodová, která v případě všech českých diftongů zabírá 20 % celkového trvání. Srovnání diftongů s jednoduchými vokály naznačuje, že český diftong patří svou délkou mezi dlouhé vokalické jednotky. V doméně spektra jsme stanovili hodnoty prvních dvou formantů v jednotlivých částech diftongu. Srovnání iniciální a finální částí diftongů s odpovídajícími jednoduchými vokály přineslo potvrzení tradiční charakteristiky českých diftongům: Jednotlivé části svou kvalitou odpovídají příslušným jednoduchým vokalickým segmentům. Porovnání změn intenzity na lokální úrovni neprokázalo výrazné tendence, které by odlišovaly diftongy od zbytku vokalického inventáře češtiny.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis aims to contribute to the basic acoustic description of Czech diphthongs [ou, au, eu]. The diphthong is a unit characterized by the change of quality within its duration, thus dividing it into two parts. The analysis of this change and the phonologic interpretation of these two-part segments in the system of a given language is however difficult. This is why the description of diphthongs was frequently neglected. At the present time, the need for investigating such units is increasing – neurophonetic and psychological research on the one hand and speech technology on the other are more and more interested in examining speech segments with short temporal changes. To obtain a detailed acoustic description of diphthongs is a topical problem of current language description. In this thesis we studied the aspects of duration, spectrum and intensity changes at the local level and compared them with results acquired for simple vowels. In the temporal domain we observed the duration values divided by the initial, transient and final part of the diphthongs on the basis of auditory perception and also their total duration. The material used was partly taken from the database of the Institute of Phonetics, Faculty of Arts, Charles University in Prague, partly from specifically created texts. The recordings consist of read and semi-spontaneous utterances. The results suggest that the longest part of the Czech diphthong is the final part and the shortest the transient part which takes 20 % of the total duration in case of all Czech diphthongs. The comparison with the simple vowels indicates that the Czech diphthongs fall into the category of long vowels. In the spectral domain we specified the first and second formant values in all three parts of the diphthong and compared them with simple vowels. The traditional characteristic of Czech diphthongs was confirmed: The individual parts correspond to the respective simple vocalic segments. The comparison of local intensity changes did not demonstrate any significant tendencies which would differentiate the diphthongs from the rest of the Czech vocalic inventory. Keywords: diphthongs, acoustic properties, vowels, glides
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Studenovský, Ph.D. 2.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Studenovský, Ph.D. 252 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Studenovský, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. David Studenovský, Ph.D. 321 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdena Palková, CSc. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Július Zimmermann, CSc. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 28 kB