velikost textu

Zásobování a obchod s potravinami v Praze v meziválečném období

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zásobování a obchod s potravinami v Praze v meziválečném období
Název v angličtině:
Supplying and Grocery Stores in Prague between the Two World Wars
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marcela Starcová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.
Id práce:
104531
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Moderní hospodářské a sociální dějiny (XMHD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Proces modernizace Prahy a změny tradičních zvyklostí pražského obyvatelstva má své kořeny už na přelomu 19. a 20. století. Město zakládalo nové zásobovací instituce, zvýšil se dozor na kvalitu potravin a dodržování hygienických podmínek prodeje, prosazovaly se nové formy obchodu. Tento proces byl přerušen 1. světovou válkou. Po skončení války a vzniku nového státu se Praha snažila navázat na tradiční a relativně spolehlivé předválečné způsoby zásobování a obchodu. Teprve vznik a rozvoj Velké Prahy podnítil pokračování a zrychlení procesu modernizace a racionalizace zásobování města i obchodu s potravinami. Paralelně se snahou reagovat na zastaralost a nepružnost stávající obchodní sítě docházelo k rychlému rozvoji nových forem obchodu. Mohutný rozmach zažívá moderní reklama, která využívá řadu nových technických vymožeností. Uvedené změny ovlivnily každodenní život Pražanů. V meziválečném období se pozvolna proměňují životní zvyklosti a stereotypy, ale také spotřební vzorce pražského obyvatelstva, což se projevilo například změnou nákupních zvyklostí v rámci pražské obchodní sítě. Na tento vývoj zareagovali obchodníci s potravinami a průmysloví výrobci potravin změnou svých podnikatelských strategií, s cílem oslovit větší okruh zákazníků. Uvedené hospodářské, společenské a kulturní procesy, probíhající v Praze v meziválečném období, vytvářely základnu pro formování moderních podnikatelských elit v rámci obchodníků s potravinami a průmyslových výrobců potravin.
Abstract v angličtině:
Abstract The roots of Prague modernization process and traditional custom changes of Prague citizens can be found at the turn of the 20th century. The city founded new supplying institutions, the level of supervision of food quality and hygienic conditions of sale increased and new forms of selling pushed through. This process was interrupted by World War I. After the war ended and the new republic was formed, the City of Prague tried to return to pre-war traditional and reliable means of supplying and trade. However, only the foundation and development of Greater Prague encouraged the continuation and acceleration of the process of modernization and rationalization of city and grocery store supplying. At the same time as efforts to respond to the obsolescence and inflexibility of the existing store network the development of new forms of commerce emerged rapidly. Modern advertising was experiencing a massive boom and was using a number of new technologies in advertising campaigns. These changes affected the daily lives of the people of Prague. In the period between the two world wars customs and stereotypes began to change slowly, and also the consumption patterns of the people of Prague, which reflected in the changing of shopping habits within the Prague store network. Prague grocers and grocery producers responded to these developments by changing their business strategies in order to reach a larger group of customers. The stated economic, social and cultural processes taking place in Prague between the two world wars formed the basis for the birth of modern entrepreneur elites within the grocers and grocery producers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marcela Starcová, Ph.D. 10.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marcela Starcová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marcela Starcová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 66 kB