velikost textu

World Englishes and English as a Lingua Franca: a reflection of global paradigmatic changes in the Czech Republic.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
World Englishes and English as a Lingua Franca: a reflection of global paradigmatic changes in the Czech Republic.
Název v češtině:
Světové angličtiny a angličtina jako lingua franca: reflexe globálních paradigmatických změn v České republice.
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.
Mgr. et Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.
Konzultant:
prof. PhDr. Aleš Klégr
Id práce:
104530
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Anglický jazyk (XANJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
angličtina jako lingua franca, světové angličtiny, jazykové postoje, jazyková ideologie, příprava učitelů, změna paradigmatu
Klíčová slova v angličtině:
English as a Lingua Franca, World Englishes, language attitudes, native-speaker ideology, teacher training, paradigmatic shift
Abstrakt:
Abstrakt Úvod: V současnosti užívá angličtinu více mluvčích, pro které je angličtina jazykem druhým nebo cizím, než pro které je angličtina jazykem rodným. Tato situace mimo jiné vede ke ztrátě monopolního postavení rodilých mluvčích jakožto představitelů jediného reprezentativního modelu a dále k postupným změnám v postojích vůči standardům a jazykovým a pedagogickým autoritám obecně. Předložená dizertační práce reflektuje tyto aktuální jevy, které se někdy souhrnně označují jako ‘změna paradigmatu’. Cíle: Prvním cílem práce bylo objasnit nepřehlednou terminologii oboru. Dále bylo cílem zjistit povědomí o fenoménu angličtiny jako lingua franca (ELF) v České republice a následně přispět k jeho objasnění. V neposlední řadě bylo cílem prostřednictvím rozsáhlého výzkumu vyzkoumat, zda a jak jsou otázky jazykové ideologie reflektovány ve výuce a přípravě učitelů. Metodologie: Při výzkumu byly použity jak kvantitativní, tak kvalitativní vědecké metody. Kvantitativní výzkum měl podobu devíti speciálně vytvořených dotazníků. Zdrojem kvalitativních dat byly polořízené rozhovory. Data byla získána od celkem 595 respondentů (z toho 298 učitelů, 285 studentů a 12 vědců). Výsledky: Dotazníková šetření a polořízené rozhovory ukázaly potřebnost kurzů praktického jazyka v rámci oborových anglistik. Nejběžnějším a nejvíce uznávaným jazykovým modelem v České republice je ‘kodifikovaná’, ‘standardní’ britská angličtina. S tím souvisí negativní sebereflexe učitelů, studentů i vědců, kteří vnímají svůj statut nerodilých mluvčích spíše negativně. Obecně panuje velmi nízká informovanost o funkci angličtiny jako lingua franca. I přesto mnoho učitelů vykazuje relativní otevřenost vůči novému paradigmatu, které umožňuje větší toleranci vůči různým varietám angličtiny, zejména pokud variace nebrání komunikaci. Výsledkem zevrubné analýzy nových dat a globálně dostupné literatury zaměřené na světové angličtiny a ELF [knihy (57), odborné články (159), atd.], byl návrh nového bakalářského kurzu praktického jazyka, dále nový magisterský kurz pro studenty anglistiky a specializační semináře pro učitele angličtiny. Závěry: Ideologie založená na monopolním postavení rodilých mluvčích je v České republice stále hluboce zakořeněna. Jak studenti, tak učitelé vykazují vysokou míru respektu vůči modelu rodilých mluvčích. Toto vede k přetrvávající příslušnosti k ‘tradičnímu’ paradigmatu, na jehož základě je angličtina traktována jako cizí jazyk. Můžeme ale pozorovat i konkurenční trend, který se projevuje postupnými změnami postojů uznávajících pluralitu jazykových modelů. V budoucnosti můžeme očekávat, že tyto modely nebudou jeden druhý vytěsňovat, ale budou naopak koexistovat a obohacovat tak výukové prostředí. Programy, které připravují budoucí učitele, budou muset projít proměnou tak, aby reflektovaly tuto komplexnější jazykovou situaci. Klíčová slova: angličtina jako lingua franca, světové angličtiny, jazykové postoje, jazyková ideologie, příprava učitelů, změna paradigmatu
Abstract v angličtině:
Abstract Introduction: Presently, there are more people who speak English as a second and foreign language than there are native speakers. This situation results, among others, in the fall of the native speaker model and subsequently in gradually changing attitudes to standard(s) and to language and teaching authorities in general. Present thesis reflects these current developments, which are sometimes referred to as ‘a paradigmatic shift’. Objectives: The first goal of the thesis was to decipher the terminological pluralism pertinent to the domain. Next, this research set out to investigate, how familiar the phenomenon of English as a lingua franca (ELF) is in the Czech Republic, and consequently to raise awareness about it. Finally, it was our goal to conduct vast research exploring if and how the questions of language ideology are reflected in the teaching practice and in teacher training. Methodology: Both quantitative and qualitative research methods have been applied throughout the research process. The quantitative research included nine originally devised questionnaires. Qualitative data were obtained via conducting semi-structured interviews. Altogether, data were collected from 595 respondents (298 teachers, 285 students and 12 scientists). Results: First, the research results revealed the necessity of practical language courses at English departments. Regarding teaching standard(s), ‘codified’, ‘standard’ British English proved to be the most common and most respected model for teaching English in the Czech Republic. What has also been found, is that teachers, students and ELF users have a rather negative self-image as non-native speakers of English based on their ‘inability’ to emulate this model precisely. Generally, very low awareness of the function of English as a lingua franca has been detected. In spite of that, however, many teachers are increasingly open to the newly emerging paradigm that enables higher tolerance towards different varieties of English, especially when variation does not impede international intelligibility and comprehensibility. The newly acquired and evaluated research data and a thorough review of the globally available literature [which included: books (57), journal articles (159), etc.] resulted in the proposal of a new BA practical language course, MA course for students of English and of specialized seminars for Czech teachers of English on the topics of ELF and World Englishes. Conclusions: The native speaker ideology is still deeply rooted in the Czech Republic. Both students and teachers show a high level of adherence to native speaker models and thus operate within the ‘traditional’ English as a foreign language (EFL) paradigm. A competing trend, however, can be also observed: attitudes are slowly changing in the favour of a more polymodel and/or ELF-open approach. In the future, the EFL and ELF models will highly probably coexist rather than compete, and will hence enrich the current teaching environment. Teacher training programmes will have to be modified and become more complex to stay up- to-date with recent changes and trends to enable future and practicing teachers to offer their students curricula that will truly meet their needs. Key words: English as a Lingua Franca, World Englishes, language attitudes, native-speaker ideology, teacher training, paradigmatic shift
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D. 8.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D. 170 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D. 127 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D. 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Tamah Sherman, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 43 kB