velikost textu

Mayská kultura v perspektivě antropologie turismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mayská kultura v perspektivě antropologie turismu
Název v angličtině:
Maya Culture in the Perspective of Anthropology of Tourism
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Kristina Součková
Školitel:
PhDr. Václav Soukup, CSc.
Oponenti:
PhDr. Barbora Půtová, Ph.D.
Mgr. Markéta Poláková, Ph.D.
Id práce:
104526
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Antropologie turismu, mayský turismus, Tulum, Chichén Itzá, Cancún, San Juan de Chamula, San Cristobal de las Casas, etnický turismus, kulturní turismus, historický turismus, monumentalizace Mayů, rituál turismu, el Mundo Maya, la Ruta Maya
Klíčová slova v angličtině:
Anthropology of tourism, Maya tourism, Tulum, Chichén Itzá, Cancún, San Juan de Chamula, San Cristobal de las Casas, ethnic tourism, cultural tourism, historical tourism, monumentalization of the Maya, ritual of tourism, el Mundo Maya, la Ruta Maya
Abstrakt:
Abstrakt Má práce je ukotvena v širším kontextu teorií a kategorizací turismu a turistických zážitků, propracovaných autory zařazujícími se do relativně mladé subdisciplíny sociální a kulturní antropologie - antropologie turismu. Na mnou vybranou oblast Mexika, součást el Mundo Maya(mayskéhosvěta),pohlížímskrzeprizmakategoriíturismuValeneSmith(1989).Definuji si dva rozdílné (a zároveň podobné) antropologické terény – Riviera Maya, kde provádím výzkumvCancúnu,TulumuaChichénItzáaRutaMaya,kdejsemprovádělavýzkumvSan Cristobalu de las Casas a vesnici Chamule. V oblasti populárního přímořského letoviska Cancúnu zkoumám přilehlé mayské památky jako cíl historického turismu a v oblasti hor Chiapasuautentickoumayskouvesnici,ježjecílemetnického,potažmokulturníhoturismu. Zajímá mne, jak se utváří představy turistů, které dělím na španělsky a anglicky mluvící, o dávných i současných Mayích. Vyústěním mé práce je konkrétně představený pojem monumentalizace Mayů (Canclini, 2005) neboli vynalézání velkolepého mayského indiána pomocíturistickýchartefaktů,zážitkůiprůvodců. Klíčováslova Antropologieturismu,mayskýturismus,Tulum,ChichénItzá,Cancún,SanJuandeChamula, San Cristobal de las Casas, etnický turismus, kulturní turismus, historický turismus, monumentalizaceMayů,rituálturismu,elMundoMaya,laRutaMaya
Abstract v angličtině:
Abstract Mythesisisbasedonabroadercontextoftheoriesandcategoriesoftourismandtouristic experienceselaboratedbyauthorsbelongingtoacomparativelynewsubdisciplineofsocial andculturalanthropology–theanthropologyoftourism.IfocusonMexico,theareaofmy interest and a part of el Mundo Maya (Maya World) through the eyes of tourism categorizationofValeneSmith(1989).Ispecifytwodistinct(butyetsimilar)anthropological fields – one being Riviera Maya with fieldwork in Cancún, Tulum and Chichén Itzá and the otheroneRutaMayawithfieldworkinSanCristobaldelasCasasandthevillageofChamula. I focus on the area of a popular beachspot and adjacent Maya ruins as a destination of historicaltourismandalsoontheareaofChiapashighlandswithanauthenticMayavillage whichisapopulardestinationofethnicormoreaccuratelyculturaltourism.Myworkisabout theprocessofconstructionofthe(EnglishspeakingversusSpanishspeaking)touristimageof ancientMayaandtheMayaoftoday.Theconclusionofmyfieldworkhelpsmeillustratethe termmonumentalizationoftheMaya(Canclini,2005)orinventingthegreatMayathrough touristicartefacts,experienceandtravellers’guides. Keywords Anthropologyoftourism,Mayatourism,Tulum,ChichénItzá,Cancún,SanJuandeChamula, San Cristobal de las Casas, ethnic tourism, cultural tourism, historical tourism, monumentalizationoftheMaya,ritualoftourism,elMundoMaya,laRutaMaya
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristina Součková 41.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristina Součková 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristina Součková 56 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Bc. Kristina Součková 186 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Soukup, CSc. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. 304 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Markéta Poláková, Ph.D. 1.03 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 728 kB