velikost textu

Katedrální motivy v české gotické architektuře doby okolo r. 1400

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Katedrální motivy v české gotické architektuře doby okolo r. 1400
Název v angličtině:
Cathedral motives in Czech Gothic architecture around 1400
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
Oponenti:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Konzultant:
prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc.
Id práce:
104523
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
127 Anotace: Předkládaná disertační práce je široce rozloženou soustavou navzájem propojených témat, reagujících na základní otázku: Jaké bylo postavení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha ve vrcholně gotickém umění doby okolo r. 1400? Co katedrální huť a její dílny ovlivnily? Jak daleké bylo vyzařování stylu, který je těžko definovatelný a pojmenovaný po svém tvůrci jako parléřovský? V návaznosti na tyto dotazy se pokouším hlouběji poznat několik problémů spojených s interpretací architektury doby okolo r. 1400 (resp. 1380–1420), tj. doby tzv. Krásného slohu. V několika místech textu jsou při slohovém srovnání nezbytné přesahy. Je to především tam, kde dochovaný fond památek (z uvedené doby) nepostačuje, nebo tam, kde je rozpoznatelné dlouhodobé směřování k napodobování vzorů i postupnému osvojování schémat, koncepcí a principů. Řešení uvedených otázek v první kapitole práce tvoří postupné poznání významu jižní věže katedrály, dekorace jižního průčelí katedrály a problematiky jejího velikého portálu (Zlaté brány), oken i opěrných pilířů, ale také Týnského chrámu (především díky výzdobě kněžišť bočních lodí, kružbovému západnímu oknu s plaménky a známému severnímu portálu vnímanému jako protějšek katedrály). S Týnským chrámem souvisí změna portálové architektury, odehrávající se ve sledovaném období, i nový vztah mezi portálem a předsíní. V návaznosti na pražskou katedrální huť se také stávají hojnějšími bohatě zdobené fasády chrámových kněžišť. Pro změnu již od klasické francouzské katedrální gotiky lze postupně sledovat genezi i rozrod typu arkýře (arkýřového kněžiště), který v Praze zanechal nejušlechtilejší příklady své formy. Druhá kapitola práce se soustředí na kamenosochařskou výzdobu dochovanou na sakrálních stavbách a přebírání i zmenšování forem katedrální architektury do vzhledu svatostánků, baldachýnů a monstrancí. V tématu věnovaném architektuře není opomenuto ani užitého umění, užívající v hojné míře z ní převzaté tvarosloví. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The submitted dissertation is a wide ranging collection of mutually connected themes reacting to the basic question of the position of the Cathedrals of Sts. Vitus, Wenceslas and Adalbert in high Gothic art during the period around the year 1400? What influenced the cathedral foundry and its workshops? How widespread was this difficult to define style which was named the Parler style after its creators? In connection with these questions, there is an attempt at exploring several issues in more depth linked with the interpretation of the architecture of the period around the year 1400 (specifically 1380–1420), this being the period of the so-called Beautiful Style. There are essential overlappings when carrying out stylistic comparisons at several points in the text. These are primarily when the preserved collection of monuments (from the listed period) are insufficient in number or when there is a distinguishable long- term shift toward imitation of certain models as well as a gradual liberalization of schemes, conceptions and principles. The analysis of the above-mentioned issues in the first chapter consists of a study of the significance of the southern tower of the cathedral, the decor of the southern facade of the cathedral and questions concerning the size of the portal (the Gold Gate), the windows and the supporting pillars as well as the Týn Church (first and foremost due to the decor of the chancel of the side aisles, the tracery of the western window with flames and the renowned northern portal which is viewed as a counterpart to the cathedral). The alterations to the portal architecture are connected with the Týn Church with a new relationship coming about in the observed period between the portal and the annex. More elaborately decorated facades for church chancels also appear in connection with the Prague cathedral workshop. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D. 867 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 122 kB