velikost textu

Vývoj současné češtiny z hlediska pojmů centra a periferie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj současné češtiny z hlediska pojmů centra a periferie
Název v angličtině:
Development of the contemporary Czech from the point of view of the terms centre and periphery
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kamila Smejkalová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Id práce:
104495
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Český jazyk (XCJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
8 Abstrakt Tématem této disertační práce je problematika konceptu centra a periferie při popisu jazykového systému. Zabýváme se zde teoretickými otázkami tohoto konceptu, analyzujeme jednotlivé aspekty, které se s ním pojí (dynamika, neostré hranice kategorií, vágnost apod.), jeho místem mezi jazykovými univerzáliemi a jeho využitím v teorii jazykové kultury. Ukazujeme, že užitečnost tohoto konceptu se projevuje i v tom, že přítomnost některých jeho aspektů můžeme nalézt v teoretických východiscích pozdějších lingvistických směrů, např. tzv. neostré gramatiky (fuzzy grammar), sémantických polí (semantic fields) a především v teorii prototypů vycházející z kognitivní psychologie, kterou přejala kognitivní lingvistika. Zároveň se věnujeme možnostem aplikace konceptu centra a periferie při popisu vybraných jazykových jevů a určitých vývojových tendencí současné češtiny na morfologické rovině: Demonstrujeme přechody jazykových jednotek mezi dvěma kategoriemi na materiálu feminin kolísajících mezi deklinačními typy „žena“ a „růže“. Klademe si otázku, zda propria (antroponyma a toponyma) chápat jako periferii jedné kategorie (morfologického systému substantiv) nebo jako samostatný subsystém s vlastními pravidly.
Abstract v angličtině:
Abstract The theme of this dissertation is a concept of centre and periphery in the description of the systém of language. We deal with theoretical issues of this concept, we analyze particular aspects, that are connected with it (dynamics, fuzzy boundaries of categories, vagueness etc.), its position among other language universals, and its use in the theory of language culture. We demonstrate, that the beneficial effect of this concept lies is manifested in the presence of same of its aspects in the theoretical ground of following linguistic schools, e. g. fuzzy grammar, semantic fields, and most importantly the theory of prototypes, based on the cognitive psychology, that was adopted by the cognitive linguistics. Also, we pay attention to the application of the centre and periphery in the description of the chosen linguistic phenomena and particular developmental tendencies of the contemporary Czech on the morphological level: We demonstrate the crossings of the linguistic units between two categories on the materiál of feminins oscillating between the declension types „žena“ and „růže“. Using the proper names (antroponyms and toponyms), we ask a question, if we can také this group of nouns as a periphery of one category (system), or an individual subsystem with its own rules.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kamila Smejkalová, Ph.D. 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kamila Smejkalová, Ph.D. 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kamila Smejkalová, Ph.D. 20 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. 247 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 78 kB