velikost textu

Galerie umění a akviziční politika v době normalizace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Galerie umění a akviziční politika v době normalizace
Název v angličtině:
Czech public art collections and the acquisition policy during the normalization era
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Andrea Sloupová
Školitel:
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Šetlík
PhDr. Ivan Neumann
Id práce:
104491
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
akvizice, galerie, galerijní síť, instituce, kulturní politika, normalizace, výtvarné umění
Klíčová slova v angličtině:
acquisition, gallery, gallery network, institution, cultural policy, normalization, fine art
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce Galerie umění a akviziční politika v době normalizace se zabývá problematikou tuzemského institucionálního provozu 70. a 80. let 20. století, konkrétně činností galerií zařazených do tehdejší celostátní, hierarchicky uspořádané sítě. Průzkumem jejich akviziční činnosti zjišťuje, jaká byla skladba získaných uměleckých předmětů, v jakých aspektech se instituce lišily a čím byly tyto odlišnosti zapříčiněny. Kromě samotného akvizičního procesu v tehdejší dobové praxi zároveň na základě pramenného materiálu i orální historie nastiňuje okolnosti vzniku galerijní sítě a shrnuje její činnost v liberálnějších 60. letech. Samotnou akviziční politiku galerií sleduje od začátku r. 1970, kdy se pozvolna začínala naplňovat usnesení přelomového zasedání ÚV KSČ z dubna předešlého roku, až do konce r. 1989, teritoriálně je vymezena českým územím. Zjištěné výsledky poukazují na zásadní rozdíly mezi jednotlivými institucemi i kraji, v jejichž rámci působily. Přinášejí odpovědi na otázky, jaký podíl mají mezi akvizicemi určité žánrové a námětové oblasti, jak souvisejí s kvalitou děl, do jaké míry jsou mezi jejich autory zastoupeni příslušníci jednotlivých generačních vrstev a názorových proudů a konečně zda jejich složení odpovídá oficiálně prezentované výtvarné produkci. Odhalují také proměny jak samotných institucí, tak profesí s nimi spojených. V obecné rovině přispívají k objasnění dobových mechanismů a vazeb mezi stranickými, státními a svazovými orgány na jedné straně a galeriemi na straně druhé. V neposlední řadě poskytují vodítka pro další bádání. Klíčová slova: akvizice, galerie, galerijní síť, instituce, kulturní politika, normalizace, výtvarné umění
Abstract v angličtině:
Abstract The doctoral thesis Czech public art collections and the acquisition policy during the normalization era deals with the topic of domestic institutional operation in 1970s and 1980s, with specific focus on activities of galleries incorporated in the national, hierarchically organized network of art institutions. The research of these acquisition activities uncovers composition of the works of art acquired this way. It finds aspects in which individual institutions differed and detects the reasons behind these differences. Besides the acquisition process itself, the thesis also outlines the circumstances of establishment of the gallery network and summarizes its activities in more tolerant 1960s based on various material sources and oral history. The acquisition policy of galleries as such is analysed in the thesis covering the period from the beginning of the year 1970, when the resolution of the turning meeting of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia in April 1969 started to be fulfilled, until the end of the year 1989. Geographically, it is limited to the Czech territory. The results obtained by the analysis point out fundamental differences between individual institutions and between regions in which they operated. The results bring answers to questions concerning representative shares of different genres and topics in acquisitions, their correspondence with the quality of acquired works, questions of how the authors of different generations and opinion groups are represented and, finally, whether the composition of authors and their work corresponds with officially presented art production. The conclusions reveal changes in the institutions themselves as well as the changes in the structure of professions associated with these institutions. The thesis contributes to clarification of the contemporary mechanisms and ties between party, state and trade union authorities on one hand, and the galleries themselves on the other hand at the general level. The conclusions also provide clues for further research. Key words: acquisition, gallery, gallery network, institution, cultural policy, normalization, fine art
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Sloupová 1.43 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Andrea Sloupová 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Sloupová 257 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Sloupová 251 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Andrea Sloupová 390 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Šetlík 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivan Neumann 260 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 98 kB