velikost textu

Analýza procesu čtení v moderní spisovné arabštině v testových podmínkách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza procesu čtení v moderní spisovné arabštině v testových podmínkách
Název v angličtině:
Exploring the Process of Reading in Modern Standard Arabic
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Eva Složilová, M.A., Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Mgr. Zuzana Gažáková, Ph.D.
Konzultant:
doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc.
Id práce:
104483
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra Blízkého východu (21-UBVA)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Didaktika konkrétního jazyka (XDKJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
moderní spisovná arabština, arabština jako cizí jazyk, konstrukt čtení, čtení s porozuměním, testování jazykové způsobilosti, hlasité čtení, strategie čtení, hlasité myšlení, verbální protokoly, validita
Klíčová slova v angličtině:
Modern Standard Arabic, Arabic as a second language, construct of reading, reading comprehension, proficiency testing, reading aloud, reading strategies, think aloud, verbal protocols, validity
Abstrakt:
Abstrakt Tato disertační práce představuje výsledky výzkumného projektu, jehož hlavním cílem je analýza procesu čtení v moderní spisovné arabštině v testových podmínkách. Projekt vychází z platformy smíšeného výzkumu a jako hlavní metodou pro sběr kvalitativních dat používá metodu tzv. hlasitého myšlení, jejímž prostřednictvím jsou zaznamenávány myšlenkové pochody studentů arabštiny jako cizího jazyka při plnění testových úloh ze čtení. Analýza získaných verbálních protokolů je zaměřena na zkoumání strategií čtení, které používají úspěšní i neúspěšní studenti, přičemž měřítkem jejich úspěchu je výsledek u testu. Na pozadí této analýzy jsou posléze diskutována specifika vyabstrahovaných kategorií strategií čtení. Klíčová slova: moderní spisovná arabština, arabština jako cizí jazyk, konstrukt čtení, čtení s porozuměním, testování jazykové způsobilosti, hlasité čtení, strategie čtení, hlasité myšlení, verbální protokoly, validita.
Abstract v angličtině:
Abstract (English) The dissertation presents the findings of a mixed method research project aimed at analysing the process of reading in Modern Standard Arabic. Think aloud method represents the main instrument for collecting qualitative data in the form of verbal reports that the students produce while taking a test of reading comprehension. The test is used as an instrument for distinguishing good and poor readers whose reading strategies are analysed using protocol analyses. The resulting codes of reading strategies are then categorized and their specificities are discussed at length. Key words: Modern Standard Arabic, Arabic as a second language, construct of reading, reading comprehension, proficiency testing, reading aloud, reading strategies, think aloud, verbal protocols, validity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Eva Složilová, M.A., Ph.D. 2.22 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Eva Složilová, M.A., Ph.D. 1.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Eva Složilová, M.A., Ph.D. 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Eva Složilová, M.A., Ph.D. 5 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Eva Složilová, M.A., Ph.D. 810 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D. 318 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Gažáková, Ph.D. 219 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 84 kB