velikost textu

Ze světa podnikání do světa plánované distribuce. Sonda do vývoje českého spotřebního družstevnictví v letech 1945 - 1956 (kraj Ústí nad Labem)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ze světa podnikání do světa plánované distribuce. Sonda do vývoje českého spotřebního družstevnictví v letech 1945 - 1956 (kraj Ústí nad Labem)
Název v angličtině:
From the Wold of Business to the World of Planned Distribution. A Look into Development of Czech Consumer Cooperatives: 1945-1956 (Ústí nad Labem Region)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Slavíček, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Id práce:
104481
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Moderní hospodářské a sociální dějiny (XMHD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 7. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hospodářské dějiny, družstevnictví, spotřební družstva, sovětizace, Centrálně plánovaná ekonomika, 1945 - 1956
Klíčová slova v angličtině:
economic history, co-operatives, consumer co-operatives, Sovietisation, centrally planned economy, 1945-1956
Abstrakt:
Ze světa podnikání do světa plánované distribuce Sonda do vývoje českého spotřebního družstevnictví v letech 1945 – 1956 (kraj Ústí nad Labem) Práce se zabývá proměnami obsahu, forem a rolí českého spotřebního družstevnictví v letech 1945 – 1956. Tuto problematiku tematizuje do čtyř zkoumaných okruhů (územně – organizační struktura, role družstev v československé ekonomice, vztahy s komunistickou stranou, hospodářská činost družstev). Ty tvoří předpoklad proměny spotřebních družstev z autonomních podnikatelských subjektů v podřízené články státem organizované distribuce. Práce analyzuje tuto proměnu v jejích jednotlivých fázích a zasazuje ji do širšího kontextu sovětizace, vytváření systému centrálně plánované ekonomiky a celkového ekonomického, sociálního a politického vývoje Československa v uvedených letech. Klíčová slova: Hospodářské dějiny, družstevnictví, spotřební družstva, sovětizace, Centrálně plánovaná ekonomika, 1945 - 1956
Abstract v angličtině:
From the Wold of Business to the World of Planned Distribution A Look into the Development of Czech Consumer Cooperatives: 1945 – 1956 (Ústí nad Labem Region) The dissertation deals with changes in the content, forms and roles of the Czech consumer co- operatives in the years 1945 – 1956. This issue is a theme in four surveyed areas (territorially - organizational structure, the role of co-operatives in the Czechoslovak economy, relations with the Communist Party, economic activity of co-operatives). These are prerequisites of the transformation of consumer cooperatives from autonomous business entities in the subordinate sections of the state-organized distribution. The dissertation analyzes this transformation in its various stages and puts it into a broader context of Sovietisation, creation of a system of centrally planned economy and the economic, social and political development of Czechoslovakia during the researched period. Keywords: economic history, co-operatives, consumer co-operatives, Sovietisation, centrally planned economy, 1945-1956
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Slavíček, Ph.D. 55.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Slavíček, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Slavíček, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jan Slavíček, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. 182 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 138 kB