velikost textu

Psaný hlas: Whitmanovy Listy trávy (1855) a Millerův Obratník Raka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psaný hlas: Whitmanovy Listy trávy (1855) a Millerův Obratník Raka
Název v angličtině:
Written Voice: Whitman's Leaves of Grass (1855) and Miller's Tropic of Cancer
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ondřej Skovajsa
Školitel:
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Oponenti:
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Mgr. Martin Pokorný, Ph.D.
Id práce:
104478
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) (XKOM)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Walt Whitman, Henry Miller, Leaves of Grass, Tropic of Cancer, Marcel Jousse, Walter Ong, David Abram, Dorothee Soelle, Thomas Pettitt, Clifford Geertz, James Nohrnberg, Milman Parry, Albert Lord, Eric Havelock, Martin Buber, Robert Lowth, oralita, teologie, resurekce, tělo, vnímání, obscénnost, pedagogika, hermeneutika hladu, hermeneutika podezření, modernita, modernismus, imitatio Christi, paralelismus, bilateralismus, mimisme, mimesis, mimismus, orální kompozice, kritika modernity
Klíčová slova v angličtině:
Walt Whitman, Henry Miller, Leaves of Grass, Tropic of Cancer, Marcel Jousse, Walter Ong, David Abram, Dorothee Soelle, Thomas Pettitt, Clifford Geertz, James Nohrnberg, Milman Parry, Albert Lord, Eric Havelock, Martin Buber, Robert Lowth, orality, theology, resurrection, body, perception, obcenity, pedagogy, hermeneutics of hunger, hermeneutics of suspicion, modernity, modernism, imitatio Christi, parallelism, bilateralism, mimisme, mimesis, mimismus, oral composition, critique of modernity
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná disertační práce Psaný hlas zkoumá, jakým způsobem Walt Whitman a Henry Miller knihami, uzavřenými textovými produkty kultury modernity, burcují k vnímavějšímu a odvážnějšímu životu, jsou-li čtenáři ochotni opustit hermeneutiku podezření a přistoupit k Leaves of Grass (1855) a Tropic of Cancer (1934) s hermeneutikou hladu. Práce vychází z jazykového, antropologického a teologického aspektu orální teorie (M. Jousse, M. Parry, A. Lord, W. Ong, E. Havelock, J. Assmann, D. Abram, C. Geertz, T. Pettitt, J. Nohrnberg, D. Sölle) a zkoumá a srovnává paratexty, styl a genezi obou skladeb, následně obě velká JÁ, jejich étos a příběh. Základní teze je tato: Obě skladby napadají nostalgii, posterioritu a uzavřenost literatury, rehabilitují tělesnost a přibližují se kinetismu a futuralitě Bible. Oba autoři toho dosahují především „nepovinným“ užitím prostředků orální mnemotechniky, zejména paralelismu či bilateralismu, dále užitím obscénnosti, přítomného času a přijetím role Krista pro svá textová JÁ. Čtenář má hermeneuticky křísit „mrtvá“ vytištěná slova v maso/tělo a čin. Práce následně pojednává o dalším vývoji autorských teopoetik: oralita pozdějších textů je již výrazně stylizovanější, z divých bardů se postupně stávají literáti. V závěru si práce klade otázky nad vitalizující, futurální teopoetikou Leaves of Grass (1855) a Tropic of Cancer z pohledu „tekuté modernity“ (Z. Bauman) či „sekundární orality“ (W. Ong) dneška.
Abstract v angličtině:
Abstract The PhD. dissertation Written Voice examines how Walt Whitman and Henry Miller through books, confined textual products of modernity, strive to awaken the reader to a more perceptive and courageous life, provided that the reader is willing to suspend hermeneutics of suspicion and approach Leaves of Grass and Tropic of Cancer with hermeneutics of hunger. This is examined from linguistic, anthropological and theological vantage point of oral theory (M. Jousse, M. Parry, A. Lord, W. Ong, E. Havelock, J. Assmann, D. Abram, C. Geertz, T. Pettitt, J. Nohrnberg, D. Sölle, etc.). This work thus compares Leaves (1855) and Tropic of Cancer examining their paratextual, stylistic features, their genesis, the phenomenology of their I’s, their ethos and story across the compositions. By “voluntary” usage of means of oral mnemonics such as parallelism/bilateralism (Jousse) – along with present tense, imitatio Christi and pedagogical usage of obscenity – both authors in their compositions attack the textual modern discourse, the posteriority, nostalgia and confinement of literature, restore the body, and aim for futurality of biblical kinetics. It is the reader’s task, then, to hermeneutically resurrect the dead printed words of the compositions into their own “flesh” and action. The third part of the thesis discusses The development of the authors’ theopoetics is also discussed: orality of their later texts is markedly more stylized while the savage bards become literati. Finally, Whitman’s and Miller’s vitalist and future-oriented theopoetics is discussed from the vantage point of “liquid modernity” (Z. Bauman) or “secondary orality” (W. Ong) of today.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Skovajsa 5.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Skovajsa 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Skovajsa 49 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ondřej Skovajsa 526 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 431 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Pokorný, Ph.D. 169 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 198 kB