velikost textu

Aljaška - kultura a divočina v audiovizuálních reprezentacích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aljaška - kultura a divočina v audiovizuálních reprezentacích
Název v angličtině:
Alaska - Culture and Nature in Audiovisual Representation
Typ:
Disertační práce
Autor:
MgA. Ladislav Moulis, Ph.D.
Školitel:
Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Hádková
Id práce:
104472
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 12. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Aljaška, kultura, divočina, film, audiovizuální tvorba, reprezentace, vizuální antropologie, terénní natáčení
Klíčová slova v angličtině:
Aljaska, Culture, Wilderness, Cinema, Audiovisual creativity, Representation, Visual Anthropology, Field shooting
Abstrakt:
Aljaška, která je od roku 1959 49. státem USA, je unikátní lokalitou hned z několika hledisek. Ačkoliv je součástí západního civilizovaného světa, je jednou z posledních zachovalých přírodních divočin na Zemi. Ačkoliv je postupně osidlována přistěhovalci a domorodci jsou již více než století stavěni před dilemata spojená s asimilací, nevytvořila si novou vlastní kulturu – její kulturní specifika jsou nadále určována kombinací původních kulturních vzorců Eskymáků Yup´ik a Inupiat, a indiánů Tlingit, Haida, Athabasků, Aleutů a importovaných kultur. Práce se zabývá studiem střetů civilizace a přírody, resp. civilizace a původních etnik, a to skrze obsahovou i strukturní analýzu audiovizuálních artefaktů, v tomto případě filmových záznamů i hotových filmů z kategorie fiction i non-fiction. Předmětem analýzy je metoda a variabilita možných přístupů k reprezentaci Aljašky prostředky audiovize, a zkoumá zejména vznik a rozvíjení stereotypů v zobrazení přírody a života člověka v tamních specifických podmínkách. Výhodou výzkumu je ohraničenost lokality, poměrně malá probádanost a svým způsobem i přehlednost (i početní) audiovizuálního materiálu. Vedle samotného teoretického rozboru práce poskytuje kontextuální kapitoly z geografie i historie Aljašky, vedle klasika G. Snydera v českém kontextu vůbec poprvé představuje životní zkušenosti profesora University of Alaska a zakladatele první katedry filosofie na Aljašce Rudolfa Krejčího a dílo Michaela Oleksy, aljašského odborníka na problematiku asimilace a multikulturního překladu mezi přírodní filosofií domorodců a křesťanstvím. Zvolený úhel pohledu spoluurčuje i praktické zaměřeni samotného autora práce, Ladislava Moulise, který ve své profesi kameramana a režiséra dokumentárních filmů podnikl na Aljašku během 20 let 11 pracovních cest. Sám se tedy na audiovizuální reprezentaci Aljašky podílel a poskytuje tak i cenný konvolut zkušeností s natáčením v obtížném aljašském terénu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Alaska, which has been the 49th state of the USA since 1959, is a very unique locality according to many viewpoints. Although it is a part of the civilized Western world, it presents one of the last well- preserved wildlife on the Earth. Although Alaska is gradually settled by immigrants, native people have to deal with their dilemma connected with assimilation for many centuries. They did not create their own new culture – its cultural specifics are still defined by combination of original cultural patterns of Yup´ik and Inupiat Eskimos and natural tribes Tlingit, Haida, Athabaska, Aleut and imported cultures. My work is a study of clashes between civilization and nature resp. civilization and original ethnic groups and it goes throughout structural analysis of audiovisual artefacts, in this case visual records and films from fictional and non-fictional category. The subject of my analysis is a method and variability of possible approaches to Alaska presentation by audiovisual means and mainly examines formation and development of stereotypes in presentation of wildlife and human lifestyle in their specific conditions. The advantage of my research is a limited locality and relatively lowly explored area and also overview (even numerous) of audiovisual materials in its own way. Next to the theoretical study itself, the work provides contextual chapters from Alaskan geography and history. Beside the classical author G. Snyder, the work introduces a university professor Rudolf Krejčí the first time in the Czech context and his life experience. He is also a founder of the first faculty of philosophy in Alaska at University of Alaska. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MgA. Ladislav Moulis, Ph.D. 31.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MgA. Ladislav Moulis, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MgA. Ladislav Moulis, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MgA. Ladislav Moulis, Ph.D. 607 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Hádková 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 38 kB