velikost textu

Kniha Laozi. Překlad s filologickým komentářem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kniha Laozi. Překlad s filologickým komentářem
Název v angličtině:
Book of Laozi. A translation with philological notes
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. David Sehnal, M.A., Ph.D.
Školitel:
prof. Zdeňka Švarcová, Dr.
Oponenti:
Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
Mgr. David Uher, Ph.D.
Konzultant:
Prof. Christoph Harbsmeier
Id práce:
104452
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Jazyky zemí Asie a Afriky (XJAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 2. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato dizertační práce je komentovaným překladem jednoho z nejdůležitějších textů staročínské filozofie, knihy Laozi. Překlad je založen na podrobné jazykové analýze textu. Autor zanalyzoval všech zhruba 5000 slov, ze kterých se text skládá a pod každým z nich uvedl svoje chápání významu i syntaktické funkce daného slova v daném kontextu. V Předmluvě jsou vysvětlena základní metodologická východiska, je pojednáno o struktuře textu a je podáno jeho krátké filozofické shrnutí. V hlavní části práce, tj. v překladu s filologickým komentářem, je každá kapitola uvedena krátkou shrnující pasáží, kde se autor zamýšlí nad jejím možným poselstvím. Následuje staročínský originál s vyznačenými rýmovými stopami a jeho překlad do češtiny, který se snaží držet co nejblíže textu. Pak následuje filologický komentář, v němž autor transparentním způsobem předkládá výsledek své jazykové analýzy. Přílohou dané práce je slovník lexémů knihy Laozi, v němž je materiál vzniklý jazykovou analýzou uspořádán do hesel a hnízd dle jednotlivých lexémů a jejich syntaktických funkcí. Slovník je prvním pokusem svého druhu o sledování identity staročínských lexémů na základě jejich syntaktických paradigmat.
Abstract v angličtině:
This disertation represents an annotated translation of one of the most important Old Chinese philosophical texts, the Book of Laozi. The translation in based on a detailed linguistic analysis of the text. The author has analyzed all of the cca 5000 words contained in the text and under each of them he presents his own understanding of its meaning and its syntactic function in the given context. In the Preface the author explains the basic methodological principles, renders the structure of the text and gives its short philosophical characteristics. In the main part of the disertation, i. e. the translation with the philological notes, every chapter is introduced with a brief summary in which the author reveals its possible philosophical message. It is followed by the original Old Chinese text with marked rhyming words and its Czech translation which reflects the text as close as possible. Next to it is the philological commentary in which the author presents the results of his linguistic analysis in a transparent way. The appendix of this disertation is a vocabulary of the lexemes found in Laozi. The material obtained through the linguistic analysis is organized into head words and word clusters according to individual lexemes and their syntactic functions. The volabulary is the first attempt of this kind as far as the identification of Old Chinese lexemes according to their syntactic paradigms are concerned.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. David Sehnal, M.A., Ph.D. 3.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. David Sehnal, M.A., Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. David Sehnal, M.A., Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Zdeňka Švarcová, Dr. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. 390 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. David Uher, Ph.D. 390 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 75 kB