text size

Slovenští Židé v Terezíně, Sachsenhausenu, Ravensbrücku a Bergen- Belsenu, 1944/1945

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Slovenští Židé v Terezíně, Sachsenhausenu, Ravensbrücku a Bergen- Belsenu, 1944/1945
Titile (in english):
Slovak Jews in Theresienstadt, Sachsenhausen, Ravensbrück and Bergen-Belsen, 1944/1945
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Daniel Putík
Supervisor:
doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
Opponents:
Hana Kubátová, PhD.
prof. Eduard Nižňanský, CSc.
Thesis Id:
104422
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Study programm:
History (P7105)
Study branch:
Modern History (XXMD)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
10/02/2016
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Holocaust, Slovensko, Židé, Terezín, Sachsenhausen, Ravensbrück, Bergen-Belsen, deportace, nacistické koncentrační tábory
Keywords:
Holocaust, Slovakia, Jews, Theresienstadt, Sachsenhausen, Ravensbrück, Bergen-Belsen, deportation, Nazi concentration camps
Abstract (in czech):
Abstrakt Tématem práce jsou osudy asi 5 tisíc mužů, žen a dětí převážně židovského původu deportovaných od listopadu 1944 do března 1945 okupačními orgány nacistického Německa ze Slovenského štátu do koncentračních táborů Sachsenhausen, Ravensbrück, Bergen-Belsen a Terezín. Cílem práce je rekonstrukce počtu a identity deportovaných, okolností jejich zatýkání, deportace, věznění a osvobození a významných faktorů rozhodujících o přežití či smrti osob, jež se v době německé okupace Slovenska staly oběťmi rasově motivovaného pronásledování. Na základě obsahové a komparativní analýzy poznatků získaných studiem archivních dokumentů, mluvených i písemných svědectví přeživších a v omezené míře i sekundární literatury se autor snaží vysvětlit jednání pachatelů a obětí i obecnější historické souvislosti sledované kapitoly v dějinách fašistické Slovenské republiky. Z rozboru dokumentů mapujících protižidovská opatření německých bezpečnostních orgánů prováděná na Slovensku za pomoci místních kolaborantů vyplývají i obecnější poznatky k vývoji nacistické politiky „konečného řešení židovské otázky“ v Německé říši a jí ovládaných evropských zemích v závěrečném období války. Cílem práce je rovněž rozšířit spektrum pohledu na sledované téma o specifika zkušenosti pamětníků. Pozornost je proto věnována i analýze a interpretaci relativně početných, ale dosud málo zpracovaných svědectví bývalých vězňů deportovaných ze Slovenska ve sledovaném období.
Abstract:
Abstract The dissertation focuses on the fates of some 5 000 men, women and children of mostly Jewish descent who were deported by German Nazi authorities from the occupied Slovak State into the Sachsenhausen, Ravensbrück, Bergen-Belsen and Theresienstadt concentration camps in the period ranging from November 1944 to the end of March 1945. The main objectives of the dissertation include the establishment of the number and identity of the deportees, the circumstances of their arrest, deportation, imprisonment and liberation as well as the causes of survival, or death, of the victims of racial persecution during the German occupation of Slovakia. Based on a comparative and content analysis of the available archival sources, oral and written testimonies by survivors and, to a limited extent, of secondary literature, the writer attempts to explain the conduct of the perpetrators and victims as well as the general historical context of the deportation and imprisonment of Slovak Jews by the Nazi regime. Based on an analysis of documents related to the anti-Jewish measures taken by the Nazi security apparatus in Slovakia with the assistance of local collaborators, more general conclusions are made with regard to the development of the Nazi „Final Solution of the Jewish Question“ in the German Reich and the countries under its control during the final stage of the war. The writer also aims to widen the focus by singling out the peculiarities of the experience of survivors who were deported from Slovakia in the relevant period. Therefore, the comparatively numerous yet insufficiently known testimonies by former inmates are analysed and interpreted in the dissertation.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Daniel Putík 1.54 MB
Download Abstract in czech Mgr. Daniel Putík 95 kB
Download Abstract in english Mgr. Daniel Putík 69 kB
Download Opponent's review Hana Kubátová, PhD. 109 kB
Download Opponent's review prof. Eduard Nižňanský, CSc. 121 kB
Download Defence's report 3 MB