velikost textu

Politika, historie, paměť: politické využívání minulosti ve Francii od 90. let 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politika, historie, paměť: politické využívání minulosti ve Francii od 90. let 20. století
Název v angličtině:
Using of the Past in France from 1990s till Present
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. David Emler, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Oponenti:
Prof.PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
Prof. DOMINIQUE Colas
Id práce:
104408
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Moderní dějiny (XXMD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Francie, historie, historiografie, soudobé dějiny, paměť
Klíčová slova v angličtině:
France, history, historiography, contemporary history, memory
Abstrakt:
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut mezinárodních studií Obor moderní dějiny Disertační práce POLITIKA, HISTORIE, PAMĚŤ: POLITICKÉ VYUŽÍVÁNÍ MINULOSTI VE FRANCII OD 90. LET 20. STOLETÍ David EMLER Abstrakt Disertační práce analyzuje otázku politického využívání minulosti ve Francii od 90. let 20. st. do současnosti. Problematika je sledována v rámci trojúhelníku vzájemně se ovlivňujících fenoménů politiky, historie a paměti. Po rozšířeném úvodu, zahrnujícím interpretace nejdůležitějších francouzských koncepcí paměti (Halbwachs, Nora, Ricœur), je text členěn do tří částí, sledujících vzájemné interakce politiky a historie (tzv. „zákony paměti“ a reakce historiků), vztahy paměti a politiky (využívání paměti v prezidentských projevech) a vzájemné ovlivňování historie a paměti (vývoj francouzské historiografie soudobých dějin).
Abstract v angličtině:
CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of International Studies Modern History PhD. Thesis POLITICS, HISTORY, MEMORY: POLITIC USES OF THE PAST IN FRANCE SINCE 1990s David EMLER Abstract The PhD. thesis analyzes the triangle of mutual influences between politics, history and memory. The introduction brings interpretations of the most important French concepts of memory (Halbwachs, Nora, Ricœur). The content is divided into three chapters, analyzing the mutual interactions of politics and history (so-called „memory laws“ and reactions of historians), influences between memory and politics (uses of memory in presidential speeches), and mutual effects between history and memory (development of French historiography of contemporary history).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. David Emler, Ph.D. 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. David Emler, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. David Emler, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. 425 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. DOMINIQUE Colas 409 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 3.08 MB