velikost textu

Historie léčby diabetu v českých zemích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historie léčby diabetu v českých zemích
Název v angličtině:
History of Diabetes Treatment in the Czech counties
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jindřiška Krejčová, Ph.D.
Školitel:
Doc.PhDr. František Dohnal, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
MDDr. Karel Král
Konzultant:
Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
Id práce:
104388
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Sociální farmacie - lékárenství (DSF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 12. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Student: Mgr. Jindřiška Krejčová Vedoucí dizertační práce: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. Název dizertační práce: Historie léčby diabetu v českých zemích Cílem a předmětem předložené dizertační práce je snaha o zachycení historického vývoje léčby onemocnění diabetes mellitus v českých zemích od nejstarších dob po současnost. Diabetes mellitus je skupina onemocnění, jejichž společným znakem je hyperglykemie (vysoká hladina glukózy v krvi). Vyznačuje se poruchou sekrece nebo účinku inzulinu a je také spojen s poruchou metabolismu cukrů, tuků a bílkovin. Diabetem dnes trpí přes 250 milionů lidí a každoročně způsobuje asi 5 % úmrtí na celém světě, proto můžeme mluvit dokonce i o celosvětové epidemii. V roce 2012 touto nemocí trpělo v České republice více než 841 tisíc osob, což je asi 8% české populace. Tento fakt představuje nárůst počtu registrovaných diabetiků o asi 16 tisíc osob v porovnání s rokem 2011. Diabetes tak představuje nejen zdravotní, ale také výraznou ekonomickou zátěž. Historické údaje o způsobech léčby diabetu v českých zemích byly převážně získány z Časopisu lékařů českých (vychází od roku 1862) a z Praktického lékaře (vychází od roku 1921). První větší práce navazující na problematiku diabetu se objevila již v roce 1825 a od roku 1862 je léčba tohoto onemocnění pravidelně komentována na stránkách Časopisu lékařů českých a později i Praktického lékaře. Nejvíce informací se objevuje po objevu inzulinu v roce 1921, kdy došlo k prudkému rozvoji znalostí o diabetu. Potom následuje velký útlum informací během válečných let, kdy byla nejvíce sledována válečná medicína a léčba infekčních nemocí. V poválečných letech vidíme pouze mírný vzestup informací, neboť v centru zájmu byla ještě léčba chorob spojených s následky války-tuberkulóza, infekční nemoci, pohlavní nemoci. V době socialismu se projevila určitá izolace československé diabetologie vzhledem k ostatnímu světu a lékaře také limitoval omezený výběr léčivých prostředků. Přesto se péče o diabetiky udržela na dobré úrovni, a to díky rozvinuté síti poraden pro diabetiky, vzniku nových diabetologických center; fungovala také dobrá spolupráce s obvodními lékaři a probíhalo cílené vyhledávání diabetiků. V současnosti se léčba diabetu řídí moderními celosvětovými principy a dosahuje dobré kvality. Dizertační práce tedy přináší souhrnné poznatky o historickém vývoji léčby diabetu v českých zemích od nejstarších dob po současnost, a to v kontextu ke světovému vývoji. Práce pojednává o léčbě v jednotlivých historických obdobích, přičemž hlavním předělem je objev inzulinu. Obecně lze závěrem říci, že vysoký standard v péči o diabetiky a krok se světem v diabetologii udržujeme během celého sledovaného období až do dneška. Klíčová slova: diabetes - inzulin
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Social and clinical pharmacy Autor: Jindřiška Krejčová Supervisor: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. Title of diploma thesis: History of diabetes treatment in the Czech countries The aims and objectives of the dissertation is to capture the historical development of the treatment of diabetes mellitus in the Czech countries from the earliest times to the present. Diabetes mellitus is a group of diseases whose common feature is hyperglycemia (high blood glucose). It is characterized by impaired secretion or insulin action, and is also associated with impaired metabolism of carbohydrates, fats and proteins. About 250 million people suffer from diabetes today and diabetes causes about 5 % of all deaths worldwide , so we can talk even about the global epidemic. In 2012, more than 841 thousand people suffered from diabetes in the Czech Republic, which is about 8% of the Czech population . This represents an increase of number of registered diabetics by about 16,000 people in comparision of the year 2011. Diabetes represents not only health , but also a significant economic burden .Historical data on the methods of treatment of diabetes in the Czech lands were mostly taken from the journal „Časopis lékařů českých“ ( published since 1862) and „Praktický lékař“ ( published since 1921). The first major work related to diabetes already appeared in 1825 and since 1862 is the treatment of this disease regularly commented on above mentioned journals. The most information appears after the discovery of insulin in 1921, there was a huge development of knowledge about diabetes. Then we can notice a great lapse of information during the war years , because the war medicine was focused on treatment of infectious diseases. In the postwar years , we can see only a slight increase of information , because the focus was still made for treatment of diseases associated with the war - tuberculosis , infectious diseases , venereal diseases. In the socialist era we can see some isolation of the Czechoslovak diabetology compared with the rest of the world and the doctors were also limited in using medicines . In spite of this fact diabetes care remained at a good level, there were a lot of consulting centers for diabetics and the doctors worked in a good cooperation with the general practitioners. There was targeted search programme for diabetics, too. At present, the treatment of diabetes is running according to modern global principles and achieving a good quality. The dissertation presents an overall knowledge of the historical development of diabetes treatment in the Czech coountries from the earliest times to the present, in the context of a changing world . The work deals with the treatment in different historical periods , the main turning point is the discovery of insulin. In general we can state clearly that we always have kept a high standard in diabetes care during the whole followed period until today. Key words: diabetes - insulin
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jindřiška Krejčová, Ph.D. 5.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jindřiška Krejčová, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jindřiška Krejčová, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc.PhDr. František Dohnal, CSc. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA 535 kB
Stáhnout Posudek oponenta MDDr. Karel Král 1.25 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc. 300 kB