velikost textu

Analýza vybraných determinant lékové politiky v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza vybraných determinant lékové politiky v České republice
Název v angličtině:
Analysis of Selected Determinants of Drug Policy in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Kostřiba
Školitel:
Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.
PharmDr. Josef Suchopár
Id práce:
104387
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Sociální farmacie - lékárenství (DSF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 12. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát Mgr. Jan Kostřiba Školitel prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Název disertační práce Analýza vybraných determinant lékové politiky v České republice Úvod: Léková politika jako součást zdravotní politiky je významným faktorem ovlivňu- jícím efektivitu zdravotnického systému. Zájmem státu je, aby spotřeba léčiv byla realizována v objemu, který povede k optimalizaci zdravotního stavu pacientů. Mělo by se předcházet plýtvání léky (vysoká spotřeba léků) i zhoršování zdravotního stavu popu- lace v důsledku neadekvátní či nemoderní léčby (nízká spotřeba léků). Cílem lékové politiky je zajistit bezpečná, účinná a kvalitní léčiva a zabezpečit optimální a dostupnou zdravotní péči lidem, kteří ji potřebují v určitý čas a za využití limitovaného objemu fi- nančních prostředků. Cíle: Hlavním cílem práce byla analýza vybraných determinant lékové politiky v České republice. Pozornost byla zejména soustředěna na rozbor vzájemných vztahů mezi léko- vou politikou, spotřebou léčivých přípravků a zdravotních služeb a chováním občanů v rámci zdravotnického systému. Dalším cílem práce byla analýza postojů a názorů ob- čanů k vybraným otázkám samoléčení, spotřeby léčiv, lékové politiky a poskytování zdravotní péče a také analýza vzdělávacího systému farmaceutů v otázkách lékové poli- tiky. Metodika: Dle charakteru daného šetření bylo u každého z dílčích projektů využito jiné metodiky dotazníkového šetření. V lékárnách v Hradci Králové byly formou řízeného rozhovoru zjišťovány postoje a názory pacientů k otázkám zdravotnictví a k problematice zdraví, jejich jednání v případě zdravotních problémů, využívání a spotřebě zdravotních služeb a spokojenosti s poskytováním zdravotní péče. Elektronické formy dotazníků bylo využito u studentů a absolventů Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a také pro po- věřené osoby mající na starosti výuku sociálně-farmaceutických předmětů v rámci celosvětového šetření mezi farmaceutickými fakultami. Zkušenosti a výsledky z těchto pilotních projektů pak byly použity pro reprezentativní sociologické průzkumy, které se konaly formou řízeného rozhovoru prostřednictvím proškolených tazatelů dle parametrů kladených na tento typ výzkumu na území celé ČR s využitím statistických metod umož- ňujících interpretaci získaných dat platných pro celou populaci ČR. Výsledky a závěry: Na výběr léčivého přípravku má pro farmaceuty největší vliv zkuše- nost získaná praxí, zcela nejmenší vliv pak reklama všech druhů. Systém cenotvorby LP hodnotí jako příliš složitý. Pro farmaceuty i občany ČR je nejdůležitějším krokem v řešení současných problémů lékové politiky zavedení jednotných cen a doplatků ve všech lékár- nách v ČR. Většina občanů se před návštěvou lékaře pokouší o samoléčbu. Hlavním faktorem při výběru lékárny je pro občany ČR vzdálenost a dostupnost, kterou preferují před cenou i kvalitou poskytované služby. Většina občanů nikdy nezaznamenalo nežá- doucí příznaky při užívání volně prodejných léčivých přípravků. Porozumění příbalové informace pacienty je velmi dobré. Češi utratí podle zjištění tohoto průzkumu v průměru měsíčně za volně prodejné léčivé přípravky 149,8 Kč a podobné měsíční výdaje vynaloží také na léčivé přípravky vázané na lékařský předpis (143,0 Kč). Tyto hodnoty představují stále jednu z nejnižších spoluúčastí v rámci zemí OECD, přesto většina občanů vnímá svou spoluúčast jako příliš vysokou. Zatímco většina farmaceutických fakult sociálně- farmaceutické předměty ve svých studijních plánech má, jsou pozorovány významné roz- díly mezi jednotlivými regiony v zastoupení jednotlivých subdisciplín, které souvisí s ekonomickým, politickým a sociálním prostředím daného regionu. Analýza studijních plánů farmaceutických fakult potvrdila důležitost sociálně-farmaceutických předmětů a potvrdila, že tento obor nabývá stále větší důležitosti nejen ve vztahu lék-pacient, ale stále významněji lék-společnost.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate Mgr. Jan Kostriba Supervisor prof. RNDr. Jiri Vlcek, CSc. Title of Doctoral Thesis Analysis of Selected Determinants of Drug Policy in the Czech Republic Introduction: Drug policy as part of health policy is an important factor affecting the efficiency of the health care system. Interest for the government is to realize the consump- tion of drugs in quantities which seeks to optimize the health of the patients. It should be avoided wasting drugs (high consumption of drugs) and deterioration of the health status of the population as a result of inadequate or obsolete treatment (low consumption of medicines). The aim of drug policy is to ensure safe, effective and quality medicines and to ensure optimal and accessible health care to people when required using limited funds. Objectives: The main purpose of this thesis was to analyze the selected determinants of drug policy in the Czech Republic. Attention was especially focused on analyzing the relationships between drug policy, consumption of medicines and health services and the behavior of individuals within the health care system. Other aim of the thesis was to ana- lyze the attitudes and opinions of Czech citizens on selected issues of self-medication, drug consumption, drug policy and the provision of health care and the analysis of the education system of pharmacists in drug policy issues. Methods: According to the character of the survey was for each of the sub-projects used different methodology. In the pharmacies in Hradec Kralove was through the directed interview investigated the attitudes and opinions of patients to health and health care is- sues, their behavior in case of health problems, use and consumption of health care services and satisfaction with medical care. Electronic form of questionnaires was used for students and alumni the Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove and also for authori- zed persons in charge of teaching socio-pharmaceutical courses in the worldwide survey of pharmaceutical faculties. Experiences and results of these pilot projects were used for representative sociological surveys through the directed interviews and performed by tra- ined interviewers according to the parameters required for this type of research all over the Czech Republic with the use of statistical methods allowing interpretation of the data valid for the Czech population as a whole. Results and conclusion: The greatest impact for pharmacists for selection of medicinal product has their work experiences, the completely smallest advertisement of all kinds. The pricing of medicinal products assessed as too complicated. For pharmacists and citi- zens of the Czech Republic is the most important step in solving the current problems of drug policy establishment of uniform prices in all pharmacies in the Czech Republic. Most of Czech citizens before seeing a doctor attempting to self-medication. For Czechs is the main factor in choosing a pharmacy distance and availability of pharmacy – than price and quality of service. Most of citizens never noticed problems with using of OTC medicines. Understanding of the patient information leaflet is very good. Czechs spend (according to the findings of the survey) on average monthly CZK 149.8 for OTC medi- cines and CZK 143.0 for prescription drugs. These values are still one of the lowest participation in the OECD countries, but most of citizens perceive their participation as too high. While most pharmaceutical faculties has socio-pharmaceutical subjects in their curricula, there are many significant differences between regions in the representation of sub-disciplines related to economic, political and social environment of the region. Ana- lysis of the curricula of faculties of pharmacy confirmed the importance of socio- pharmaceutical subjects and confirmed that the field is becoming increasingly important not only in relation drug-patient, but still significantly in relation drug-society.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Kostřiba 14.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Kostřiba 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Kostřiba 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. 390 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc. 1.97 MB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Josef Suchopár 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc. 299 kB