velikost textu

Zdravotní ekonomie a outcomes research jako součást procesu hodnocení zdravotních technologií v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zdravotní ekonomie a outcomes research jako součást procesu hodnocení zdravotních technologií v České republice
Název v angličtině:
Health Economy and Outcomes Research in the Health Technology Assessment in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
PharmDr. Jiří Klimeš
Školitel:
Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.
Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
Konzultant:
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Id práce:
104385
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Sociální farmacie - lékárenství (DSF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 12. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát PharmDr. Jiří Klimeš Školitel Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. (konzultant) Název disertační práce Zdravotní ekonomie a outcomes research jako součást procesu hodnocení zdravotních technologií v České republice Cílem disertační práce bylo prezentovat na modelových studiích a analýzách typu cost-of-illness (COI), cost-effectiveness (CEA), cost-utility (CUA) a outcomes research jejich využití v rámci stávajícího HTA (Health Technology Assessment) procesu v České republice u lékových technologií. HTA představuje komplexní hodnocení zdravotních technologií/ intervencí ve smyslu relativní účinnosti, bezpečnosti, ekonomických aspektů (nákladové efektivity a dopadu do rozpočtu) a dále aspektů etických, sociálních a právních. Byla prezentovaná metodika studií typu COI a následné praktické využití těchto nákladových analýz v rámci analýz CEA, CUA a to u vybraných onemocnění - revmatoidní artritida (RA) a ankylozující spondylitida (AS). Dále byly prezentovány metodiky a koncepty Markovových kohortových modelů aplikovaných v rámci analýz CEA, CUA u kardiovaskulárních onemocnění, po-transplantační péče, intenzivní medicíny a terapie demence. V rámci analýzy CUA byla interpretována pravděpodobnostní analýza senzitivity ve vztahu k výši hranice ochoty platit; tzv. WTP (Willingness to Pay). Byly prezentovány vybrané studie zaměřující se na měření ztráty produktivity a dále na kvantifikaci nepřímých nákladů, konkrétně nákladů souvisejících se ztrátou produktivity a to u vybraných revmatických onemocnění (RA, AS, psoriáza, psoriatická artritida). Blíže byla diskutována problematika nepřímých nákladů, především pak jejich relevantnost v rámci HTA procesu ve světě. Na vybraném příkladu byla také prezentována důležitost a využitelnost sběru dat v podmínkách reálné klinické praxe. Tato data následně mohou sloužit jako nástroj pro řízený vstup technologie, u které existuje jistá pochybnost ze strany regulátora/ plátce ať již na straně outcomes nebo nákladů. Byly prezentovány základní aspekty zdravotně-ekonomického hodnocení v rámci vzácného onemocnění cystická fibróza (CF). Dále byl diskutován celý koncept HTA u technologií k terapii vzácných onemocnění. Kultivace a rozvoj prostředí v rámci HTA, především pak relativní účinnosti (CER), analýz COI, CEA/ CUA a dále rozvoj v oblasti kvality života a preferencí pacientů (patient reported outcomes; PRO), je pro efektivní, férový a ekonomický zdravotní systém zcela esenciální.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate Jiří Klimeš, PharmD Supervisor Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal, PhD (consultant) Title of Doctoral Thesis Health Economy and Outcomes Research in the Health Technology Assessment in the Czech Republic The aim of PhD thesis was to present on practical examples of cost-of-illness (COI), cost- effectiveness (CEA), cost-utility (CUA) and outcomes research analyses their application within current HTA (Health Technology Assessment) process of drug technologies in the Czech Republic. HTA cover complex assessment of medicinal technologies/ interventions in terms of relative effectiveness, safety, health economic aspects (cost-effectiveness and budget impact) and ethical, social and legal aspects. It was presented a methodology of COI studies and their practical application (as the inputs) into CEA, CUA analyses within selected diseases – rheumatoid arthritis (RA) and ankylosing spondylitis (AS). Moreover, it was presented concept of Markov cohort models used in CEA, CUA analyses in area of cardiovascular diseases, post-transplantation care, intensive care medicine and therapy of dementia. Within the CUA, it was interpreted a Probabilistic Sensitivity Analysis in relation to the variable Willingness to Pay (WTP) threshold. Studies focused on measuring productivity loss and valuation of indirect costs, in concrete productivity costs in selected rheumatic diseases (RA, AS, Psoriasis and Psoriatic arthritis) were presented, too. It was also discussed the issue of indirect costs and their relevancy within HTA process in other countries. The case of a drug technology, demonstrating the importance of clinical and patient reported outcomes (PRO) data collection in the setting of real clinical practice, was presented. Since, all of these data could be subsequently used as a tool for value demonstration for managed entry of the drug. This approach could be used for technologies, which reveal some uncertainty in outcomes (evidence) or costs from regulator or payer perspective. Basic aspects and issues of health economics of cystic fibrosis as the rare disease were discussed together with the whole HTA concept of technologies for treatment of rare diseases. It was concluded that further development and cultivation of the HTA environment, in particular comparative/ relative effectiveness, COI, CEA, CUA analyses and health related quality of life aspects and other PRO are essential in terms of efficient, fair and economical health care system.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PharmDr. Jiří Klimeš 8.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PharmDr. Jiří Klimeš 218 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PharmDr. Jiří Klimeš 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. 367 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc. 1.9 MB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. 1.79 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc. 295 kB