velikost textu

Die Zittauer und ihre Kirchen (ca. 1300-1600)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Die Zittauer und ihre Kirchen (ca. 1300-1600)
Název v češtině:
Žitavští a jejich kostely (cca. 1300-1600)
Název v angličtině:
The Zittau people and their churches (approx. 1300-1600)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Hrachovec
Školitel:
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.
prof. Dr. phil. Winfried Müller, Dr.
Id práce:
104357
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Žitava; Horní Lužice; církevní dějiny; zbožnost; reformace; sekularizace; záduší; 1300-1600
Klíčová slova v angličtině:
Zittau; The Upper Lusatia; Church History; Piety; Reformation; Secularization; Church Fabric; 1300-1600
Abstrakt:
Abstrakt Žitavští a jejich kostely (cca 1300–1600) Předkládaná práce se zabývá církevními dějinami města Žitavy v Horní Lužici v dnešní spolkové zemi Sasko v pozdním středověku a raném novověku. Jejím hlavním smyslem bylo ilustrovat osudy církevních institucí a zbožných nadací v historickém vývoji. Největší pozornost byla věnována dějinám těchto – převážně ještě středověkých – nadací v tobě tzv. kulturního zlomu za reformace. Analýze bylo podrobeno široké spektrum nadací od tzv. malých (mše, almužny apod.) až po velké, tzv. rámcové nadace (kláštery, špitály, kostelní záduší). Práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována středověku a sleduje ‚prehistorii‘ resp. výchozí podmínky, s nimiž zbožné nadace vstupovaly do reformace. Druhá část se zabývá Žitavou v době reformace a konfesionalizace. Zvláštní pozornost je věnována zániku čtyř klášterních nadací v průběhu 16. století, jichž se zmocnila žitavská městská rada. Třetí část se pak zabývá osudy jiné rámcové nadace, záduší žitavského farního kostela, jež na rozdíl od těch klášterních reformační zlom s úspěchem přežilo. Za reformace řada nadací sice beze zbytku zanikla, mnohé jiné byly ale transformovány v souladu s novými náboženskými i socio-kulturními podmínkami, avšak celá řada původně středověkých nadací fungovala nadále i po reformaci bez nějakých větších změn v jejich struktuře.
Abstract v angličtině:
Abstract The Zittau people and their churches (approx. 1300–1600) The essay deals with the church history in the town of Zittau in Upper Lusatia, today’s federal state of Saxony, Germany, in late Middle Ages and Early Modern Era. The main focus of the work was to illustrate the changes of religious institutions and benefactions throughout the era. Most importantly, we dealt with the fate of mostly medieval benefactions during reformation, which established a cultural break point in the given region. We analysed a broad spectrum of benefactions, ranging from small ones (masses, alms etc.) to more complex ones (monasteries, hospitals, church fabric etc.). The essay consists of three sections. The first section is dedicated to Middle Ages and it focuses on ancient history, i. e. the starting point from which the religious benefactions entered the reformation era. The second section focuses on the town of Zittau in the era of reformation and on the process of validation of the new denomination. We specifically focus on the end of four monasteries’ benefactions in the course of 16th century, taken over by the Zittau city council. The third section deals with the fate of another general benefaction, i. e. the church fabric of Zitttau parish church, which, unlike the monasteries, successfully survived the reformation era. During reformation, many benefactions perished, however, a number of others were transformed in tune with the new religious, social and cultural environment. A number of originally medieval benefactions also functioned on, without much change, after the reformation. Abstract Die Zittauer und ihre Kirchen (ca. 1300–1600) Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Kirchengeschichte der Stadt Zittau in der Oberlausitz im heutigen Freistaat Sachsen. Ihr Hauptzweck bestand in der Darstellung der Schicksale der Kircheninstitutionen und frommen Stiftungen im historischen Wandel. Die größte Aufmerksamkeit wurden der Geschichte dieser – meistens mittelalterlichen – Stiftungen während des ‚kulturellen Bruchs‘ der Reformation gewidmet. Analysiert wurde ein breites Spektrum der Stiftungen von den sog. kleinen (Messen, Almosen usw.) bis zu den großen, sog. Rahmenstiftungen (Klöster, Hospitäler, Kirchenfabriken). Die Arbeit wird in drei Teile eingeteilt. Der erste Teil wird dem Mittelalter gewidmet und er verfolgt die ‚Prähistorie‘ bzw. die Ausgangsbedingungen, mit denen die Stiftungen in die Reformation eintraten. Der zweite Teil befasst sich mit Zittau in der Reformations- und Konfessionalisierungszeit. Eine besondere Aufmerksamkeit wird dem Untergang vier klösterlicher Stiftungen im Laufe des 16. Jahrhunderts gewidmet, deren sich der Zittauer Rat bemächtigte. Der dritte Teil befasst sich mit den Schicksalen einer anderen Rahmenstiftung, der Fabrik der Zittauer Pfarrkirche, welche im Unterschied zu den klösterlichen Stiftungen den Bruch der Reformation mit Erfolg überlebte. Im Zuge der Reformation ging zwar eine Reihe der Stiftungen restlos ein, manche Anderen wurden aber im Einklang mit den neuen religiösen sowie sozio-kulturellen Bedingungen transformiert, aber viele ursprünglich mittelalterliche Stiftungen funkzionierten auch nach der Reformation ohne größere Änderungen in ihrer Struktur.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Hrachovec 12.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Hrachovec 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Hrachovec 73 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Petr Hrachovec 877 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. 200 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. phil. Winfried Müller, Dr. 159 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 164 kB