velikost textu

Příspěvky k dějinám knihovny minoritů v Českém Krumlově v době předhusitské

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příspěvky k dějinám knihovny minoritů v Českém Krumlově v době předhusitské
Název v angličtině:
On the History of the Minorite Library in Český Krumlov during the Pre-Hussite Period
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Marta Hradilová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc.
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Id práce:
104356
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pomocné vědy historické (XPVH)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rukopisy – středověké knihovny – minorité Český Krumlov
Klíčová slova v angličtině:
manuscripts – medieval library – Minorite Monastery in Český Krumlov
Abstrakt:
Cílem práce je přinést pomocí základních kodikologických postupů srovnávacího charakteru nové poznatky ke kvantitativnímu i kvalitativnímu složení knihovny minoritů v Českém Krumlově v době předhusitské. Původní pramennou základnu, tvořenou dochovanými rukopisy a soupisem knihovny z roku 1502, se heuristickým výzkumem podařilo rozšířit o dosud neznámý katalog minoritské knihovny z roku 1787 a prozatím jediný soupis knihovny českokrumlovských klarisek, který vznikl v roce 1782 při inventarizaci majetku rušeného konventu. Studium archivních pramenů, uložených v archivu Uměleckoprůmyslového muzea, přineslo důležitá zjištění v otázce prodeje českokrumlovských rukopisů a prvotisků muzeu v letech 1894–1896 i o podílu tamního ředitele Karla Heraina na záchraně českokrumlovských rukopisů za 2. světové války. Hlavní pozornost se soustředila na rukopisy pocházející z knižního daru Petra II. z Rožmberka klášteru, jejichž srovnáním s dalšími dochovanými rukopisy se podařilo rozšířit rozsah knižního daru. Jako mimořádně důležité se v tomto případě ukázalo porovnání vnějších znaků rukopisů. Rožmberky byl klášteru věnován i známý kodex Liber depictus. Na základě analýzy soupisu knihovny z roku 1502 bylo možné určit obsahové složení knihovny na počátku 16. století, komparace soupisu s dochovanými rukopisy přinesla cenné poznatky ke složení předhusitského fondu knihovny, zanesené do přílohy č. 2. Srovnání soupisu knih z roku 1502 s katalogem knihovny z roku 1787 objasnilo kvantitativní proměnu rukopisného fondu od počátku 16. století do roku 1787 a prokázalo, že došlo ke ztrátě nejméně 50 svazků, viz příloha č. 3. Srovnání katalogových popisů s dochovanými rukopisy napomohlo k určení ztrát, ke kterým došlo v posledních dvou stech letech. Přesto představuje českokrumlovská knihovna se svými 90 středověkými rukopisy nejzachovalejší minoritskou knihovnou v českých zemích. Její středověký fond dochovaný v tomto rozsahu je unikátní i v celoevropském měřítku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The aim of this work is to present new findings on the quantitative and qualitative composition of the Minorite Library in Český Krumlov during the pre-Hussite period, using standard comparative codicological procedures. The original source base, comprising the preserved manuscripts and the library catalogue from 1502 has been successfully expanded through heuristic research to include a previously unknown Minorite Library catalogue from 1787 and what was previously the only library catalogue of the Český Krumlov St Claire nuns, which was compiled in 1782 during the inventorization of the disestablished convent's property. Study of the archive sources housed in the Museum of Decorative Arts archive produced important findings regarding the sale of Český Krumlov manuscripts and incunabula from the museum between 1894 and 1896, as well as the role played by curator Karel Herain in preserving the Český Krumlov manuscripts during the Second World War. Attention is primarily focused on the manuscripts from the book donation made by Peter II of Rosenberg to the convent. When a comparison was made with other preserved manuscripts it was established that the size of the book donation was greater than originally thought. An analysis of the 1502 library catalogue made it possible to determine the library contents at the beginning of the 16th century, and a comparison of the catalogue with the preserved manuscripts produced valuable findings on the composition of the pre-Hussite library collection, detailed in Annex 2. A comparison of the 1502 book catalogue with the 1787 library catalogue cast light on the quantitative change in the manuscript collection from the beginning of the 16th century to 1787, showing that at least 50 items were lost, see Annex 3. Nevertheless, with its 90 medieval manuscripts the Český Krumlov library is the best preserved Minorite library in the Czech lands. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Marta Hradilová, Ph.D. 1.62 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Marta Hradilová, Ph.D. 7.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Marta Hradilová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Marta Hradilová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Marta Hradilová, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. 248 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 72 kB