velikost textu

Psychologické souvislosti resocializačních programů pro mladé odsouzené

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologické souvislosti resocializačních programů pro mladé odsouzené
Název v angličtině:
Psychological connections of resocialization programs for young prisoners and their effect
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Ludmila Houdková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Miluše Urbanová, CSc.
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Id práce:
104353
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Sociální psychologie (XPSS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 8. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Penitenciární psychologie,Mladí odsouzení, Diferenciace, Resocializace,Programy zacházení, Individuální přístup
Klíčová slova v angličtině:
penitentiary psychology,young convictions,diferentiation,individual approach
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce je zaměřena na mladé odsouzené muže, kteří se nacházejí ve výkonu trestu odnětí svobody. Jsou umístění na specializovaném oddělení, které se ve svém resocializačním působení zaměřuje cíleně na tyto odsouzené ve věku od 18 let do 26 let věku. Pro každého z nich je sestaven individuální plán zacházení, který má za cíl nalézt souvislosti psychologického individuálního plánu resocializačního působení s možnou změnou svého osobního náhledu na páchání trestné činnosti. Výsledkem tohoto snažení je pak dosažení změny u každého jednotlivce s cílem komplexního zapojení se v civilním životě po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. První část práce zahrnuje ucelené kapitoly, které jsou ve svém myšlenkovém obsahu vzájemně propojeny. Tematika sociálně patologických jevů ve společnosti je rozpracována i v podkapitolách, které se věnují kriminalitě, delikvenci, možnostem socializace a resocializace v působení na každého jednotlivého odsouzeného během výkonu trestu odnětí svobody. Komplexnost pohledu je zahrnuta v rozpracování sociálních příčin páchání trestné činnosti s osobnostními dispozicemi jedinců k delikventnímu chování. Další kapitoly se opírají o výkon trestu odnětí svobody v České republice s kontextem na Evropská vězeňská pravidla. Větší prostor disertační práce je věnován specifikům druhého života odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody z důvodů problémové adaptace mladých jedinců na výkon trestu a z důvodů odhalení možných příčin těchto problémů. Empirická část disertační práce se soustřeďuje na výzkumný úkol, výzkumný cíl a otázky. Tato část mapuje přípravu, organizaci výzkumu, jehož cílem bylo ověřit platnost teoretických východisek a potvrdit stanovené hypotézy užitím diagnostických metod. Celý výzkum je názorně vyhodnocen a přehledně graficky zpracován. V závěrečné části práce jsou pro ilustraci uvedené kazuistiky několika odsouzených, a to jednak těch, kteří absolvovali resocializační program, ale i těch, kteří resocializační program neabsolvovali. Praktickým cílem dizertační práce je její zpětné využití v penitenciární praxi. Zejména pak užitím a aplikováním závěrů diferenciačního individuálního zacházení s odsouzenými blízkými věku mladistvého. Obsáhlá diskuzní část uzavírá závěrečnou část celé práce. Klíčová slova: anamnestický dotazník, rozhovor, řízený aritmetický průměr, efektivita, extramurální aktivity, edukace, faktorová analýza, institucionalizace, mladí odsouzení, prizonizace, reedukace, reintegrace, rehabilitace, socializace, resocializace, resocializační programy, individuální program zacházení, sebevražda bilanční, sebevražda impulsivní, sebevražda jako forma protestu, sebevražda předstíraná, signifikace, trestný čin, věznice. Abstract Dissertation thesis is focused on young convicts men who are in the process of imprisonment. They are based on a specialized department, which is focused specifically on those convicted in their socialization activities at the age of 18-26 years of age. The individual plan of treatment is set up for each individual, which is aimed to correlate the psychological re-socialization of the individual plan with a possible change in his personal view on committing a crime. The result of this effort is to achieve the changes of each individual with the aim of comprehensive engagement in civilian life after their release from prison. The first part includes comprehensive chapters that are interrelated in their mental contents. Theme of socially pathological phenomena is developed in the subsections that deal with crime, delinquency, socialization and rehabilitation options in effect for each prisoner during the process imprisonment. Complexity of perspective is included in the development of the social causes of committing crime with personality dispositions of individuals to delinquent behavior. Next chapters are based on the process of imprisonment in the Czech Republic with the context of the European Prison Rules. More space is devoted to the dissertation specifics of other life of convicts in the process of imprisonment, for reasons of adaptation troubled young adults to imprisonment, and for reasons to detect the possible causes of this problematic adaptation. The empirical part of the dissertation thesis focuses on the research project, the research objective and questions. This part discusses the preparation, organization of research, whose aim was to validate and confirm the theoretical hypotheses using diagnostic methods. The research in general is evaluated and clearly graphically processed. In the final part of the thesis, there are introduced the cases of several prisoners for illustration, both those who have completed a rehabilitation program, but also those who have not graduated the rehabilitation program. The practical aim of the dissertation thesis is its re-use in penal practice. In particular, by using and applying the conclusions of differentiation of individual treatment of convicts related to the age of adolescent. A comprehensive discussion of the final section concludes the whole work. Key words: anamnestic survey, conversation, dialogue, arithmetic average, effectivity, extramural activities, education, factor analyzis, institutionalization, young convicts, inprisonment, reeducation, reintegration, rehabilitation, socialization, resocialization, resocialization programmes, individual program of treatment, balance suicide, impulsive suicide, suicide as a form of protest, pretended suicide, signification, offence, prison.
Abstract v angličtině:
Abstrakt Disertační práce je zaměřena na mladé odsouzené muže, kteří se nacházejí ve výkonu trestu odnětí svobody. Jsou umístění na specializovaném oddělení, které se ve svém resocializačním působení zaměřuje cíleně na tyto odsouzené ve věku od 18 let do 26 let věku. Pro každého z nich je sestaven individuální plán zacházení, který má za cíl nalézt souvislosti psychologického individuálního plánu resocializačního působení s možnou změnou svého osobního náhledu na páchání trestné činnosti. Výsledkem tohoto snažení je pak dosažení změny u každého jednotlivce s cílem komplexního zapojení se v civilním životě po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. První část práce zahrnuje ucelené kapitoly, které jsou ve svém myšlenkovém obsahu vzájemně propojeny. Tematika sociálně patologických jevů ve společnosti je rozpracována i v podkapitolách, které se věnují kriminalitě, delikvenci, možnostem socializace a resocializace v působení na každého jednotlivého odsouzeného během výkonu trestu odnětí svobody. Komplexnost pohledu je zahrnuta v rozpracování sociálních příčin páchání trestné činnosti s osobnostními dispozicemi jedinců k delikventnímu chování. Další kapitoly se opírají o výkon trestu odnětí svobody v České republice s kontextem na Evropská vězeňská pravidla. Větší prostor disertační práce je věnován specifikům druhého života odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody z důvodů problémové adaptace mladých jedinců na výkon trestu a z důvodů odhalení možných příčin těchto problémů. Empirická část disertační práce se soustřeďuje na výzkumný úkol, výzkumný cíl a otázky. Tato část mapuje přípravu, organizaci výzkumu, jehož cílem bylo ověřit platnost teoretických východisek a potvrdit stanovené hypotézy užitím diagnostických metod. Celý výzkum je názorně vyhodnocen a přehledně graficky zpracován. V závěrečné části práce jsou pro ilustraci uvedené kazuistiky několika odsouzených, a to jednak těch, kteří absolvovali resocializační program, ale i těch, kteří resocializační program neabsolvovali. Praktickým cílem dizertační práce je její zpětné využití v penitenciární praxi. Zejména pak užitím a aplikováním závěrů diferenciačního individuálního zacházení s odsouzenými blízkými věku mladistvého. Obsáhlá diskuzní část uzavírá závěrečnou část celé práce. Klíčová slova: anamnestický dotazník, rozhovor, řízený aritmetický průměr, efektivita, extramurální aktivity, edukace, faktorová analýza, institucionalizace, mladí odsouzení, prizonizace, reedukace, reintegrace, rehabilitace, socializace, resocializace, resocializační programy, individuální program zacházení, sebevražda bilanční, sebevražda impulsivní, sebevražda jako forma protestu, sebevražda předstíraná, signifikace, trestný čin, věznice. Abstract Dissertation thesis is focused on young convicts men who are in the process of imprisonment. They are based on a specialized department, which is focused specifically on those convicted in their socialization activities at the age of 18-26 years of age. The individual plan of treatment is set up for each individual, which is aimed to correlate the psychological re-socialization of the individual plan with a possible change in his personal view on committing a crime. The result of this effort is to achieve the changes of each individual with the aim of comprehensive engagement in civilian life after their release from prison. The first part includes comprehensive chapters that are interrelated in their mental contents. Theme of socially pathological phenomena is developed in the subsections that deal with crime, delinquency, socialization and rehabilitation options in effect for each prisoner during the process imprisonment. Complexity of perspective is included in the development of the social causes of committing crime with personality dispositions of individuals to delinquent behavior. Next chapters are based on the process of imprisonment in the Czech Republic with the context of the European Prison Rules. More space is devoted to the dissertation specifics of other life of convicts in the process of imprisonment, for reasons of adaptation troubled young adults to imprisonment, and for reasons to detect the possible causes of this problematic adaptation. The empirical part of the dissertation thesis focuses on the research project, the research objective and questions. This part discusses the preparation, organization of research, whose aim was to validate and confirm the theoretical hypotheses using diagnostic methods. The research in general is evaluated and clearly graphically processed. In the final part of the thesis, there are introduced the cases of several prisoners for illustration, both those who have completed a rehabilitation program, but also those who have not graduated the rehabilitation program. The practical aim of the dissertation thesis is its re-use in penal practice. In particular, by using and applying the conclusions of differentiation of individual treatment of convicts related to the age of adolescent. A comprehensive discussion of the final section concludes the whole work. Key words: anamnestic survey, conversation, dialogue, arithmetic average, effectivity, extramural activities, education, factor analyzis, institutionalization, young convicts, inprisonment, reeducation, reintegration, rehabilitation, socialization, resocialization, resocialization programmes, individual program of treatment, balance suicide, impulsive suicide, suicide as a form of protest, pretended suicide, signification, offence, prison.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ludmila Houdková, Ph.D. 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ludmila Houdková, Ph.D. 206 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ludmila Houdková, Ph.D. 206 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Ludmila Houdková, Ph.D. 456 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 980 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miluše Urbanová, CSc. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 79 kB