velikost textu

Utopie, nebo ztracený ráj? Texty dánských imigrantů v Argentině a latinskoamerických imigrantů v Dánsku a jejich obrazy Dánska

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Utopie, nebo ztracený ráj? Texty dánských imigrantů v Argentině a latinskoamerických imigrantů v Dánsku a jejich obrazy Dánska
Název v angličtině:
Utopia, or Paradise Lost? The Texts of Danish Immigrants in Argentina and Latin American Immigrants in Denmark and Their Imgaes of Denmark
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Daniela Vrbová
Školitel:
prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
Oponenti:
doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc.
Id práce:
104310
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Germánské jazyky a literatury (XGER)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
migrace - migrační literatura - exilová literatura - dánská literatura - Argentina - postkolonialismus - identita - dánská migrace do Argentiny
Klíčová slova v angličtině:
migration - migration literature - exile literature - Danish literature - Argentina - postcolonialism - identity - Danish migration to Argentina
Abstrakt:
Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta - Ústav germánských studií – germánské literatury Disertační práce: Utopie, nebo ztracený ráj? Texty dánských imigrantů v Argentině a latinskoamerických imigrantů v Dánsku a jejich obrazy Dánska Daniela Vrbová 2015 Abstrakt Disertační práce zkoumá texty dánských imigrantů v Argentině v období cca 1844-1990 a latinskoamerických imigrantů v Dánsku v období cca 1973-1990 a sleduje okolnosti a účel jejich vzniku. Texty jsou pojímány jako příklady migrační a exilové literatury v dánské literatuře. Obě skupiny autorů a autorek psaly nezávisle na sobě, v jejich textech je nicméně identifikovatelná společná snaha utvářet si či udržovat aktivní vztah k Dánsku. Tato snaha má existenciální rozměr, protože ji lze považovat za (pře)formulování osobní identity v emigraci. Disertační práce texty následně analyzuje pomocí postkolonialistické metody čtení s cílem nalézt obrazy Dánska, které se v nich konstruují. Postkolonialistické přístupy (s přihlédnutím k novému historismu) k migraci a migrační literatuře jsou vysvětleny v samostatné kapitole. Hypotézou práce je možná shodnost těchto obrazů s obrazy utopie, ztraceného ráje či země zaslíbené, případně jejich komunikace s dalšími tradičními topoi spojenými s dobýváním Ameriky a ustavováním Argentinské republiky. Výsledkem analýz je mnohočetný a hodnotově dynamický obraz Dánska v čase, který nicméně vykazuje jisté shodné prvky u obou skupin a komunikuje jak s obrazy utopie, ztraceného ráje, tak s některými specifickými argentinskými topoi. klíčová slova: migrace - migrační literatura - exilová literatura - dánská literatura - Argentina - postkolonialismus – identita – dánská migrace do Argentiny
Abstract v angličtině:
Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta - Ústav germánských studií – germánské literatury Dissertation: Utopia, or Paradise Lost? The Texts of Danish Immigrants in Argentina and Latin American Immigrants in Denmark and Their Images of Denmark Daniela Vrbová 2015 Abstract The thesis explores the texts of Danish immigrants in Argentina in the period ca 1844-1990 and Latin American immigrants in Denmark in the period ca 1973-1990 and it follows particularly the conditions and the purposes of their creation. The texts are considered as representations of migration and exile literature in the body of Danish literature. Both groups of authors were producing the texts independently of one another. However, one can identify a joint effort to create or retain an active relationship to Denmark in all texts. This effort has an existential dimension, too, as one can view it as an act of (re)formulation of their personal identity in exile. The thesis then analyses the texts with a help of postcolonial reading in order to find images of Denmark that are being established in the text. Terms adopted from postcolonial studies (and partially also from New Historicism) about migration and migration literature are explained in a separate chapter. The hypothesis of this dissertation is a possible identification of these images with images of utopia, paradise lost or the promised land. Acts of communication with traditional images related to the conquest of America and the establishing of the Argentine Republic is also assumed. The result of the analyses is a multi-layered, dynamic image of Denmark where, nevertheless, one can find – in both groups of the texts – some identical elements, as well as communication with images of utopia, the lost paradise and some specific Argentine topics. key words: migration - migration literature - exile literature - Danish literature - Argentina – postcolonialism – identity – Danish migration to Argentina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniela Vrbová 4.93 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Daniela Vrbová 255 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniela Vrbová 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniela Vrbová 152 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Daniela Vrbová 568 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Markéta Křížová, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc. 186 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 128 kB