velikost textu

Studium vlivu typu plniva a typu a koncentrace kluzných látek na parametry rovnice lisování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium vlivu typu plniva a typu a koncentrace kluzných látek na parametry rovnice lisování
Název v angličtině:
Evaluation of the influence of filler sort and lubricant type and concentration on the parameters of the compaction equation
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Ondrejček
Školitel:
prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.
Oponenti:
doc. PharmDr. David Vetchý, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.
Id práce:
104296
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Farmaceutická technologie (DFT4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické technologie Kandidát Mgr. Pavel Ondrejček Školitel prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc. Název disertační práce Studium vlivu typu plniva a typu a koncentrace kluzných látek na parametry rovnice lisování Disertační práce je zaměřena na hodnocení lisovacího procesu farmaceutických pomocných látek a jejich směsí. Je hodnocen vliv typu plniva a typu a koncentrace kluzné látky na hodnoty parametrů lisovací rovnice, kterou vyvinul doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. Jako modelová plniva byla použita mikrokrystalická celulosa Avicel PH-200, laktosa Lactochem Fine Crystals a hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát Emcompress. Tato plniva s podobnou velikostí částic byla vybrána z důvodu různého mechanismu tvorby vazeb a různého průběhu lisovacího procesu. Použitá plniva byla hodnocena samostatně, a poté ve směsích s kluznými látkami stearanem hořečnatým, stearylfumarátem sodným a Syloidem, tj. modifikovaným koloidním oxidem křemičitým v koncentraci 0,5 a 1 %. U použitých plniv byl charakterizován obsah vlhkosti a tokové vlastnosti. U všech použitých látek byla charakterizována velikost částic, byly pořízeny snímky pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu a stanovil se specifický povrch. Tokové vlastnosti se hodnotily rovněž u připravených směsí plniv a kluzných látek. Ze samotných plniv a jejich směsí s kluznými látkami byly lisovány tablety, průběh lisovacího procesu se hodnotil lisovací rovnicí a stanovila se pevnost tablet. Difraktogramy samotných plniv byly porovnávány s difraktogramy tablet, které byly lisovány ze samotných plniv dvěma lisovacími silami, a s drtí těchto tablet. Ze závěrů práce vyplynulo, že použitá lisovací rovnice je schopná postihnout vlivy různého typu plniva i typu a koncentrace přidávané kluzné látky. Byly popsány vlivy jednotlivých kluzných látek na tokové vlastnosti připravených směsí, hodnoty parametrů lisovací rovnice a vlastnosti lisovaných tablet. Z použitých kluzných látek se jako nejaktivnější jeví stearan hořečnatý, neboť nejvýznamněji ovlivňoval sypnost připravených směsí, průběh lisovacího procesu i pevnost lisovaných tablet. Zjistilo se, že na některé parametry (např. a2, a3, 1/t1 a 1/t3 ) lisovací rovnice má Syloid velmi podobný nebo dokonce ještě větší vliv než stearan hořečnatý. Tohoto srovnatelného účinku je ale často dosahováno až při vyšší koncentraci Syloidu v porovnání se stearanem hořečnatým. Dalším pozitivním vlivem Syloidu bylo zvýšení pevnosti tablet lisovaných ze směsí s mikrokrystalickou celulosou.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of pharmaceutical technology Candidate Mgr. Pavel Ondrejček Supervisor prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc. Title of Doctoral Thesis Evaluation of the influence of filler sort and lubricant type and concentration on the parameters of the compaction equation This thesis is dealing with an evaluation of the compaction process of pharmaceutical excipients and their mixtures. The effect of the filler type, lubricant type and its concentration on the parameters of the compaction equation developed by Assoc. Prof. RNDr. Milan Řehula, CSc. is studied. Microcrystalline cellulose Avicel PH-200, lactose Lactochem Fine Crystals and calcium hydrogen phosphate dihydrate Emcompress were used as model fillers. These fillers of similar particle size were selected because of different bonding mechanism and varying course of the compaction process. Fillers were evaluated individually and then in their blends with lubricants magnesium stearate, sodium stearylfumarate and Syloid, i.e. modified colloidal silica in concentration 0,5 and 1 %. Moisture content and flow properties were determined in individual fillers. Particle size distribution, scanning electron microscope pictures and specific surface area measurements were performed for all used excipients. Flowability of the prepared mixtures of fillers and lubricants was also measured. Tablets were prepared from individual fillers and their mixtures with lubricants, the course of compaction process was studied using the compaction equation and tablet hardness was determined. Diffractograms of individual fillers were compared with diffractograms of the tablets prepared from these fillers using two compaction forces and with the crushes of these tablets. The conclusions confirmed that this compaction equation is capable of distinguishing the effects of the different filler types, and the type and concentration of added lubricant. The influence of the individual lubricants on the flow properties, the parameter values of the compaction equation and the properties of prepared tablets were described. Magnesium stearate appears to be the most active one from used lubricants, because it affected most significantly the flowability of the prepared mixtures, the course of compaction process and the tablet hardness. It was found that Syloid had similar or even greater effect than magnesium stearate on some parameters of the compaction equation (e.g. a2, a3, 1/t1 and 1/t3 ). However this similar effect is often achieved only at higher concentrations of Syloid in the comparison with the magnesium stearate. The increase of hardness of tablets prepared from mixtures with microcrystalline cellulose was another positive effect of Syloid.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Ondrejček 15.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Ondrejček 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Ondrejček 116 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc. 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PharmDr. David Vetchý, Ph.D. 651 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc. 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. 125 kB