text size

Folk jako společenský fenomén v čase tzv. normalizace

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Folk jako společenský fenomén v čase tzv. normalizace
Titile (in english):
Folk As a Social Phenomenon in the Time of So Called Normalization
Type:
Dissertation
Author:
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Supervisor:
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Opponents:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.
Thesis Id:
104295
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Political Science (21-UPOL)
Study programm:
Political Science (P6701)
Study branch:
Political Science (XPOL)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
16/06/2011
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
folk, "normalizace" v Československu, sdružení písničkářů Šafrán, Sekce mladé hudby při pražské pobočce Svazu hudebníků ČSR
Keywords:
folk, "normalization" in Czechoslovakia, singers´ uniun Šafrán (Saffron), Young Music Section at the Prague´s Office of the Association of Musicians of the Czech Socialist Republic
Abstract (in czech):
Abstrakt: Disertační práce „Folk jako společenský fenomén v čase tzv. normalizace“ nevnímá folk primárně jako hudební styl, ale snaží se na něm demonstrovat limity, které komunistická moc v Československu v sedmdesátých a osmdesátých letech nastavila pro nezávislé kulturní aktivity. Nejedná se proto o práci muzikologickou, ale o politologicko-historickou. Text je vystavěn na široké pramenné základně: archivním výzkumu, rozboru tehdy platné legislativy, studiu dobového tisku, rozhovorech s pamětníky událostí a hojném využití jejich soukromých archivů a v neposlední řadě jsou jako významné prameny vzaty vážně i texty samotných písní. Text se soustředí na důležité milníky, které mají vypovídací hodnotu pro folk v sedmdesátých a osmdesátých letech. Přítomen je zde proto rozbor rekvalifikačních zkoušek, které měly „očistit“ oficiální pódia od ideově „závadných“ muzikantů (a také od řady písničkářů). Přítomny jsou zde ukázky možností, jak přes všechnu legislativní nesnáz folk mohl přežívat a balancovat na hraně veřejného života, a to buď formou obcházení zákona a využíváním skulin v něm (sdružení písničkářů Šafrán), anebo formou zcela legálního „nabourání“ se do systému, tj. získání vlivu v řádně schválené instituci a jejím podmanění pro účely neoficiálních aktivit (Sekce mladé hudby při Pražské pobočce Svazu hudebníků ČSR).
Abstract:
Summary: The thesis “Folk As a Social Phenomenon in the Time of So Called Normalization” does not take folk primarily for a music style but it intends to demonstrate its limits the Communist power in Czechoslovakia had set for independent cultural activities in 1970s and 1980s. That is why the thesis is not a musicological one but a political and historic one. The text is based on a wide basis of sources: studies in archives, the analysis of valid legislation of that time, studies of contemporary press, interviewing the contemporary witnesses and using the witnesses´ private archives and last but not least the lyrics of the songs themselves have been selected as important sources The text focuses on important milestones having the information value about the folk in 1970s and 1980s. There is provided an analysis of qualification tests which should have “cleansed” the official stages from “defective” musicians (and from a lot of folk singers as well). The demonstration of possibilities is given here showing the fact the folk could survive and balance on the edge of the public life in spite of all legislation barriers and this either in the form of circumventing the law and using the gaps in the law (folk singers´ union Šafrán (Saffron)) or in the form of “hacking” the system, i.e. gaining influence in an ordinary approved institution and its subjecting to unofficial activities (Young Music Section at the Prague´s Office of the Association of Musicians of the Czech Socialist Republic)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Přemysl Houda, Ph.D. 1.18 MB
Download Abstract in czech PhDr. Přemysl Houda, Ph.D. 72 kB
Download Abstract in english PhDr. Přemysl Houda, Ph.D. 74 kB
Download Supervisor's review prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 232 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 230 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. 164 kB
Download Defence's report 180 kB