velikost textu

Heterodoxní mistři svobodných umění a jejich diskuze s Tomášem Akvinským

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Heterodoxní mistři svobodných umění a jejich diskuze s Tomášem Akvinským
Název v angličtině:
Heterodox Masters of Liberal Arts and Their Discussions with Thomas Aquinas
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Miroslav Severa
Školitel:
prof. Stanislav Sousedík
Oponenti:
Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Mgr. Daniel Heider, Ph.D.
Id práce:
104285
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertacní práce pojednává o dvou duležitých tématech, kterými se zabýval Tomáš Akvinský v návaznosti na averroistickou kontroverzi, která v Paríži vypukla v druhé polovine trináctého století. Jedná se o spory o vecnost sveta a jednotu intelektu. Autor disertacní práce hájí názor, že rešení otázky vecnosti sveta predložené Tomášem Akvinským je bližší postoji heterodoxních mistru, než nauce nekterých pravoverných teologu. Heterodoxní nauka o jediném rozumu je však Tomášem Akvinským presvedcive vyvrácena. Nauka Tomáše Akvinského tedy nemusí vždy tvorit nesmiritelný protiklad vuci mínení heterodoxních mistru, jak je to nekterými autory popisováno. Predložená dizertace se temito dvema tématy zabývá také na pozadí cenzurních dokumentu vydaných Parížským biskupem Tempierem v letech 1270 a 1277. Trebaže jsou heterodoxní mistri svobodných umení v jejich filosofování silne ovlivneni Arabským filosofem Averroem, tak jejich názor na vztah fides a ratio je odlišný. Averroes ríká, v prípade konfliktu mezi rozumem a zjevením musí zjevení ustoupit a je treba hledat alegorický výklad Písma. Heterodoxní mistri svobodných umení na druhou stranu hájí názor, že v prípade, že nastane tento typ sporu, má zjevení prednost, protože nám odhaluje pravdy, které presahují prirozené schopnosti chápání lidského rozumu. Ve zjevení se nám dostává vyššího poznání, kterému se lidský rozum má podrídit. Autor disertacní práce hájí názor, že pozice, kterou heterodoxní mistri svobodných umení zaujali ohledne vztahu rozumu a víry vede ke skepticismu ve filosofii a fideismu v teologii, nicméne takzvaná teorie dvojí pravdy se ve spisech latinských averroistu nenachází. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The proposed thesis deals with two important issues discussed by Tomas Aquinas in connection with the averroistic controversy that occurred in the second half of the thirteenth century in Paris. The topics are On the eternity of the world and On the unity of intellect. Its author defends the position that concerning the problem On the eternity of the Word is the solution proposed by Thomas Aquinas closer to the position of heterodox masters of liberal arts then to the attitude of some orthodox theologians. The heterodox teaching On the unity of intellect is by Thomas sufficiently disproven. The doctrine of Thomas Aquinas doesn’t need to always constitute an irreconcilable antithesis against the attitude of heterodox masters as it is described by some authors. The thesis also deals the two topics on the historical background of the condemnations issued by the Parisian bishop Stephan Tempier in the years 1270 and 1277. Although the heterodox masters of liberal arts are in their philosophizing strongly influenced by the Arab philosopher Averroes theirs position concerning the relationship between fides and ratio is different. Averroes says that when the conflict between reason and revelation occurs than revelation should retreat and one should look for allegorical interpretation of the Holy Scriptures. Heterodox masters of liberal arts on the opposite site hold the view that when this type of conflicts occurs then the revelation has superiority, because it reveals us truths that transcend the natural abilities of human reason. In the revelation a superior cognition is given to us and therefore the human intellect should obey the revelation. The author of the thesis defends the position, that the view on the relation of philosophy and theology accepted by heterodox masters of liberal arts leads to skepticism in philosophy and fideism in theology, but the so called double truth theory is not contained in the scriptures of the latin averroists. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslav Severa 1.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miroslav Severa 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miroslav Severa 151 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Miroslav Severa 374 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Stanislav Sousedík 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Václav Němec, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniel Heider, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 952 kB