velikost textu

Krajští hejtmané v Čechách (1537 - 1848)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Krajští hejtmané v Čechách (1537 - 1848)
Název v angličtině:
Regional Governonrs in Bohemia from 1537 to 1848
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Helena Sedláčková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
Id práce:
104282
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pomocné vědy historické (XPVH)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
byrokracie – šlechta – aristokracie – páni – rytíři – úřad – personální obsazení – krajská správa – krajští hejtmané
Klíčová slova v angličtině:
bureaucracy – nobility – aristocracy - lords – knights - office - personnel staffing -regional administration - regional governors
Abstrakt:
Abstrakt disertační práce Disertační práce se zabývá nejnižším článkem správy v Čechách - krajskými úřady se zřetelem na jejich personální obsazení v letech 1537-1848. Časové vymezení práce předurčilo dochování pramenů centrálních institucí a tištěných kalendářů a schematismů, které umožnily s výjimkou části problémových let třicetileté války sestavit řadu, krajských hejtmanů v tomto období. První dvě kapitoly práce si stručně všímají vývoje krajů a povinností krajských hejtmanů, vymezují tak jejich působení ve společnosti. Jádro práce představují následující dvě kapitoly, které sledují v chronologickém sledu účast šlechty na vedení kraje. Nejdříve se sleduje podíl vyšší šlechty a v jejím rámci aristokracie na zastávání úřadu, přičemž se období rozděluje na tři úseky, první na dobu před Bílou horou, poté na léta 1631-1713 a poslední vymezují roky reforem krajů v roce 1714 a 1751. Důvodem dělení na časové úseky je přijatá metoda, pomocí níž se vyčleněním největší majitelů pozemkové držby v krajích v době pobělohorské, osvětlí podíl aristokracie na krajské správě. Další kapitola si všímá druhého krajského hejtmana vybíraného z rytířů, který podle zásad zemských zřízení v letech 1508- 1751 stál spolu se zástupcem z vyššího stavu v čele úřadu. Závěrečné období působení krajských hejtmanů v letech 1751-1848, v době dotvoření úřadu ve státní byrokratickou instituci, je náplní následující kapitoly. Na základě dochovaných archivních pramenů sestavený soupis hejtmanů umožnil v poslední kapitole naznačit vliv významných přelomových dějinných událostí na personální obsazení krajských úřadů (stavovský odboj 1547, důsledek Bílé hory a odpor části šlechty proti nástupu Marie Terezie na trůn v letech 1741-1743). Práci v příloze doplňuje soupis krajských hejtmanů z let 1631-1848 a abecední rejstřík.
Abstract v angličtině:
Dissertation abstract This dissertation deals with the lowest segment of administration in Bohemia - regional offices – with respect to their personnel staffing in 1537-1848. The chronological limits of the work were determined by surviving archival sources of the central institutions and printed calenders and “schematizations” which enabled, with exceptions of a part of problematic years of the Thirty Years´War, to compile the line of the regional governors in this period. The first two chapters briefly discuss the development of the regions and regional governors´duties, and in this way delimit the frames of their activities in the society. The next two chapters form the basis of the study. They are focused on the participation of nobility in the administration of the regions in chronological order. Firstly, the share of the high nobility and particulary aristocracy within in holding the office is observed, dividing the period into three parts, first the period before the White Mountain Bettle, the second within the years 1631-1713 and last is limited by the years of the regions´reforms in 1714 and 1751. The reason for adopting the chronological division was the used method which enabled to specify the biggest land possesors in the regions after the White Mountain period and to clarify the involment of the aristocracy in the administration of the regions. The next chapter discusses attention the second regional governor from the rank of the knights, who together with the representative of the lords according to the principles of Land Constitutions, administered the regions from 1508 to 1751. The last period of the regional governors´activity in 1751-1848, in the period of changing the office into a full burocratic state unit, is the content of the following chapter. The compiled list of regional governors, based on surviving archival documents, enabled the last chapter to indicate the influence of important historical turning points on the personnel staffing of the regional offices (Estate Uprising in 1547, consequences of the White Mountain Bettle and revolt of the part of nobility against Maria Theresa succession on the throne in 1741-1743). The dissertation is added by the list of the regional governors from 1631 to 1848 and their alphabetical index.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Helena Sedláčková, Ph.D. 2.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Helena Sedláčková, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Helena Sedláčková, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Helena Sedláčková, Ph.D. 412 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Drašarová, CSc. 242 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.63 MB
Stáhnout Errata PhDr. Helena Sedláčková, Ph.D. 298 kB