velikost textu

Zkoumání hierarchizace pádů českého substantiva v sémantických (kolokačních) třídách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zkoumání hierarchizace pádů českého substantiva v sémantických (kolokačních) třídách
Název v angličtině:
Exploring case forms of Czech nouns and their ranking in semantic (collocational) classes
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Karin Schöne, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.
Id práce:
104275
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Matematická lingvistika (XMLI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
analýza chyb, český jazyk, čeština jako cizí jazyk, kolokace, korpusová lingvistika, morfologie substantiva, pád, sémantická klasifikace substantiv
Klíčová slova v angličtině:
case, collocation, corpus linguistics, Czech language, Czech as a foreign language, error analysis, noun morphology, semantic classification of nouns
Abstrakt:
Abstrakt Disertace si klade za cíl zjišťovat a analyzovat frekvenční distribuci substantiv- ních pádových tvarů v současné češtině. Práce vychází z analýzy textů nerodilých mluvčích češtiny a jejich frekventovaných chyb při produkci substantivních tvarů. Na pozadí poznatků badání v oblasti osvojování jazyka na jedné straně a zásad komunikační metody na druhé straně jsou analyzovány zavádění a explikace pá- dů, jejich funkcí a znázornění pomocí typických konstrukcí v devíti učebnicích češtiny jako cizího jazyka. Práce dochází v tomto ohledu k závěru, že je potřeba, aby se funkce pádu vyjasnila na typických konstrukcích a na dostatku konkrétních substantiv, pro něž jsou tyto funkce typické. Celkově si syntagmatická stránka substantiva zaslouží větší pozornost oproti pohledu na substantivum primárně jako na součást deklinačního paradigmatu. S tím se spojuje jedna z výchozích otázek, které slovní tvary substantivního lexému jsou závažná pro jeho přiměře- nou prezentaci v didakticky orientovaném popisu. Pilotní studie ukazuje na datech Českého národního korpusu, že se frekvence pádových tvarů pro konkrétní lexémy významně liší od průměrného rozložení pádových tvarů v korpusu. V omezeném rámci pilotního vzorku se analyzuje frekvence pádových tvarů jed- notlivých lemmat i na pozadí její závislosti na funkčním stylu a na sféře komuni- kace. Vlastní studie na náhodném vzorku o rozsahu 203 lexémů, jež považujeme za relevantní pro úroveň B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazy- ky, poznatky pilotní studie potvrzuje. Lexémy se třídí do skupin podle dvou nej- frekventovanějších morfologických tvarů lemmat. Pomocí těchto skupin (tedy morfologických profilů substantiv) lze zachytit substantiva v sedmi vysoko frek- ventovaných, osmi středně a devíti nízko frekventovaných typech. Ukazuje se, že jednotlivé morfologické profily mohou být typické pro konkrétní sémantickou třídu substantiv. Pro některé zástupce vzniklých typů jsou vyhodnoceny frekven- tované kolokáty za účelem zjistit typické kolokační vzorce. Zároveň se zkoumá, do jaké míry tyto profily zrcadlí charakteristické rysy sémantických kategorií sub- stantiv, jako abstrakta, konkréta, názvy osob, živočichů a míst. Analýza se provádí ve vyváženém stomilionovém korpusu současné psané češtiny SYN2010 a je za- ložená na metodologii korpusové lingvistiky. Klíčová slova: analýza chyb, český jazyk, čeština jako cizí jazyk, kolokace, kor- pusová lingvistika, morfologie substantiva, pád, sémantická klasifikace substantiv
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation aims to identify and analyse the frequency distribution of mor- phological forms of nouns in contemporary Czech. The work is based on an error analysis of texts of non-native speakers revealing and describing frequent types of errors in noun inflection. Against the background of recent research in the field of second language acquisition on the one hand and the principles of communicative approaches to language teaching on the other hand nine textbooks of Czech as a foreign language are analysed for approaches to the introduction and presentation of grammatical cases, their functions and typical constructions. It is concluded that it is necessary to exemplify case functions by prototypical constructions and sufficient sample nouns for which these functions are typical. With regard to the often observed emphasis on the noun as a part of the inflectional paradigm and thus on the nominative singular as its basic form, it is eligible for textbooks and language classes to shift the focus from the dominant paradigmatic to the syntag- matic aspect of nouns and their word forms. One of the initial questions of these theses therefore is which forms of a noun are essential to the adequate (didactical- ly oriented) presentation of the noun and its use. A pilot study conducted on the data of the Czech National Corpus reveals that the frequency of case forms for specific lexemes differs significantly from the average distribution of case forms in the corpus. The small pilot sample is also analysed for the frequency distribu- tion of the lemmas’ case forms across different domains and types of communica- tions. The actual study carried through on a random sample of 203 lexemes con- sidered to be relevant to the level B1 of the Common European Framework of Reference for Languages confirms the findings of the pilot study. Lexemes can be classified according to their two most frequent morphological forms (their mor- phological profiles) and thus be quantified in seven highly frequent, eight medium frequent and nine low frequent types. It turns out that different morphological profiles may be specific to a particular semantic noun class (e.g. nouns denoting languages, nationalities, towns, or subject matters). For some exponents of the incurred morphological profiles their frequent collocations are evaluated in order to explore typical collocational patterns. Finally, we examine to what extent the profiles reflect characteristics of semantic categories of nouns, such as abstract and concrete nouns, names of human beings, animals, and places. The Analysis is conducted on the data of a synchronic representative corpus of written Czech comprising 100 million tokens. Key words: case, collocation, corpus linguistics, Czech language, Czech as a for- eign language, error analysis, noun morphology, semantic classification of nouns
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karin Schöne, Ph.D. 1.6 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Karin Schöne, Ph.D. 463 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karin Schöne, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karin Schöne, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Karin Schöne, Ph.D. 310 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Karel Kučera, CSc. 264 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. 382 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc. 55 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 49 kB