velikost textu

Akutní poškození ledvin v sepsi: patolofyziologické a léčebné aspekty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Akutní poškození ledvin v sepsi: patolofyziologické a léčebné aspekty
Název v angličtině:
Acute kidney injury in sepsis: phatophysiological and therapeutical aspects
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
Oponenti:
Doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.
MUDr. Jan Maňák, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.
Id práce:
104274
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
I.interní klinika (14-310)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 4. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sepse – akutní poškození ledvin – akutní tubulární nekróza – mikrocirkulace – hemofiltrace – párová plazmafiltrace-adsorpce
Klíčová slova v angličtině:
Sepsis – acute kidney injury – acute tubular necrosis – microcirculation – haemofiltration – coupled plasmafiltration-adsorption
Abstrakt:
SOUHRN VÝSLEDKŮ Prokázali jsme, že je možné vytvořit dobře fungující experimentální model, který věrně napodobuje klinickou praxi, umožňuje rozsáhlou chirurgickou instrumentaci, extenzivní sledování a monitoraci na různých patofyziologických úrovních a dovoluje tak nejen lépe pochopit jednotlivé patofyziologické děje, ale zároveň detailní analýzu jednotlivých terapeutických intervencí. Věříme, e takto etablovaný model, může i v budoucnu napomáhat k poznání patogeneze kritických stavů a dovolí např. testování nových diagnostických či léčebných přístupů. Na tomto modelu jsme dále přispěli do mozaiky patofyziologie akutního poškození ledvin v sepsi. Za podmínek adekvátně tekutinově resuscitované sepse a septického šoku se nejeví sníení průtoku renální tepnou s následnou globální ischémií ledviny hlavním patogenetickým mechanizmem AKI. Zajímavým zjištěním bylo navýšení renálního ilního tlaku. Tato renální ilní kongesce zasluhuje bezpochyby nadále pozornost v klinice i experimentu. Jednou ze známých interakcí v MODS je kardio-renální syndrom, který se můe rozvinout nejen u septických pacientů, ale i např. u pacientů s chronickým srdečním selháváním a jak napovídají některé poslední studie, právě u takových pacientů renální ilní kongesce můe významně ovlivňovat nejen vlastní renální funkce, ale i v konečném důsledku nepřímo ovlivňovat mortalitu. Lze tedy spekulovat, zda by posun v terapeutickém přístupu s příklonem k razantnější a včasnější selektivní redukci ilního městnání, nepřinesl této skupině pacientů prospěch. Z naší práce je zřejmé, e je-li zachována adekvátní perfúze ledviny, spočívá deteriorace ledvinných funkcí spíše v komplexní interakci mikrovaskulárních, tubulárních a zánětlivých faktorů. Z klinického pohledu nadále trvá v úvodní fázi septického šoku zásadní potřeba agresivní tekutinové resuscitace k udržení adekvátní volémie a perfúzního tlaku. Další kauzální léčebné monosti však v tuto chvíli neexistují a snahou tedy musí být minimalizovat iatrogenní inzulty a včas odstranit vyvolávající příčinu, infekci. Vzhledem ke skutečnosti, e tubulární mikrocirkulace a navazující tubulární epiteliální dysfunkce se jeví časnou „obětí“ sepse, intenzivní výzkum se nyní obrací k farmakologickým monostem ovlivnění renální mikrovaskulární, resp. tubulární epiteliální dysfunkce. Absence histologických známek akutní tubulární nekrózy a přítomnost pouze mírných změn za stavu manifestního ledvinného selhávání by mohla podporovat nově formulovanou teorii orgánové dysfunkce, teorii buněčné hibernace. V této teorii hrají zásadní roli mitochondrie. Působením oxidativního/nitrosativního stresu dochází k porušení procesu oxidativní fosforylace se snížením produkce vysokoenergetických fosfátů s navozením hypometabolického stavu, který připomíná zvířecí hibernaci. Orgánová dysfunkce by v takovém případě byla pouze odrazem snahy zabránit kompletnímu energetickému zhroucení v kritickém stavu a představovala by pouze adaptivní stav na těžký prozánětlivý stav. Pokud by tato teorie byla pravdivá, mohla by v budoucnu opět naprosto změnit terapeutický přístup. Kromě výše zmíněných současných možností terapie septických pacientů s AKI se v souladu se stávajícími doporučeními a závěry velkých klinických studií, a s přihlédnutím k výsledkům našich experimentů, nepřikláníme k vyuití mimotělních očišťovacích metod v „non-renální“ indikaci k léčbě sepse. Vyšší dávky kontinuálních metod či hybridní metody jako je CPFA nepřinášejí pacientům žádný prospěch a z patofyziologického hlediska nevedou k příznivému ovlivnění jakéhokoli biologického systému. Léčebně by tak měly být vyuívány pouze ke kontrole vnitřního prostředí u pacientů v septickém šoku se současně přítomnou ledvinnou dysfunkcí.
Abstract v angličtině:
Sepsis and septic shock remain major cause of mortality in non-coronary intenisve care units. Prognosis of septic patiens worsens further in case of concomitant acute kidney injury. Pathophysiological pathways leading to renal dysfunction in sepsis remain unclear despite of enormous experimental and clinical research. Similarly, the role of extracorporeal blood purification techniques as an adjunctive treatment in sepsis is highly controversial. The aim of our study was to dynamically assess renal haemodynamic, microvascular and metabolic responses in a porcine clinically relevant model of septic shock. The same experimental model was used in experiments elucidating potential benefit effects of two distinct haemopurification methods on different biological responses to infectious insult.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D. 400 kB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D. 3.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D. 255 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. 1.22 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. 1.61 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jan Maňák, Ph.D. 1.39 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. 1.41 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 682 kB