velikost textu

History and Play in Lord Byron´s Dramas

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
History and Play in Lord Byron´s Dramas
Název v češtině:
Historie a hra v dramatech lorda Byrona.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Miroslava Horová
Školitel:
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Oponenti:
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Stephen Minta, Dr.
Id práce:
104268
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Anglická a americká literatura (XANL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Byron, historie, teorie hry, dramata
Klíčová slova v angličtině:
Byron, history, theory of play, dramas
Abstrakt:
ABSTRAKT Historie je jednou z nejdůležitějších oblastí zájmu a interpretace v Byronových klíčových i v jeho méně významných dílech. Byron přistupuje k historii s ohledem na její provázanost s literaturou a jeho dílo nás nutí přemýšlet o literárnosti historie a historicitě literatury. Snaha přiblížit se historické „pravdě“ pro Byrona znamená nadmíru kreativní proces, v jehož průběhu vychází zřetelně najevo právě ona provázanost faktu a fikce, přičemž se Byron rovněž zabývá teatrálností historie. Psané dějiny utvářejí, ale také, a to je pro Byrona velmi důležité, zkreslují naše chápání historie. Dramata lorda Byrona jsou co se týče kritických ohlasů nejméně probádanou oblastí básníkova díla. Byronovo jedinečné chápání a pojetí historie v jeho dramatech je ústředním bodem této studie, jenž se zabývá sedmi dramatickými texty, které byly napsány mezi lety 1820 a 1822: Jak tato studie ukazuje, tato dramata dohromady utvářejí dynamický dramatický projekt, v němž se snoubí formální, diskursivní a tematický experiment. Tyto experimenty odhalují nejen Byronovu hlubokou angažovanost v oblasti dramatu, ale rovněž, v širší perspektivě, jeho chápání a interpretaci historie. Tato studie si bere za cíl Byronovo nazírání a interpretaci historie v jeho dramatických dílech a zkoumá je za pomoci metodologie hry, jak ji navrhl a přizpůsobil pro užití v literárních vědách Wolfgang Iser. Iser adaptoval své pojetí hry z klasické, antropologicky laděné studie Rogera Cailloise Les jeux et les hommes (1958), které publikoval ve svých studiích Prospecting (1989) a The Fictive and the Imaginary (1993). Iserova metodologie hry pracuje se čtyřmi kategoriemi hry, jak je koncipoval Caillois –agon, alea, mimikri a ilinx – a lehce je upravuje, aby byly vhodné pro zkoumání a interpretaci literárních textů. Tento metodologický rámec je, jak tato studie ukazuje, velice užitečný pro interpretaci Byronova díla, jelikož básníkův „hravý“ styl a myšlení obecně bylo a stále často je klamě posuzováno jako nedostatek intelektuálního náboje, či se přisuzuje autorově osobité nedbalosti. Jak tato studie ukazuje, Iserova teorie hry nám pomáhá přenést se přes tento nelichotivý výklad, uvést věci na pravou míru a dobrat se naopak k posouzení Byronových dramat v jejich četných složitostech, čímž se dostávají do přímé souvislosti a sousedství uznávaných velkých děl Byronových Childe Haroldovy pouti a Dona Juana.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT History is a major point of inquiry and exploration in all Byron’s major, and many of his minor, works. Byron understands and conceptualizes history and its tight and troubled relationship with literature, drawing attention to the literariness of history and the historicity of literature in his wake. The aspiration to the ‘truth’ of history is, for Byron, a highly creative process, highlighting the cross-pollination of fact and fiction, and also exploring history’s inherent theatricality. Historical writing shapes but, crucially, also distorts our understanding of history. The dramatic works of Lord Byron are, on the whole, traditionally the least critically explored territory of his oeuvre. Byron’s singular understanding and conceptualization of history in his dramas is the focus of this study, comprising the seven dramatic works he wrote between 1820 and 1822. As this thesis shows, these dramas make up a dynamic dramatic project, creating a space of formal, discursive and thematic experimentation, which reveals not only Byron’s intense involvement in matters of drama but also, in a wider perspective, his understanding and treatment of history. This study takes up Byron’s treatment of history in his dramas and analyses it through the methodology of play laid out and adapted for use in literary studies by Wolfgang Iser. Iser adapted his conception of play from the founding anthropologically centered treatise on play by Roger Caillois, Man, Play and Games (1961), which he presented in his works Prospecting (1989) and The Fictive and the Imaginary (1993). Iser’s methodology of play features Caillois’s four strategies of play – agon, alea, mimicry and ilinx – and recasts them slightly in order to render them useful for analyses and exegeses of literary texts. This methodological framework, as this thesis argues, is especially useful for the discussion of Byron, whose essentially ludic style and thinking has often been misinterpreted as lack of intellectual rigour or authorial negligence. As this study shows, Iser’s theory of play helps to rectify this misinterpretation and produce in its stead an exploration of the fine intricacies of Byron’s dramatic works, placing them alongside the established masterpieces of Childe Harold’s Pilgrimage and Don Juan.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslava Horová 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miroslava Horová 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miroslava Horová 117 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Miroslava Horová 359 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. 133 kB
Stáhnout Posudek oponenta Stephen Minta, Dr. 420 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 100 kB