velikost textu

Vypořádání majetkového společenství manželů podle české a německé právní úpravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vypořádání majetkového společenství manželů podle české a německé právní úpravy
Název v angličtině:
Settlement of the community property of spouses according to Czech and German legislative
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Michaela Seböková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
104267
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
společné jmění manželů, společenství přírůstku
Klíčová slova v angličtině:
community property of spouses, community of accrued gain,
Abstrakt:
Abstrakt Podle české právní úpravy vypořádání společného jmění manželů vychází z principu, že oba podíly manželů na společném jmění jsou stejné. Přitom se zohledňují zásady uvedené v ustanovení § 149 ObčZ, a to zejména jak se každý z manželů zasadil o nabytí společného jmění, jakým způsobem se staral o rodinu. Podle německé právní úpravy je zákonným majetkovým režimem mezi manželi režim tzv. přírůstků, který vyhovuje především modelu, kdy je výdělečně činným pouze jeden z manželů. Na jeho vypořádání se tak podílí i ten z manželů, který v důsledku péče o rodinu neměl během manželství vlastní příjem. Podle švýcarské právní úpravy je zákonným majetkovým režimem mezi manželi tzv. Errungenschaftsbeteiligung, které zahrnuje jak Errungenschaft, tak Eigengut (vlastní majetek) každého z manželů. Při vypořádání si dle ustanovení článku 205 ZGB vezme každý z manželů zpět své majetkové hodnoty nacházející se v držbě druhého manžela. Poté se majetek každého z manželů rozdělí na Errungenschaft a Eigengut. Majetek, který zůstane po odečtení všech závazků z Errungenschaft, tvoří tzv. přírůstek . Dle článku 215 odst. 1 ZGB náleží každému z manželů polovina přírůstku toho druhého manžela.
Abstract v angličtině:
Abstract The assumption according to the Czech regulation of statutory joint ownership of property during a settlement is that the share of both spouses in the joint property is equal. However, the principles of settlement under § 149 ObčZ are to be considered. According to one of these principles, it has to be considered to what extent each spouse has provided for the family and contributed to the acquisition and preservation of the joint property. The joint ownership of property acquired under German law is more promoting the sole breadwinner model. This is particularly evident in the scheme of consequences in case of divorce. Gain equalization enables that spouse to take share in the property acquired (i.e. gain) in the course of the marriage who for reasons of homemaking forwent taking part in property acquisition. The statutory matrimonial property regime according to Swiss law is the joint ownership of property acquired which includes both the gain during marriage and the personal property of each spouse. According to Article 205 ZGB, in case of liquidation of the matrimonial property regime, each spouse takes back his/her property that are in the possession of the other spouse. Thereafter, property of each spouse is divided into personal property and in property acquired (gain). The settlement proposal is then the net of gains and debts. Each spouse is entitled to one half of the proposal of the other spouse according to Article 215 Paragraph 1 ZGB.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Seböková 1.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Seböková 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Seböková 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 22 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 200 kB