velikost textu

Pojetí právní subjektivity a deliktní způsobilosti v římském právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojetí právní subjektivity a deliktní způsobilosti v římském právu
Název v angličtině:
The concept of legal subjectivity and delictual capacity in Roman Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tomáš Bayer
Vedoucí:
JUDr. David Falada
Oponent:
doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
Id práce:
104261
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
1. 12. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá pojmy právní subjektivita osob v římském právu, způsobilost osob k jednání v římském právu a deliktní způsobilost v římském právu. První část práce - právní subjektivita osob v římském právu – obecně představuje koncept právní subjektivity fyzických a právnických osob, vymezuje tento pojem z pohledu římského práva a pojednává o pojmech s právní subjektivitou úzce souvisejících. Část druhá - způsobilost osob k jednání v římském právu – poskytuje výklad o tom, které osoby mohly podle římského práva činit právní úkony a svým jednáním se platně zavazovat. Část třetí - deliktní způsobilost v římském právu - poskytuje výklad o deliktech a odpovědnosti za ně.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation examines legal subjectivity, legal capacity and delictual capacity in Roman law. The first part of the dissertation – legal subjectivity in Roman law – introduces the concept of legal subjectivity of natural persons and legal entities as defined under Roman law. It also presents several topics closely connected with legal subjectivity. Part two – legal capacity of persons in Roman law – describes who was able to act with legal consequences and to create valid obligations for themselves. Part three – delictual capacity in Roman law – analyzes civil torts and basic principles of liability for committing them.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Bayer 839 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Bayer 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Bayer 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. David Falada 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr. 184 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 184 kB