velikost textu

Biological Activity of Selected Taxons of Mushrooms from Divisions Ascomycota and Basidiomycota

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biological Activity of Selected Taxons of Mushrooms from Divisions Ascomycota and Basidiomycota
Název v češtině:
Biologická aktivita vybraných taxonů hub z oddělení Ascomycota a Basidiomycota
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Kateřina Macáková, Ph.D.
Školitel:
Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
Oponenti:
prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Prof. Gerald Blunden, BPharm, MPharm, PhD, DSc
Id práce:
104260
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Farmakognosie (DFG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 11. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Kandidát Ing. Kateřina Macáková Školitel Doc. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. Název disertační práce Biologická aktivita vybraných taxonů hub z oddělení Ascomycota a Basidiomycota. Houby, ačkoli jsou prozatím poměrně málo prozkoumány, jsou považovány za významný zdroj bioaktivních látek, což je zřejmé zejména v Asijských zemích, kde jsou některé druhy hub, případně jejich extrakty či látky z nich izolované běžně používány k léčbě některých onemocnění. Tato studie, zahrnující 357 testovaných druhů hub rostoucích v České Republice, se zaměřuje zejména na antioxidační působení houbových extraktů (vychytávání 2,2’-difenyl-1-pikrylhydrazyl (DPPH) radikálu a hydroxylového radikálu). Dále byla také sledována inhibiční aktivita vůdči lidské acetylcholinesteráze (AChE) a butyrylcholinesteráze (BuChE). Pro stanovení antiradikálové aktivity byly zvoleny metody vychytávání DPPH radikálu s pomocí sekvenční injekční analýzy a chemiluminiscenční metoda vychytávání hydroxylového radikálu s využitím luminolu. U nejaktivnějších druhů bylo stanoveno celkové množství fenolických látek. Korelační analýza ukázala, že antioxidační aktivita extraktů není výrazně závislá na celkovém množství fenolických látek. Pro sledování ihnibiční aktivity vůči AChE a BuChE byla použita Ellmanova spektrofometrická metoda. Ganoderma applanatum (lesklokorka ploská, Ganodermataceae) byla jedním z nejaktivnějších druhů, pokud jde o antiradikálovou aktivitu (DPPH radikál EC50 = 379.3 µg/ml, OH radikál EC50 = 272.8 µg/ml) a měla také nezanedatelnou aktivitu vůči lidským cholinesterázám (AChE IC50 = 341.5 µg/ml, BuChE IC50 = 288.8 µg/ml). Proto byl tento druh podroben dalšímu studiu aktivity frakcí získaných sloupcovou a preparativní tenkovrstvou chromatografií. Z frakce IX. (DPPH radikál EC50 = 35.3 µg/ml), která byla získána pomocí sloupcové chromatografie etyl acetátového extraktu (DPPH radikál EC50 = 102.2 µg/ml), byl pomocí uvedených preparačních technik vyizolován primární amid mastné kyseliny oleamid. Tato látka však nevykázala žádnou antioxidační či AChE a BuChE inhibiční aktivitu. Významná aktivita vůči DPPH byla pravděpodobně způsobena jinými látkami, které byly ve vzorku, ze kterého byl získán oleamid, v minoritním množství, a proto nebylo možné identifikovat jejich strukturu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany and Ecology Candidate Ing. Kateřina Macáková Supervisor Doc. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. Title of Doctoral Thesis Biological activity of selected taxons of mushrooms from divisions Ascomycota and Basidiomycota. Though they are relatively insufficiently explored, mushroom are considered to be important source of bioactive substances, which is evident especially in Asian countries where some species of mushrooms, eventually their extracts or substances isolated from them, are used for healing of some diseases. This study, which covers 357 tested species of mushrooms growing in Czech Republic, focuses especially on antioxidant activity of mushroom extracts (2,2’-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging and hydroxyl radical scavenging activity). Inhibitory activity towards human acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase (BuChE) was also observed. For determination of antiradical activity, DPPH radical scavenging assay with the use of sequential injection analysis and chemiluminescence method for hydroxyl radical scavenging with the use of luminol were utilized. Total amount of phenolic substances was determined in the most active species. The correlation analysis showed that the antioxidant activity of extracts did not depend significantly on the total amount of phenolics. Ellman’s spectrophotometric method was used for monitoring of AChE and BuChE inhibitory activity. Ganoderma applanatum (Ganodermataceae) was one of the most active species concernig antiradical activity (DPPH radical EC50 = 379.3 µg/ml, OH radical EC50 = 272.8 µg/ml), and exhibited also significant inhibitory activity towards human cholinesterases (AChE IC50 = 341.5 µg/ml, BuChE IC50 = 288.8 µg/ml). Therefore this species was choosen for further study of the activity of fractions obtained by column and preparative thin layer chromatography. The primary amide of fatty acid oleamide was isolated from fraction IX. (DPPH radical EC50 = 35.3 µg/ml), obtained from column chromatography of ethyl acetate extract (DPPH radical EC50 = 102.2 µg/ml), by the use of the mentioned preparative techniques. This substance did not show any antioxidant and AChE and BuChE inhibitory activity. The sigificant DPPH radical scavenging activity was probably caused by other substances which were in the sample, from which oleamide was obtained, in minor amount, and thus it was not possible to identify their structure.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Kateřina Macáková, Ph.D. 2.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Kateřina Macáková, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Kateřina Macáková, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. 266 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D. 260 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Gerald Blunden, BPharm, MPharm, PhD, DSc 416 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. 119 kB