velikost textu

Psycholog a bariatrická léčba obezity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psycholog a bariatrická léčba obezity
Název v angličtině:
Psychologist and bariatric treatment of obesity
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jitka Herlesová
Školitel:
PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
Oponenti:
Doc. PhDr. Jana Kocourková
PhDr. Mgr. Katarína Loneková, Ph.D.
Id práce:
104243
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Klinická psychologie (XPSK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 8. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obezita; chirurgická léčba obezity; bariatrická a metabolická chirurgie; psychopatologie u lidí s obezitou; psychologické vyšetření před bariatrickou operací; Jídelní dotazník (TFEQ); kvalita života; OWLQOL; WRSM; Beckova sebeposuzovací škála depresivity (BDI-II)
Klíčová slova v angličtině:
obesity; the surgical treatment of obesity; bariatric and metabolic surgery; psychopathology associated with obesity; psychological assessment before bariatric surgery; Three factor eating questionnaire (TFEQ); quality of life; OWLQOL; WRSM; Beck depression inventory – II (BDI-II)
Abstrakt:
Psycholog a bariatrická léčba obezity PhDr.Jitka Herlesová Školitelka: PhDr.Tamara Hrachovinová, CSc Abstrakt Cílem disertační práce v její teoretické i empirické části je zmapování psychických, zdravotních a sociálních aspektů spojených s obezitou a jejich změny po bariatrické operaci. Teoretická část se zaměřuje na východiska, na která navazuje druhá část práce. Obezita je onemocnění, jehož zastoupení v populaci stoupá. Bariatrická a metabolická chirurgie je jednou z nejúčinnějších metod léčby obezity a jejích komorbidit. Zejména s vysokým stupněm obezity souvisí psychické poruchy. V rámci bariatrické léčby je standardní součástí přípravy k zákroku psychologické vyšetření. Po operaci dochází s redukcí váhy ke zlepšení až normalizaci psychosociálního fungování a slábnutí příznaků psychických poruch, v některých případech může ale dojít ke zhoršení psychického stavu. Empirická část se soustřeďuje na charakteristiky kandidátů bariatrické operace získané při psychologickém vyšetření a na změny po zákroku. Vyhodnoceny před operací byly údaje z polostrukturovaného rozhovoru, Beckovy sebeposuzovací škály depresivity, Dotazníku jídelních zvyklostí a dotazníků specifické kvality života (OWLOQOL, WRSM). Po zákroku byly sledovány změny v 6, 12 a 24 měsících. Ke statisticky významným změnám ve všech zkoumaných parametrech došlo po 6 měsících od operace. Ve 12 měsících zůstával stav u většiny parametrů stabilní a po 24 měsících došlo u některých parametrů k opačné změně než po 6 měsících. Klíčová slova: obezita; chirurgická léčba obezity; bariatrická a metabolická chirurgie; psychopatologie u lidí s obezitou; psychologické vyšetření před bariatrickou operací; Jídelní dotazník (TFEQ); kvalita života; OWLQOL; WRSM; Beckova sebeposuzovací škála depresivity (BDI-II)
Abstract v angličtině:
Psychologist and bariatric tretment of obesity PhDr.Jitka Herlesová Tutor: PhDr.Tamara Hrachovinová, CSc. Abstract The aim of the dissertation thesis is to map psychosocial characteristics associated with obesity and their changes after bariatric surgery. The Empirical part follows the points settled in the Theoretical part. Obesity is a disease, whose prevalence rises. Bariatric and metabolic surgery is one of the most effective treatment of obesity and its comorbidities. The mental diseases are associated with high levels of obesity. The standard part of pre-bariatric examination is the psychological assessment. Several changes accompany the weight loss after bariatric surgery, such as normalization of psychosocial functioning, the decrease of mental disorders but in some cases the changes might be also negative. The Empirical part focuses on the psychosocial characteristics of bariatric surgery candidates assessed during the psychological evaluation and the changes after operation. The data from semi-structured psychological interview, Three factor eating questionnaire, Beck Depression Inventory-II, Obesity Weight Loss Quality of Life and Weight Related Symptom Measure were evaluated. The changes after surgery were assessed after 6, 12 and 24 months. Statistically significant differences were ascertained at 6 months at all measured parameters. At 12 moths the levels stayed stable and at 24 months some parameters changed in opposite direction than after 6 months. Key words: obesity; the surgical treatment of obesity; bariatric and metabolic surgery; psychopathology associated with obesity; psychological assessment before bariatric surgery; Three factor eating questionnaire (TFEQ); quality of life; OWLQOL; WRSM; Beck depression inventory – II (BDI-II)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jitka Herlesová 3.68 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Jitka Herlesová 883 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jitka Herlesová 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jitka Herlesová 169 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Jitka Herlesová 581 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jana Kocourková 246 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Katarína Loneková, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 848 kB