velikost textu

Zur Integration von Phrasemen in ein allgemeines und phraseologisches Wörtebuch Deutsch - Tschechisch aus kontrastiver und korpuslinguistischer Sicht.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zur Integration von Phrasemen in ein allgemeines und phraseologisches Wörtebuch Deutsch - Tschechisch aus kontrastiver und korpuslinguistischer Sicht.
Název v češtině:
K integraci frazémů do všeobecného a frazeologického německo-českého slovníku z kontrastivního a korpusově lingvistického hlediska.
Název v angličtině:
On the Integration of Fixed Expressions and Idioms into German-Czech Dictionary and the Dictionary of Phraseology from the Contrastive and Language Corpora Perspectives.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Michaela Kaňovská
Id práce:
104236
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Germánské jazyky a literatury (XGER)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
frazeologie, lexikografie, frazeografie, korpusová lingvistika, variabilita
Klíčová slova v angličtině:
phraseology, lexikography, phraseography, corpus linguistics, variability
Abstrakt:
Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou frazeologie na pozadí jejího lexikografického zpracování za využití korpusových rešerší. Na uceleném oddílu frazémů obsahujících názvy zvířat jsou studována a rozporována specifika dosavadního frazeografického popisu. Frazémy jsou podrobovány analýzám v německém korpusu DeReKo a jejich české ekvivalenty v českém korpusu ČNK. Následuje kritické vyhodnocení dosavadní lexikografické práce na vybraných slovnících. Práce se snaží přinést nový náhled na problematiku zpracování frazémů v překladovém slovníku pod vlivem nových dat, která přinášejí korpusy.
Abstract v angličtině:
The present thesis is concerned with the issues of phraseology against the background of lexicographical processing with the use of corpus based research. Using a comprehensive set of idiomatic expressions containing the names of animals, discrepancies and particularities of contemporary phraseographical descriptions are studied. The idiomatic expressions are subjected to the analyses within the German Corpus DeReKo and their Czech equivalents in the Czech Corpus ČNK. This is followed by critical evaluation of the existing lexicographical work in the selected dictionaries. The thesis aims to give a new insight into the issues of idiomatic expressions processing in the bilingual dictionary under the influence of new data gained from corpora based studies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. 5.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. 358 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. 514 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. 287 kB
Stáhnout Posudek oponenta Michaela Kaňovská 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 32 kB