velikost textu

Deriváty thiazolu jako potenciální léčiva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Deriváty thiazolu jako potenciální léčiva
Název v angličtině:
Derivatives of thiazole as potential drugs.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Doležel, Ph.D.
Školitel:
Doc.RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.
Oponenti:
Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
Id práce:
104228
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Farmaceutická chemie (DFCH4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Kandidát Mgr. Jan Doležel Školitel Doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D. Název disertační práce Deriváty thiazolu jako potenciální léčiva Dizertační práce je zaměřena na přípravu derivátů odvozených od thiazolu. Celkem bylo připraveno 67 látek, z nichž je 31 originálních. U připravených sloučenin jsou popsány vztahy mezi chemickou strukturou, fyzikálními vlastnostmi a biologickou aktivitou. První z celkem 5 sérií látek tvořily deriváty 5-benzylidenrhodaninu a 5-hetarylmethylidenrhodaninu, které byly získány Knoevenagelovou kondenzací rhodaninu s aromatickými nebo heterocyklickými aldehydy. Současně bylo zkompletováno biologické hodnocení dříve připravených kondenzačních produktů rhodaninu s ketony odvozenými převážně od substituovaných acetylpyrazinů. V další části práce byla věnována pozornost přípravě kondenzačních produktů N-substituovaného rhodaninu s aromatickými a heterocyklickými aldehydy nebo ketony. Poslední sérii látek tvoří deriváty 5-(1-hetarylalkyliden)- hydrazonothiazolidin-4-onu připravené cyklizací analogických thiosemikarbazonů. U připravených látek bylo provedeno hodnocení antifungální a antimikrobní aktivity in vitro. Vybrané sloučeniny byly dále testovány na antimykobakteriální aktivitu, schopnost inhibice elektronového transportu v chloroplastech špenátu a redukci chlorofylu v řasách Chlorella vulgaris. Významná antifungální aktivita v celém spektru vybraných patogenních hub byla dosažena ve skupině 5-(1-hetarylalkyliden)hydrazonothiazolidin-4-onu. Podmínkou účinnosti byla přítomnost heterocyklického dusíku v sousední poloze alkylidenového substituentu. Střední antibakteriální aktivita byla pozorována u derivátů 5-benzylidenrhodaninu. Látky s nejvyšší účinností v této skupině nesly halogenový substituent nebo nitroskupinu na aromatickém jádře. In vitro testy prokázaly citlivost proti derivátům 5-benzylidenrhodaninu pouze u kmene Staphylococcus. Deriváty odvozené od N-substituovaného rhodaninu nebyly antifungálně ani antibakteriálně účinné. Schopnost připravených látek inhibovat růst Mycobacterium tuberculosis byla velmi nízká. U derivátů 5-benzylidenrhodaninu obsahujících nitroskupinu na aromatickém jádře byla zjištěna téměř 90% redukce chlorofylu. Vliv ostatních hodnocených sloučenin na fotosyntetické procesy nebyl významný.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control Candidate Mgr. Jan Doležel Supervisor Doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Derivatives of thiazole as potential drugs The doctoral thesis is focused on preparation of thiazole derivatives. Sixty seven compounds were prepared, thirty one of them are original. Structure-activity relationships between the chemical structure, physical properties and biological activities of the evaluated compounds are discussed. First from five series were 5-benzylidenerhodanine derivatives and 5-hetarylmethylidenerhodanine derivative. Compounds were gained by Knovenagel condensation of rhodanine with aromatic or heterocyclic aldehydes. At the same time the earlier prepared condensation product of rhodanine and ketones derived mainly from substituted acetylpyrazines were further tested for biological properties. The next part was given to the preparation of condensation products of N-substituted rhodanine with aromatic and heterocyclic aldehydes or ketones. Last series of compounds are of 5-(1-hetarylalkylidene)hydrazonothiazolidine-4-one derivatives prepared by cyclization of analogous thiosemicarbazones. The prepared compounds were evaluated for their antifungal and antimicrobial activity in vitro. Selected compounds were further tested for their antimycobacterial activity, ability to inhibit electron transport in spinach (Spinacia oleracea L.) chloroplasts and reducing chlorophyll content in alga Chlorella vulgaris. Significant antifungal activity in the whole range of selected pathogenic fungi has been achieved in a group of 5-(1-hetarylalkylidene)hydrazonothiazolidine-4-ones. The presence of heterocyclic nitrogen in the neighboring position of the alkylidene substituent was essential for antifungal activity. Moderate antibacterial activity was observed for 5-benzylidenerhodanine derivatives. Substances with the highest activity in this group carried a halogen or nitro substituent on the aromatic ring. In vitro evaluation showed sensitivity to derivatives of 5-benzylidenrhodanine only in Staphylococcus strain. Compounds derived from N-substituted rhodanines exhibited no antifungal or antibacterial activity. The ability of the inhibition of the growth of Mycobacterium tuberculosis was very low by all prepared compounds. 90% reduction of chlorophyll content in alga Chlorella vulgaris was found in the group of nitrobenzylidenerhodanines. The influence of other compounds on photosynthetic processes was not significant.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Doležel, Ph.D. 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Doležel, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Doležel, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc.RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. 310 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 365 kB
Stáhnout Errata Mgr. Jan Doležel, Ph.D. 390 kB