velikost textu

Vstupní úroveň tlumočnických a jazykových dovedností tlumočníků znakového jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vstupní úroveň tlumočnických a jazykových dovedností tlumočníků znakového jazyka
Název v angličtině:
Entrance level of interpreting and language skills of interpreters of sign language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Weiserová
Vedoucí:
Mgr. Naďa Hynková Dingová
Oponent:
PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Id práce:
104216
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tlumočník, český znakový jazyk, český jazyk, tlumočnické dovednosti, jazyková úroveň B2 pro český znakový jazyk, jazyková úroveň B2 pro český jazyk, testování tlumočnických dovedností
Klíčová slova v angličtině:
interpreter, czech sign language, czech language, interpreter´s skills, language level B2 of czech sign language, language level B2 of czech language, test of interpreter´s skills
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá popisem jazykových kompetencí v českém jazyce, v českém znakovém jazyce a tlumočnických dovedností tlumočníků znakového jazyka odpovídajících úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SEER). Jejím cílem je na základě získaných informací navrhnout test určující úroveň jazykových kompetencí a tlumočnických dovedností a jeho následné vyzkoušení v praxi. To by mělo podpořit obecnou diskusi o způsobech testování tlumočníků znakového jazyka, o spolupráci profesních organizací a organizací neslyšících v naší zemi. V druhé kapitole je vymezena role tlumočníka a všeobecné, psychické a fyzické nároky na profesi tlumočníka. Samostatné kapitoly jsou vyhrazeny k popisu jazykových kompetencí na úrovni B2 podle SERR a popisu tlumočnických dovedností na základě zahraniční literatury a výsledků workshopů tlumočnických organizací. Praktická část obsahuje základní informace o charakteristice testu a důvody, proč a jakým způsobem jsou úlohy sestavovány, a dále popis průběhu a výsledky testování s dalšími doporučeními pro případné další testování. Klíčová slova: role tlumočníka, tlumočnické dovednosti, jazyková úroveň B2, společný evropský referenční rámec pro jazyky, český jazyk, český znakový jazyk, test tlumočnických a jazykových dovedností, hodnotící kritéria testu.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor's thesis deals with description of language qualification in czech language and czech sign language, description of interpreter's skills of sign language interpreters corresponding with B2 level according to Common European Framework of Reference for languages (CEFR). Its aim is to create the test which tests the level of langauge qualification and interpreter's skills on the base of obtained information and its subsequent using in practice and also support a general discussion about various ways of testing of sign language interpreters. and cooperation among deaf people organizations and professional organizations in our country. Second chapter deals with description of interpreter role. There are described general, psychological and physical demands to interpreter profession Separated chapters deal with destription of language qualification at B2 level according to CEFR , interpreter's skills based on both studying foreign literature and associations of sign langauge intepreters workshop resualts. Practical part contains basic information about test, reasons why and which ways the tasks are put together. Description of test run and test results. Recommendation for potencial subsequent testing. Key words: role of interpreter, interpreteting skills, language level B2, common european framework of reference for languages, czech language, czech sign language, test of language and interpreting skills, assessing criterions of the test.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Weiserová 805 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Hana Weiserová 61.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Weiserová 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Weiserová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Naďa Hynková Dingová 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Romana Petráňová, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 237 kB