velikost textu

Analýza statinů v biologickém materiálu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza statinů v biologickém materiálu
Název v angličtině:
Analyses of Statins in Biological Samples
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Hana Vlčková, Ph.D.
Školitel:
Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Oponenti:
Doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.
RNDr. Petr Šimek, CSc.
Konzultant:
Doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
Id práce:
104213
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Farmaceutická analýza (DFA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 2. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Hana Vlčková Školitel: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Školitel specialista: Doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Název disertační práce: Analýza statinů v biologickém materiálu Disertační práce se zabývá analýzou statinů v biologickém materiálu. Statiny patří do skupiny léčiv snižující hladinu cholesterolu a jedná se o nejpoužívanější léčiva v léčbě Familiární hypercholesterolémie. Z důvodu velmi nízkých koncentrací statinů (ng/ml) v krevní plazmě je výběr vhodné analytické metody značně omezen. Díky své citlivosti a selektivitě se ukázalo spojení kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí jako nejvhodnější technika. V případě analýzy složitých matricí, jako jsou biologické vzorky, musí chromatografické separaci vždy předcházet úprava vzorku. Teoretická část disertační práce nejprve shrnuje jednotlivé farmakologické vlastnosti a účinky statinů. Dále je věnována teoretickým poznatkům z oblasti UHPLC a hmotnostní spektrometrie. Nejrozsáhlejší díl teoretické části je věnován popisu jednotlivých technik úpravy vzorků. Praktická část se zabývá nejen vývojem UHPLC-MS/MS metodiky pro stanovení statinů v biologickém materiálu, ale i volbou a vývojem vhodné extrakční techniky. Extrakce na tuhou fázi (SPE) a mikroextrakce tuhým sorbentem (MEPS) jsou používány jako metody úpravy vzorků před chromatografickou analýzou. Výsledky praktické části jsou dokumentovány pěti originálními články uvedenými v přílohách I-V. Stručný komentář k jednotlivým článkům je sepsán v kapitole „Výsledky a diskuse“. S ohledem na použitou extrakční metodu je praktická část disertační práce rozdělena na dva tematické celky. První oddíl praktické části se zabývá využitím SPE jako kroku úpravy vzorků. Metoda pro stanovení atorvastatinu, simvastatinu a jejich metabolitů za použití SPE-UHPLC-MS/MS technik v lidském séru byla validována a následně aplikována na reálné vzorky pacientů s familiární hypercholesterolémií. Naměřené výsledky přispěly k úpravě dávkovacího schématu. Druhá část praktické práce je zaměřena na aplikaci MEPS techniky, která umožňuje užití velmi malých objemů vzorku. SPE postup pro stanovení atorvastatinu a jeho metabolitů byl převeden na mikroextrakci tuhým sorbentem. MEPS-UHPLC-MS/MS metoda byla validována a následně nahradila dříve vyvinutou SPE metodiku. Další metoda užívající MEPS jako krok úpravy vzorků byla vyvinuta pro stanovení pravastatinu a pravastatinu laktonu v potkaní plazmě a moči. 4
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of analytical chemistry Candidate: Mgr. Hana Vlčková Supervisor: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Supervisor specialist: Assoc. Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Analysis of statins in biological samples The doctoral thesis deals with analysis of statins in biological samples. Statins are the most widely used drugs for the treatment of Familiar hypercholesterolemia. Due to very low concentration of statins (ng/ml) in human plasma a choice of suitable analytical methods is limited. Liquid chromatography with mass spectrometry detection is the most suitable technique due to high selectivity and sensitivity. Sample preparation step has to be used before chromatographic determination of analytes in complex matrices, such as biological samples. Primarily theoretical part of doctoral thesis summarizes individual pharmacological properties and effects of statins. Another part is devoted to theoretical knowledge of UHPLC-MS/MS. The widest section deals with description of the individual sample preparation techniques. The practical part contends with development of UHPLC-MS/MS methods for the determination of statins in biological samples and selection and development of suitable sample preparation techniques. Solid phase extraction (SPE) and microextraction by packed sorbent (MEPS) are used as the sample preparation step. The results of experiments are summarized in five original articles appended in the supplement I-V. Brief comments of articles are documented in part “results and discussion”. Doctoral thesis is divided into two sections with regard to use of sample preparation methods. The first part deals with use of solid phase extraction. Method for the determination of atorvastatin, simvastatin and their metabolites using SPE-UHPLC- MS/MS techniques in human serum was developed. Validated method was applied to patients with Familiar hypercholesterolemia. The second part of practical thesis is focused on application of MEPS which enables use of very small volume of sample. SPE procedure of determination of atorvastatin and their metabolites in human serum was transferred to microextraction by packed sorbent. MEPS-UHPLC-MS/MS method was validated and replaced earlier developed SPE extraction. Another method using MEPS as the sample preparation step was developed for determination of pravastatin and pravastatin lactones in rat plasma and urine 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Vlčková, Ph.D. 55.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Vlčková, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Vlčková, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc. 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Šimek, CSc. 264 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.RNDr. Jiří Klimeš, CSc. 121 kB
Stáhnout Errata Mgr. Hana Vlčková, Ph.D. 176 kB