velikost textu

Analýza biologicky aktivních látek kapalinovou chromatografií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza biologicky aktivních látek kapalinovou chromatografií
Název v angličtině:
Analysis of Biologicaly Active Substances Using Liquid Chromatography
Typ:
Disertační práce
Autor:
PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D.
Školitel:
Prof.RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
Oponenti:
Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
doc. RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D.
Id práce:
104190
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Farmaceutická analýza (DFA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Kandidát Mgr. Pavla Pilařová Školitel Prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc. Název disertační práce Analýza biologicky aktivních látek kapalinovou chromatografií Předložená dizertační práce je věnována vývoji metod s využitím kapalinové chromatografie, zahrnuje tenkovrstvou chromatografii, vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii i novější modifikaci - ultra účinnou kapalinovou chromatografii. Práce se také zabývá izolačními postupy sledovaných látek z biologické matrice resp. léčivého přípravku. Všechny vyvinuté metody jsou ověřeny pomocí validačních postupů, které především zahrnují přesnost, správnost, selektivitu, linearitu a citlivost. Práce je rozdělena do dvou tématických částí. V první jsou hodnoceny deriváty amfetaminu v biologické matrici a druhá část se věnuje hodnocení léčivých přípravků. Teoretická část práce se věnuje nejprve teoretickým základům chromatografie, zaměřuje se na chromatografii kapalinovou, především HPLC, TLC, UHPLC. U těchto metod jsou popsány jejich principy a charakteristiky, dále používaná instrumentace se stručným popisem jednotlivých komponent. Součástí je také popis běžně používaných stacionárních fází a nových směrů v jejich vývoji. Na tuto část navazuje obsáhlá kapitola věnující se úpravě vzorků před analýzou. Jedna část je věnována izolaci látek z biologické matrice, jsou popsány nejběžnější druhy izolačních technik, které doplňují nové trendy těchto technik. Druhá část se zabývá izolací účinných látek z farmaceutických léčivých přípravků. Na závěr kapitoly je část popisující úpravu vzorků pomocí derivatizace. V této části jsou uvedeny způsoby derivatizačních technik a nejběžnější látky používané hlavně pro fluorimetrickou detekci. Nedílnou součástí vývoje analytické metody je i validace, proto je jedna z posledních kapitol věnována právě validačním parametrům, které se nejčastěji využívají při procesu validace. Teoretickou část uzavírá kapitola týkající se jednotlivých biologicky aktivních látek, které byly předmětem dizertační práce. Jsou popsány jejich chemické a farmakologické vlastnosti popř. metabolické procesy. Experimentální část je rozdělena na dva okruhy. V prvním okruhu jsou komentovány již publikované práce týkající se v prvním případě využití tenkovrstvé chromatografie pro separaci metamfetaminu, amfetaminu a jejich hlavních metabolitů pomocí vizuální detekce (činidlo Fast black K). Dosažené výsledky byly porovnány s komerčně dostupnými testovacími proužky pro detekci metamfetaminu v moči. Druhá publikace se zabývá vývojem a validací HPLC metody s fluorescenční detekcí pro hodnocení metamfetaminu a jeho metabolitů v moči. SPE izolace látek z biologické matrice byla doplněna předkolonovou derivatizací dansyl chloridem. V druhém okruhu jsou podrobně popsány vývoje nových metod pro analýzu léčivých přípravků metodou HPLC resp. UHPLC. V léčivých přípravcích byly hodnoceny účinné látky, příbuzné látky a popřípadě konzervační látky. První práce se zabývá hodnocením krému s 5% obsahem acikloviru, jeho tří příbuzných látek (guanin, diguanin a diacetylaciclovir) společně s konzervačními přísadami (methylparaben, propylparaben). Pro separaci jednotlivých složek v krému byla použita metoda UHPLC s UV detekcí s gradientovou elucí za vyšší teploty. Vyvinutá metoda byla validována. V další studii byla analyzována účinná látka risperidon spolu se čtyřmi lékopisnými nečistotami pomocí UHPLC s UV detekcí. Metoda byla validována a použita pro hodnocení risperidonu v tabletách. Obě vyvinuté metody přinesli výrazné zkrácení doby analýzy v porovnání s konvenčními metodami, což vedlo i k žádoucí úspoře organických rozpouštědel. Poslední popsaná nová HPLC metoda stanovuje Natrium-pikosulfát v kapkách. Kromě účinné látky byly hodnoceny rozkladné produkty a konzervační přísady. Byly vyvinuty dvě isokratické HPLC metody na různých stacionárních fázích v závislosti na použité konzervační látce v léčivém přípravku. Obě metody byly validovány s uspokojujícím výsledkem. V závěru dizertační práce je uveden soubor publikací a je doplněn přehledem plakátových sdělení prezentovaných během postgraduálního studia.Následuje stručný souhrn záměrů práce, použitých metod, dosažených výsledků a učiněných závěrů
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control Candidate Mgr. Pavla Pilařová Supervisor Prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc. Title of Doctoral Thesis Analysis of biologicaly active substances using liquid chromatography Presented dissertation thesis is dedicated to the development of methods using liquid chromatography and involves thin-layer chromatography, high performance liquid chromatography and up-to date modification – ultra-high performance liquid chromatography. The paper deals with isolation techniques of tested substances from biological matrix or pharmaceutical preparation. All developed methods are confirmed by means of validation procedures which include primarily precision, accuracy, selectivity linearity and sensitivity. Thesis is divided into two thematic parts. In the first one derivatives of amphetamine are evaluated in biological material. The second part deals with evaluation of pharmaceutical preparations. Firstly the Theoretical part is devoted to theoretical principles of chromatography, it is focused to liquid chromatography, especially HPLC, TLC, UHPLC. There are described principles of methods and their characteristic and also used instrumentation with the brief description. Also mainly used stationary phases and new trends in their development are mentioned. Comprehensive chapter deals with treatment of samples before analysis follows. One part is dedicated to the isolation of substances from biological matrix, the most common types of isolation techniques are described and new trends of these techniques are added. The second part deals with isolation of active ingredients from pharmaceutical preparations. The final section describes treatment of samples using derivatization. In this part there are described the ways of derivatization techniques and the most common reagents mainly used for fluorimetric detection. An integral part of the development of analytical method is validation therefore one of the last chapters is devoted to the validation parameters that are most commonly used during the validation process. The theoretical part is concluded with a chapter on individual biologically active substances which were the subject of the dissertation. Their chemical and pharmacological properties or metabolic processes are described. The experimental part is divided into two sections. In the first one composes commented and also published works, they deal with TLC for separatin of methamphetamine, amphetamine and their major metabolites with visual detection (reagent Fast black K).The obtained results were compared with commercially available test strips for the detection of methamphetamine in urine. The second publication deals with the development and validation of HPLC method with fluorescence detection for the evaluation of methamphetamine and its metabolites in urine. SPE isolation of substances from biological matrix was supplemented by dansyl chloride precolumn derivatization. The second section in detail described the development of new methods for the analysis of pharmaceutical preparations by HPLC or UHPLC. Active substances, related substances and preservatives were evaluated in pharmaceutical preparations. The first paper deals with the evaluation of acyclovir and its three related substances (guanine, diguanin and diacetylaciclovir) together with preservatives (methyl parahydroxybenzoate, propyl parahydroxybenzoate) in cream. UHPLC with UV detection with gradient elution at a higher temperature was used for separation of the individual components of the cream. The developed method was validated. The active ingredient risperidone with four pharmacopoeial impurities were analyzed in another study using UHPLC with UV detection. The method was validated and used for evaluation of risperidone in tablets. Both developed methods brought significant reduction in analysis time compared with conventional methods, which also led to desirable savings of organic solvents. The final new HPLC method serves to analysis of sodium picosulfate in drops. The degradation products and preservatives were evaluated besides the main active ingredient. Two isocratic HPLC methods with different stationary phases were developed depending on the preservative substance in the pharmaceutical preparation. Both methods were validated with a satisfying results. At the end of the thesis is given the list of publications which is added by the overview of posters of communication presented during the postgraduate study.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. 8.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof.RNDr. Jiří Klimeš, CSc. 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 121 kB