velikost textu

Estetika jako životní norma.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Estetika jako životní norma.
Název v angličtině:
Aesthetics as a norm of life
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Helena Jarošová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
Id práce:
104188
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra estetiky (21-KEST)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Estetika (XEST)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
- estetika - estetický prožitek - životní estetika - tělo - věci - soukromý interiér
Klíčová slova v angličtině:
- Aesthetics - Aesthetic experience - Aesthetics of life - Body - Things - Private (home) interior
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Estetika jako životní norma Autorka: PhDr. Helena Jarošová Katedra estetiky Vedoucí dizertační práce: Prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. Práce je zaměřena na tělo, věci a soukromý interiér jako exemplární oblasti současné životní estetiky. Tuto relativně samostatnou doménu obecné estetiky (podle J. Mukařovského - mimoumělecké estetično), respektive sféru rostoucího vlivu všeobecné estetizace světa (G. Lipovetsky), nepovažujeme pouze za jev aktuální, související s růstem životní úrovně, spotřeby a působením masových sdělovacích prostředků. Pro dané téma jsou relevantní přinejmenším obě předešlá století. Hlavní ohniska takto tematizovaného teoretického zájmu jsou: prvotní a následné vazby tohoto druhu estetizace na sociální prostor – estetické zaměření jevu má původně doprovodnou roli, může však nabýt vrchu, osamostatnit se a zpětně zapůsobit na sféru svého zrodu (např. ženské krášlící líčení ve službách historicky determinované mužské dominance, posléze emancipace a ženské identity nebo osobní koncepty života a příslušné aparence), fenomenologie estetického prožitku – od úplné estetické recepce vč. responze, přes její larvální či fluidní verzi (V. Zuska) až po estetickou recepci doplňovanou a zpětně korigovnou praktickým úsudkem a estetično jako součást sentimentu. Obecnou povahu estetické percepce a recepce potvrdí některé relace životní estetiky s tvořivostí, sférou umění a přírody (krajiny). Klíčová slova: - estetika - estetický prožitek - životní estetika - tělo - věci - soukromý interiér
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Aesthetics as a norm of life Author: PhDr. Helena Jarošová Department of Aesthetics Supervisor: Prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. The thesis focuses on body (corporeality), things and private (home) interior as the exemplary areas of a contemporary aesthetics of life. In the thesis, I do consider this relatively autonomous domain of general aesthetics (a field of aesthetic function outside art, according to Mukařovský), or more precisely a sphere of growing influence of all-embracing aestheticization of the world (G. Lipovetsky) not only as a phenomenon, with which we have to deal today, but as a much older process, the roots of which can be traced back at least two centuries to the past. In this subject matter I especially emphasize primary and derived relations of this kind of aestheticization to a public space, i.e. an aesthetic function that originally only supports the main function of a given thing or event can eventually become dominant and independent and finally influence the very domain from which it originated (e.g. female decorative make-up used to be, historically, an accompanying effect of male dominance in the society, later it became a mean of female emancipation or of an individually designed style of life). I also pay attention to a phenomenology of an aesthetic experience; I consider not only a mature version of an aesthetic experience, i.e. an aesthetic reception culminating in an aesthetic response, but also its larval or fluid version (V. Zuska) or a mode of aesthetic reception accompanied by and eventually influenced by a practical judgement, or, finally, an aesthetic reception as a part of a sentimentally tuned experience. The potentially ubiquitous presence of aesthetic perception and aesthetics reception will be confirmed by an account of relations between the aesthetics of life and creativity, art and nature I offer in this thesis. Key words: - Aesthetics - Aesthetic experience - Aesthetics of life - Body - Things - Private (home) interior
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Helena Jarošová, Ph.D. 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Helena Jarošová, Ph.D. 262 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Helena Jarošová, Ph.D. 185 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Helena Jarošová, Ph.D. 483 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 340 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 105 kB