velikost textu

Analýza biologicky aktivních látek s využitím kapilární elektroforézy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza biologicky aktivních látek s využitím kapilární elektroforézy
Název v angličtině:
Analysis of Biologically Active Compounds by Capillary Electrophoresis
Typ:
Disertační práce
Autor:
PharmDr. Klára Petrů, Ph.D.
Školitel:
Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
Oponenti:
Doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.
PharmDr. Marek Urbánek, Ph.D.
Id práce:
104187
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Farmaceutická analýza (DFA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Analytické chemie Kandidát Mgr. Klára Petrů Školitel Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. Název disertační práce Analýza biologicky aktivních látek s využitím kapilární elektroforézy Předložená práce se zabývá analýzou farmaceuticky významných kvartérních amoniových bází metodou kapilární elektroforézy (CE). V teoretické části jsou popsány principy kapilární elektroforézy a možné způsoby detekce spojené s touto technikou s důrazem na bezkontaktní vodivostní detekci (C4D) a spojení kapilární elektroforézy s hmotnostním spektrometrem (CE-MS). Dále jsou charakterizovány kvarterní amoniové sloučeniny, které byly předmětem studie - carbethopendecinium bromid, pankuronium bromid (PM), vekuronium bromid (VM) a rokuronium bromid (RM). Experimentální část popisuje vývoj a validaci nových CE metod, které nebyly v souvislosti s těmito látkami dříve popsány. Metody byly použity k analýze reálných farmaceutických přípravků. Ve všech případech byla C4D metodou volby pro detekci těchto látek málo absorbujících v UV oblasti. I. První část se zabývá analýzou antiseptické látky povahy tenzidu – septonexu. Základní elektrolyt (BGE) 30 mM MES o pH 7 s přídavkem 12,5 mg/ml 2-hydroxypropyl-β-cyklodextrinu a obsahem 20 % (v/v) ACN eliminoval adsopci analytu na vnitřní stěnu kapiláry, a byla tak umožněna jeho separace. II. Kvalitativní a kvantitativní analýza myorelaxancií PM a VM je popsána v druhé části. Zde byly anylyty úspěšně separovány v 50 mM borátovému pufru o pH 9,5 za přítomnosti 12,5 mg/ml 2-hydroxypropyl-γ- cyklodextrinu jako selektoru, který vytváří s analyty inkluzní komplexy . Diskutována je i stabilita analytů za podmínek separace. III. Ve třetí části práce je kromě vývoje CE-C4D metody pro separaci a kvantitativní analýzu PM, VM a RM v BGE na bázi 30 mM acetát/amoniakálního pufru o pH 5,75, obsahujícího 20 mg/ml 2-hydroxypropyl-γ- cyklodextrin jako selektor, popsána i strategie pro stanovení těchto analytů CE spojenou s tandemovou hmotnostní spektrometrií a elektrosprejem jako rozhraním (CE-ESI-MS/MS). Jsou zhodnoceny výhody a nevýhody obou analytických přístupů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate Mgr. Klára Petrů Supervisor Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. Title of Doctoral Thesis Analysis of biologically active compounds by capillary electrophoresis The thesis presented is dealing with the analysis of quaternary ammonium compounds of pharmaceutical importance by capillary electrophoresis (CE). Basic principles of CE and respective means of detection are discussed in the theoretical part. Special attention is paid to capacitively coupled contactless conductivity detection C4D and to the CE coupling with mass spectrometry (CE-MS). The chemical and pharmacological properties of the compounds of interest: carbethopendecinium bromide, pancuronium bromide (PM), vecuronium bromide (VM) and rocuronium bromide (RM) are characterized. The experimental work is focused on the development and validation of new analytical CE methods for the assay of such compounds. in pharmaceuticals. The C4D detection was applied because of poor UV adsorption capability of all compounds studied. I. The first part deals with the CE analysis of septonex, an antiseptic drug with the character of surfactant. The background electrolyte was 30 mM MES of pH 7 containing 12.5 mg/ml of 2-hydroxypropyl-β- cyclodextrin and 20 % (v/v) of ACN as additives eliminating adsorption of the analyte on the inner capillary wall, and thus enabling regular separation. II. The CE-C4D method for qualitative and quantitative analysis of muscle relaxants PM and VM is described in the second part. The analytes were separated in 50 mM borate buffer of pH 9.5 containing 12.5 mg/ml of 2-hydroxypropyl-γ-cyclodextrin as an additive. The stability of compounds during the sample preparation and analysis was examined and discussed. III. The development of CE-C4D method for the sepatration of PM, VM, and RM and its validation is the objective of the third part of the thesis. The separation was realized in 30 mM acetate - ammoniacal buffer (pH 5.75) containing 20 mg/ml of 2-hydroxypropyl-γ-cyclodextrin as selector. Furthermore the strategy for the method development aimed to the assay of the muscle relaxants by CE coupled with tandem mass spectrometry with electrospray interface CE-ESI-MS/MS is described. The advantages and disadvantages of both methods are compared.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PharmDr. Klára Petrů, Ph.D. 5.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PharmDr. Klára Petrů, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PharmDr. Klára Petrů, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Marek Urbánek, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. 121 kB